Проекти (3)

Проекти с международно финансиране

Публикувана в Проекти
Вторник, 26 Май 2020 13:12

 

Подобряване на националните диагностични възможности за откриване на вируса на хепатит Е при свине и продукти от свински произход


Статус: текущ

Начало: 01.01.2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Резюме:
НРЛ „Хепатитни вируси“ е партньор по национален проект „Подобряване на националните диагностични възможности за откриване на вируса на хепатит Е при свине и продукти от свински произход“ (BUL5017), финансиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Настоящият проект ще даде възможност за първи път в България да се извърши национално серологично проучване на разпространението на вируса на хепатит Е (ХЕВ) при свине от всички региони на България (включително диви свине и домашни свине от търговски стопанства и задни дворове). Проучванията на хепатитните Е вируси, циркулиращи в нашата страна при хора и животни са силно ограничени, като при никое от тях не е доказана пряка връзка между зоонозния резервоар и заразяването на хората. В рамките на проекта ще бъдат проведени проучвания, разкриващи възможните източници на инфекция и серопревалентност между различните географски области и технологичните групи животни. Ще се определи геномната характеристика на циркулиращите в страната щамове на HEV. Доказването на връзката между едни и същи субгенотипове на HEV, причиняващи заболявания при хора и животни ще докаже ролята на животинския резервоар – прасета, за заразяването на хората с хепатит Е вируса. Дейностите по проекта ще спомогнат за изясняване на епидемиологията на заболяването и движещите механизми за разпространението на заболяването сред населението, както и за идентифициране на лицата, които в най-висока степен са изложени на риск от инфекция (включително работници във ферми, кланици, месопреработвателни предприятия, ветеринарни специалисти и др.). Получените данни ще бъдат добра отправна точка за анализ на риска, който ще посочи специфичните рискове за общественото здраве от разпространението на болестта, за да се предприемат действия и се сведе до минимум заболяването. В рамките на проекта ще бъдат обучени български специалисти във водещи международни институции, което ще подобри капацитета на екипа за осъществяването на диагностиката и мониторинга на ХЕВ в България.

Научен колектив от НРЛ „Хепатитни вируси“:
Д-р Тенчо Тенев, завеждащ НРЛ „Хепатитни вируси“
Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм
Чийдем Исмаилова, биолог

Водеща организация:
Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) при МЗХГ.

Финансираща институция:
Международна Агенция по Атомна Енергия (МААЕ), гр. Виена, Австрия.

Партньори:
Проектът се изпълнява със съвместното участие на:
• Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ;
• Национален център по заразни и паразитни болести, при МЗ;
• Лесотехнически университет, гр. София;
• Агробиоинститут при Селскостопанска академия.

Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Проекти с национално финансиране

Публикувана в Проекти
Вторник, 26 Май 2020 13:07

 

Характеристика на Хепатит Е вирусната инфекция при хоспитализирани с остър хепатит и имунокомпрометирани групи пациенти


Статус: текущ

Начало: 01 Юни 2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Резюме:
НРЛ „Хепатитни вируси“ е партньор по научен проект „Характеристика на Хепатит Е вирусната инфекция при хоспитализирани с остър хепатит и имунокомпрометирани групи пациенти“, финансиран от Медицински Университет Пловдив.

Известен от години като хепатит на пътуващите до Азия, през последното десетилетие хепатит Е в Европа е с друго лице. От смятана за екзотична инфекция с регистриране на спорадични вносни случаи, хепатит Е се превъръща в ендемична зооноза за индустриализираните страни на Европа и Северна Америка. Заразяването се реализира чрез консумация на свинско месо и месни продукти, клинически изявено при възрастни мъже. Обикновено протича безсимптомно, но може да доведе до тежък хепатит при пациенти с хронични чернодробни увреждания, хронифициране при имунокомпрометирани с развитие на чернодробна цироза и екстрахепатитни прояви. Вирусът се установява в дарителската кръв и в някои страни се откриват виремични донори с нарастваща честота. В резултат в тези държави е въведено скриниране на кръвните донори за хепатит Е вируса (HEV). Изясняването на пътищата на предаване на вируса и аниктерните форми изискват прецизна диагностика, рефлектиращо върху превенцията и контрола на разпространението на HEV. Специфичността и чувствителността на наличните серологични тестове за рутинна диагностика на хепатит Е варират. В тази връзка Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (ЕАSL) от 2018 г. препоръчва използването на комбинация от серологични и молекулярни тестове.
Тези нови характеристики на HEV го превръщат в актуален и значим проблем в Европа, включително в България. През 2019 г., двадесет и четири години след доказването на първия случай на хепатит Е у нас от П.Теохаров през 1995 г., се въвежда официална регистрация на заболяването и включването му в списъка на заразните болестите, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, съгласно Наредба №21 от 15 юли 2005 г. (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019 г.). Наличните в страната данни обхващат отделни аспекти на HEV инфекцията: проучвания сред животинска популация (свине), серопревалентно проучване сред обща популация в Пловдивска област, генотипен спектър и филогенетичен анализ на изолати от пациенти с остър хепатит Е и отделни, локални проучвания на клиничните прояви при пациенти с остър хепатит Е, базирани основно на серологични тестове за диагностика.

Целта на предлагания проект е да се проучи и оцени клинико-епидемиологичната характеристика на HEV инфекцията при имунокомпетентни с остър хепатит Е и разпространението на вируса при имунокомпрометирани групи пациенти. Групата на имунокомпрометираните ще включва три подгрупи, всяка със специфични характеристики и повишен риск от хронификация: HIV –позитивни, пациенти на хронично хемодиализно лечение и пациенти с бъбречна трансплантация. Диагностиката на HEV инфекцията ще се основава на комбинирано приложение на серологични и молекулярни методи за детекция. Проучването е планирано като съвместен проект на 4 катедри при Медицински Университет Пловдив (Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Катедра по Епидемиология и МБС, Катедра по Микробиология и имунология и Катедра по Социална медицина и обществено здраве), „Фърст диализис сървисиз България“ (клон Пловдив и клон Монтана) и Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София. Детайлното проследяване на маркерите на инфекцията ще допринесе за акуратна диагноза и прецизен анализ на разпространението и типа инфекция в тези популации, което е oснова за следващата стъпка – терапията на пациентите с хронична HEV инфекция.

Ключови думи:
хепатит Е; имунокомпрометирани; хемодиалзиарани, бъбречно транспланирани; HIV-позитивни

Ръководител:
проф. д-р Радка Комитова, дм (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински Университет, Пловдив)
проф.д-р Ани Кеворкян, дм (Катедра Епидемиология и МБС, Медицински Университет, Пловдив)

Научен колектив от НРЛ „Хепатитни вируси“:
Д-р Тенчо Тенев, завеждащ НРЛ „Хепатитни вируси“
Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм

Водеща организация:
Медицински Университет Пловдив

Финансираща институция:
Медицински Университет Пловдив

Бюджет: 15 471,84 лв.

Съфинансиране: НЕ

Партньори:
1) Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София
2) „Фърст диализис сървисиз България“, Пловдив.

Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Коментари и въпроси:
Коментари и въпроси изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проекти финансирани от ФНИ към МОН

Публикувана в Проекти
Вторник, 26 Май 2020 13:02

 

Проучвания върху генотипното разнообразие и участието на полипролиновия регион в ин витро адаптацията на хепатит Е вируса


Статус: текущ

Начало: 13 Декември 2019

Продължителност: 36 месеца

Резюме:
Хепатит Е вирусът (HEV) е най-честият причинител на чревна хепатитна инфекция в целия свят. В повечето случаи HEV инфекциите са асимптоматични като може да се проявят под формата на лек до фулминантен остър хепатит, както и като хроничен хепатит, а също така напоследък се асоциират и с неврологични симптоми и синдроми. Дори след повече от 15-годишни проучвания, HEV инфекцията е недостатъчно диагностицирана болест. Това се дължи отчасти на липсата на рутинни протоколи за диагностициране както и отсъствие на ефективен клетъчен модел за проучвяния на вирусния жизнен цикъл.

Хепатит Е вирусът е типичен хепатотропен вирус с откриване на HEV РНК в чернодробната тъкан дори при отрицателна серология. Увеличеният брой на HEV предизвикани извънчернодробни нарушения подчертават необходимостта от проучване на възможните еволюционни механизми, които подпомагат тропизма на вируса към различни тъкани. Вирусните фактори, като генотип и възникване на мутации, могат да модулират вирусна репликация и патогенезата на инфекцията. Последните открития показват участие на полипролиновия регион (PPR) от HEV геном в адаптация на вируса към гостоприемник. Механизмите за възникване на мутации в полипролиновия регион в резултат на селекционния натиск на различните тъкани не са добре проучени. В тази връзка е и формулирана основната цел на настоящия научен проект, а именно да се направи сравнително проучване на естествено циркулиращи вирусни генотипове и PPR мутантни форми при пациенти с HEV индуцирана симптоматика и на мутантните форми, възникващи при ин витро инфекция на експериментална клетъчна система. Дългосрочната цел е да се оцени ролята на PPR в тъканния тропизъм и да се проучат част от вирусните механизми, водещи до развитието на HEV инфекция със засягане на на различни тъкани и съответно органи. Комбинацията от инструменти за молекулярен и биоинформационен анализ с ин витро методи за клетъчна култура е нов подход при изучаване на еволюцията на полипролиновия регион. Проучванията върху циркулиращите в страната HEV генотипове ще позволи точното определяне на вирусния патогеннен потенциал, а от там и отдиференциране на потенциалните рискови групи по отношение на HEV инфекция. Генетичната характеристика на отделните серумни HEV изолати и развитието на инфекциозна клетъчна система ще помогне в изучаването на индивидуални HEV изолати. Чрез създаване на нов ин витро модел за продължително поддържане на HEV репликация – с наличие на първичен и вторичен сайт за вирусна репликация, ще се натрупат фундаментални познания свързани с функциите на адаптивните мутации при HEV вируса и като краен резултат това ще доведе до разработване на по-ефективни възможности за лечение и съобразени с пациента диагностични протоколи. Също така изследванията върху PPR като маркер за вирусна еволюция и кинетиката на вирусната популация ще спомогнат да се проучат възможните етапи на HEV инфекцията, което впоследствие ще може да се използва при изучаване терапевтичния ефект на различни субстанции.

Ключови думи:
хепатит Е; полипролинов регион;

Ръководител:
гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм; НРЛ „Хепатитни вируси“;

Научен колектив от НЦЗПБ:
Д-р Тенчо Тенев, НРЛ „Хепатитни вируси“
Чийдем Исмаилова, НРЛ „Хепатитни вируси“
Вилиана Йончева, НРЛ „Хепатитни вируси“
Ася Стоянова, НРЛ „Ентеровируси“
Доц. Румен Димитров, сектор „Биоинформатика и геномна еволюция на микробите", отдел Микробиология

Водеща организация:
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)

Финансираща институция:
Фонд Научни Изследвания към МОН
Бюджет: 120 000 лв. Съфинансиране: НЕ

Партньори:
1) Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) – БАН
2) Институт по Здравето, лаборатория „Хепатитни, онковирусни и вирусни заболявания“, Рим, Италия.
Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Коментари и въпроси:
Коментари и въпроси изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.