ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” (АРХИВ)

Виктория Левтерова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

 Становища:

1. Доц. д-р Елизабета Василева Бачийска - публикувано на 26.05.2017 г.

2. Чл.-кор Христо Найденски, двмн - публикувано на 01.06.2017 г.

3. Чл.-кор Проф. д-р Иван Митов, дм - публикувано на 01.06.2017 г.

4. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - публикувано на 02.06.2017 г.

5. Доц. Иван Иванов, дм - публикувано на 02.06.2017 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Христова, дмн - публикувана на 29.05.2017 г.

2. Проф. д-р Людмила Боянова, дм, дмн - публикувана на 30.05.2017 г.

Петя Генова-Калу

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, д.м.н. - публикувано на 31.05.2017 г.

2. Доц. д-р Даниела Любенова Дундарова, д.м. - публикувано на 05.06.2017 г.

3. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 06.06.2017 г.

4. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 09.06.2017 г.

5. Проф. д-р Красимир Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 12.06.2017 г.

 

Рецензии:

1. Доц. д-р Любомира Никоаева-Гломб - публикувана на 05.06.2017 г.

2. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн - публикувана на 08.06.2017 г.

д-р Румен Ненков Харизанов

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност "Паразитология и хелминтология" за нуждите на на отдел "Паразитология и тропическа медицина" на НЦЗПБ.

Кандидат:

гл. ас. д-р Румен Ненков Харизанов, дм

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност “Паразитология и хелминтология” за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 82/23.10.2015 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Акад. Васил Георгиев Големански, дбн - БАН
 2. Чл.-кор. проф. Олга Полякова - Кръстева, дбн - БАН
 3. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм - МУ - Пловдив
 4. Доц. д-р Виолина Боева - Бангьозова, дм - СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров”
 5. Вътрешни членове:
 6. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ
 7. Проф. д-р Росица Иванова Курдова, дм - НЦЗПБ
 8. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Доц. Ивелин Ангелов Ангелов - МУ - Плевен
 2. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб - НЦЗПБ

 Рецензии:

1. Акад. Васил Георгиев Големански, дбн - публикувана на 17.02.2016 г.

2. Проф. д-р Росица Иванова Курдова, дм - публикувана на 07.03.2016 г.

Становища:

 1. Доц. д-р Виолина Боева - Бангьозова, дм - публикувано на 05.02.2016 г.
 2. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - публикувано на 12.02.2016 г.
 3. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм - публикувано на 16.02.2016 г.
 4. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм - публикувано на 19.02.2016 г.
 5. Чл.-кор. проф. Олга Полякова - Кръстева, дбн - публикувано на 24.02.2016 г.

Д-р Елизабета Василева Бачийска, дм

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност "Микробиология" за нуждите на на отдел "Микробиология" на НЦЗПБ.

Кандидат:

гл. ас. д-р Елизабета Василева Бачийска, дм

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност “Микробиология” за нуждите на отдел „Микробиология“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 82/23.10.2015 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, дм - МУ - Пловдив
 2. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - Институт по микробиология на БАН
 3. Проф. Д-р Данаил Борисов Петров, дмн - СБАЛББ „Св. София“ ЕАД София
 4. Доц. д-р Стефана Донева Събчева, дм - СБАЛО ЕАД - София
 5. Вътрешни членове:
 6. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ
 7. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - НЦЗПБ
 8. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн - ВМА

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - публикувана на 12.02.2015 г.

2. Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, дм - публикувана на 18.03.2016 г.

Становища:

1. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - публикувано на 16.02.2016 г.

2. Проф. Д-р Данаил Борисов Петров, дмн - публикувано на 22.02.1016 г.

3. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм - публикувано на 26.02.2016 г.

4. Доц. д-р Стефана Донева Събчева, дм - публикувано на 29.02.2016 г.

5. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - публикувано на 07.03.2016

 

полковник д-р Андрей Рангелов Галев, дм

Процедура за избор на „Доцент” за нуждите на НПЦВЕХ на ВМА

Кандидат:

полковник д-р Андрей Рангелов Галев, дм

Конкурс по заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност „Епидемиология“ (03.01.29) за нуждите на НПЦВЕХ на ВМА - София.

Обява в ДВ бр. 45/19.06.2015 г.

гл. ас. д-р Лили Маринова, дм

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на отдел "Епидемиология и надзор на заразните болести" на НЦЗПБ.

Кандидат:

гл. ас. д-р Лили Маринова, дм

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 104/16.12.2014 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Мира Стефанова Кожухарова, дм - НЦЗПБ
 2. Доц. Анна Мстиславовна Курчатова, дм - НЦЗПБ
 3. Доц. Д-р Зафира Георгиева Михнева, дм - пенсионер
 4. Резервен член:
 5. Проф. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн - НЦЗПБ
 6. Външни членове:
 7. Проф. Д-р Майда Михайлова Тихолова - Митова, дм - МУ - София
 8. Проф. Д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм - пенсионер
 9. Проф. Д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм - МУ - Пловдив
 10. Доц. Д-р Нина Любенова Гачева, дм - пенсионер
 11. Резервен член:
 12. Проф. Д-р Нели Христова Рибарова, дм - Пенсионер

Гл. ас. Ивайло Алексиев Иванов

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел "„Вирусология“ на НЦЗПБ.

Кандидат:

Гл. ас. Ивайло Алексиев Иванов

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 53/27.06.2014 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 3. Доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дмн – НЦЗПБ
 4. Доц. Д-р Евелина Евлогиева Шикова, дм – НЦЗПБ
 5. Външни членове:
 6. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн – ВМА
 7. Проф. Д-р Емил Георгиев Александров, дмн – пенсионер
 8. Доц. Стоян Ангелов Шишков – БФ – СУ ”Кл. Охридски”
 9. Резервни членове:
 10. Доц. Д-р Зафира Георгиева Михнева, дм – НЦЗПБ
 11. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев – ВМА

Д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ.

Кандидат:

Д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 45/30.05.2014 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн - НЦЗПБ
 3. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 4. Доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дмн – НЦЗПБ
 5. Външни членове:
 6. Проф. Соня Ненчева Панчева – Големанова, дмн – БАН
 7. Доц. Юлия Пенчева Серкеджиева, дмн – БАН
 8. Доц. Стоян Ангелов Шишков – БФ – СУ ”Кл. Охридски”
 9. Резервни членове:
 10. Доц. Д-р Зафира Георгиева Михнева, дм – НЦЗПБ
 11. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев, дм – ВМА

Гл. асистент Иван Николаев Иванов, дм

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна специалност: „Микробиология“ шифър 01.06.12, отдел Микробиология, на НЦЗПБ.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ по професионално направление 4.3. „Биологически науки“ и научна специалност „Микробиология“ – 01.06.12 за нуждите на Отдел „Микробиология“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София. по научна специалност „Микробиология“, шифър 01.06.12, за нуждите на отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ.

Кандидат:

Иван Николаев Иванов, дм, главен асистент в отдел „Микробиология“

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 97/08.11.2013 г., стр. 139

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ
  Външни членове:
 1. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн – МУ-София
 2. Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, дм – МУ-Пловдив
 3. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн – МУ-София
 4. Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм – УМБАЛСМ «Пирогов»
 5. Вътрешни членове:
 6. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм – НЦЗПБ
 7. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм - НЦЗПБ
 8. Резервни членове:
 9. Проф. д-р Емма Едмонд Кьолеян, дм – МИ на МВР гр. София
 10. Доц. Д-р Стефана Донева Събчева, дм – СБАЛО ЕАД - София

Гл. ас. Нина Димитрова Цветкова, дб

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“ шифър 01.06.19, отдел Паразитология и тропическа медицина на НЦЗПБ.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ по професионално направление 4.3. „Биологически науки“ и научна специалност „Паразитология и хелминтология“, за нуждите на „Националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите – местни и тропически”, към отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ – София.

Кандидат:

Нина Димитрова Цветкова, дб - главен асистент в отдел „Паразитология и тропическа медицина“

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 97/08.11.2013 г., стр. 139

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм - НЦЗПБ
  Вътрешни членове:
 1. Академик д-р Богдан Николов Петрунов, дмн– НЦЗПБ
 2. Проф. д-р Петър Пенчев Петров, дмн - НЦЗПБ
 3. Външни членове:
 4. Академик Васил Георгиев Големански, дбн - БАН
 5. Чл.-кор. проф. Олга Тодорова Полякова-Кръстева, дбн- БАН
 6. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм – МУ-Пловдив
 7. Доц. д-р Виолина Генова Боева - Бангьозова, дм – СБАЛИПБ „проф. Иван Киров”
 8. Резервни членове:
 9. Доц. д-р Ивелин Ангелов Ангелов, дм – МУ – Плевен
 10. Проф. Бойко Божидаров Георгиев, дбн - БАН

РЕЦЕНЗЕНТИ ПО КОНКУРСА:

 1. Академик Васил Георгиев Големански, дбн - БАН
 2. Проф. д-р Петър Пенчев Петров, дмн - НЦЗПБ

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г. 2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г. 3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г. 4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.   Заповед за публична защита
 25 Април 2019
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” - 2 места, съгласно чл.41 и чл.43, от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Секция „ЕНРОИ“ - ЗАПОВЕД и Секция "ДДД" - ЗАПОВЕД
 25 Април 2019
Националният център по заразни и паразитни болести – София на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичната общност в Република България обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019 г. по следните научни специалности: Микробиология – 4 места; Паразитология – 1 място; Епидемиология – 2 места; Имунология – 1 място На редовните докторанти ще се предоставя  възможност за назначаване  в научния екип на проект  „Фундаментални, транслиращи и клинични  изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП  НОИР през  периода 2020 - 2023 г. Кандидатите за участие в конкурса /лекари и биолози/ подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ ...
 03 Април 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат   Становища: 1. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувано на 31.01.2019 г. 2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 04.02.2019 г. 3. Доц. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 05.02.2019 г.   Рецензии: 1. Полк. доц. д-р Андрей Галев, д.м. - публикувана на 31.01.2019 г. 2. Проф. д-р Йорданка Стоилова, д.м. - публикувана на 04.02.2019 г.   Заповед за публична защита  
 20 Декември 2018
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. Димитър Шаламанов, д.м. - публикувано на 06.02.2019 година. 2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 07.02.2019 година. 3. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувано на 07.02.2019 година.   Рецензии: 1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувана на 06.02.2019 година. 2. Проф. д-р Ирена Младенова-Христова, д.м. - публикувана на 07.02.2019 година.   Заповед за публична защита
 20 Декември 2018
  Автореферат   Рецензии: 1. Доц. д-р Златка Алексиева - публикувана на 07.06.2019 г. 2. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 11.06.2019 г.   Становища: 1. Доц. д-р Иванка Гергова, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г. 2. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г. 3. Доц. Иван Иванов, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г.   Заповед за назначаване на научно жури Заповед за удължаване на срок и публична защита      
 05 Октомври 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент”, съгласно чл.41, от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „НРЛ Микози и СПИ“ - ЗАПОВЕД
 05 Октомври 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 14.08.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б.- публикувано на 14.08.2018 г. 3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н- публикувано на 15.08.2018 г. 4. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков- публикувано на 16.08.2018 г. 5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб- публикувано на 16.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. - публикувана на 17.08.2018 г. 2. Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н - публикувана на 21.08.2018 г.          
 14 Август 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувано на 31.07.2018 г. 2. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 4. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 5. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г. 2. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г.          
 31 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г. 2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г. 3. Доц. Виктория Стефанова Левтерова, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г. 4. Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г. 5. Проф. д-р Стефана Донева Събчева, д.м. - публикувано на 29.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. Мария Богомилова Ангелова, д.б.н - публикувана на 10.08.2018 г. 2. Проф. Стефан Въчев Панайотов, д.н. - публикувана на 10.08.2018 г.          
 30 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г. 2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г. 3. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г. 4. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г. 5. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувано на 16.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувана на 31.07.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувана на 02.08.2018 г.        
 30 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувано на 27.07.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 03.08.2018 г. 3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г. 4. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г. 5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. - публикувана на 30.07.2018 г. 2. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувана на 16.08.2018 г.        
 27 Юли 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за:  - „Доцент“ - 2 места, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на СБАЛХЗ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на отдел „Епидемиология - ЗАПОВЕД
 18 Май 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ - ЗАПОВЕД
 18 Май 2018

Абонамент за новини

Copyright © 2019 ncipd. All Rights Reserved.

ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА" ПРИОРИТЕТНА ОС III "КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", ПОДПРИОРИТЕТ 3.1. "ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА, В ТОВА ЧИСЛО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051P0002/13/3.1-09, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.