ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” (АРХИВ)

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн.

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Вирусология“, отдел: Вирусология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр.45/ 30.05.2014г.

Кандидат:

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн.

Доцент в отдел Вирусология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” по научна специалност “Вирусология” за нуждите на отдел „Вирусология“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести– София.

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 45/ 30.05.2014 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Мира Стефанова Кожухарова, дм – НЦЗПБ
 3. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн – ВМА
 6. Проф. Д-р Таня Петрова Пенкова-Червенякова, дмн – СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”
 7. Проф. Д-р Майда Михайлова Тихолова – Митова, дм – МУ София
 8. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев,дм – ВМА
  Резервни членове:
 1. Доц. Д-р Зафира Георгиева Михнева, дм – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Емил Георгиев Александров, дмн – пенсионер

Доц. Д-р Мария Християнова Стоименова, дмн

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Имунология“, отдел: Имунология и алергология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 21/ 01.03.2013 г.

Кандидат:

Доц. Д-р Мария Християнова Стоименова, дмн

Доцент в отдел Имунология и алергология, завеждащ отдел

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Имунология“ за нуждите на отдел „Имунология и алергология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 21/ 01.03.2013 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Христо Борисов Тасков, дмн - НЦЗПБ
 2. Акад. Д-р Богдан Николов Петрунов, дмн - НЦЗПБ
 3. Доц. д-р Георги Стоянова Николов, дм - НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн - МУ, София
 6. Проф. Д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн - УМБАЛ Лозенец
 7. Проф. Д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 8. Проф. Д-р Виктория Степан Сарафян, дмн - МУ, Пловдив
  Резервни членове:
 1. Проф. д-р Марта Петрова Балева, дмн - УМБАЛ Александровска
 2. Доц. Д-р Дора Николова Попова, дм - ВМА, София

Доц. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, дм

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Вирусология“, отдел: Вирусология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 49/ 29.06.2012 г.

Кандидат:

Доц. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, дм

Доцент в отдел Вирусология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. “Медицина” и научна специалност “Вирусология” за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 49/ 29.06.2012 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ
 3. Доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дм – НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Златко Николов Кълвачев, дмн - ВМА
 6. Проф. Д-р Емил Георгиев Аликсандров, дмн - пенсионер
 7. Проф. Д-р Майда Михайлова Тихолова - МУ- София
 8. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев - ВМА
  Резервни членове:
 1. Доц. Д-р Стоян Ангелов Шишков - СУ Кл. Охридски
 2. Доц. Любомира Николаева- Гломб - Институт по Микробиология на БАН

Доц. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Микробиология“, отдел: Микробиология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 49/ 29.06.2012 г.

Кандидат:

Доц. д-р Ива Стефанова Христова, дмн

Доцент в отдел Микробиология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 49/ 29.06.2012 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ
 2. Акад. Д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – НЦЗПБ
 3. Външни членове:
 4. Проф. Д-р Иван Гергов Митов, дмн - МУ, София
 5. Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - МУ, София
 6. Проф. Д-р Емил Георгиев Алексанров, дмн- ВМА- София
 7. Проф. Д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм - МУ, Пловдив
 8. Проф. Д-р Мария Петрова Средкова, дм- МУ, Плевен
  Резервни членове:
 1. Проф. Игнат Абрашев, дбн - БАН
 2. Проф. Д-р Христо Найденски, дмн - БАН

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.