ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” (АРХИВ)

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн.

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Вирусология“, отдел: Вирусология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр.45/ 30.05.2014г.

Кандидат:

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн.

Доцент в отдел Вирусология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” по научна специалност “Вирусология” за нуждите на отдел „Вирусология“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести– София.

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 45/ 30.05.2014 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Мира Стефанова Кожухарова, дм – НЦЗПБ
 3. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн – ВМА
 6. Проф. Д-р Таня Петрова Пенкова-Червенякова, дмн – СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”
 7. Проф. Д-р Майда Михайлова Тихолова – Митова, дм – МУ София
 8. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев,дм – ВМА
  Резервни членове:
 1. Доц. Д-р Зафира Георгиева Михнева, дм – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Емил Георгиев Александров, дмн – пенсионер

Доц. Д-р Мария Християнова Стоименова, дмн

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Имунология“, отдел: Имунология и алергология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 21/ 01.03.2013 г.

Кандидат:

Доц. Д-р Мария Християнова Стоименова, дмн

Доцент в отдел Имунология и алергология, завеждащ отдел

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Имунология“ за нуждите на отдел „Имунология и алергология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 21/ 01.03.2013 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Христо Борисов Тасков, дмн - НЦЗПБ
 2. Акад. Д-р Богдан Николов Петрунов, дмн - НЦЗПБ
 3. Доц. д-р Георги Стоянова Николов, дм - НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн - МУ, София
 6. Проф. Д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн - УМБАЛ Лозенец
 7. Проф. Д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 8. Проф. Д-р Виктория Степан Сарафян, дмн - МУ, Пловдив
  Резервни членове:
 1. Проф. д-р Марта Петрова Балева, дмн - УМБАЛ Александровска
 2. Доц. Д-р Дора Николова Попова, дм - ВМА, София

Доц. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, дм

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Вирусология“, отдел: Вирусология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 49/ 29.06.2012 г.

Кандидат:

Доц. Д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, дм

Доцент в отдел Вирусология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. “Медицина” и научна специалност “Вирусология” за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 49/ 29.06.2012 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ
 3. Доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дм – НЦЗПБ
 4. Външни членове:
 5. Проф. Д-р Златко Николов Кълвачев, дмн - ВМА
 6. Проф. Д-р Емил Георгиев Аликсандров, дмн - пенсионер
 7. Проф. Д-р Майда Михайлова Тихолова - МУ- София
 8. Доц. Д-р Божин Димитров Камаринчев - ВМА
  Резервни членове:
 1. Доц. Д-р Стоян Ангелов Шишков - СУ Кл. Охридски
 2. Доц. Любомира Николаева- Гломб - Институт по Микробиология на БАН

Доц. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн

Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Микробиология“, отдел: Микробиология на НЦЗПБ.

Обява в ДВ бр. 49/ 29.06.2012 г.

Кандидат:

Доц. д-р Ива Стефанова Христова, дмн

Доцент в отдел Микробиология

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ – София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 49/ 29.06.2012 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Вътрешни членове:
 1. Проф. Д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ
 2. Акад. Д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – НЦЗПБ
 3. Външни членове:
 4. Проф. Д-р Иван Гергов Митов, дмн - МУ, София
 5. Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - МУ, София
 6. Проф. Д-р Емил Георгиев Алексанров, дмн- ВМА- София
 7. Проф. Д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм - МУ, Пловдив
 8. Проф. Д-р Мария Петрова Средкова, дм- МУ, Плевен
  Резервни членове:
 1. Проф. Игнат Абрашев, дбн - БАН
 2. Проф. Д-р Христо Найденски, дмн - БАН

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г. 2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г. 3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г. 4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.   Заповед за публична защита
 25 Април 2019
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” - 2 места, съгласно чл.41 и чл.43, от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Секция „ЕНРОИ“ - ЗАПОВЕД и Секция "ДДД" - ЗАПОВЕД
 25 Април 2019
Националният център по заразни и паразитни болести – София на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичната общност в Република България обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019 г. по следните научни специалности: Микробиология – 4 места; Паразитология – 1 място; Епидемиология – 2 места; Имунология – 1 място На редовните докторанти ще се предоставя  възможност за назначаване  в научния екип на проект  „Фундаментални, транслиращи и клинични  изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП  НОИР през  периода 2020 - 2023 г. Кандидатите за участие в конкурса /лекари и биолози/ подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ ...
 03 Април 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат   Становища: 1. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувано на 31.01.2019 г. 2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 04.02.2019 г. 3. Доц. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 05.02.2019 г.   Рецензии: 1. Полк. доц. д-р Андрей Галев, д.м. - публикувана на 31.01.2019 г. 2. Проф. д-р Йорданка Стоилова, д.м. - публикувана на 04.02.2019 г.   Заповед за публична защита  
 20 Декември 2018
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. Димитър Шаламанов, д.м. - публикувано на 06.02.2019 година. 2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 07.02.2019 година. 3. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувано на 07.02.2019 година.   Рецензии: 1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувана на 06.02.2019 година. 2. Проф. д-р Ирена Младенова-Христова, д.м. - публикувана на 07.02.2019 година.   Заповед за публична защита
 20 Декември 2018
  Автореферат   Рецензии: 1. Доц. д-р Златка Алексиева - публикувана на 07.06.2019 г. 2. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 11.06.2019 г.   Становища: 1. Доц. д-р Иванка Гергова, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г. 2. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г. 3. Доц. Иван Иванов, д.м. - публикувано на 12.06.2019 г.   Заповед за назначаване на научно жури Заповед за удължаване на срок и публична защита      
 05 Октомври 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент”, съгласно чл.41, от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „НРЛ Микози и СПИ“ - ЗАПОВЕД
 05 Октомври 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 14.08.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б.- публикувано на 14.08.2018 г. 3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н- публикувано на 15.08.2018 г. 4. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков- публикувано на 16.08.2018 г. 5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб- публикувано на 16.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. - публикувана на 17.08.2018 г. 2. Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н - публикувана на 21.08.2018 г.          
 14 Август 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувано на 31.07.2018 г. 2. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 4. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г. 5. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г. 2. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г.          
 31 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г. 2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г. 3. Доц. Виктория Стефанова Левтерова, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г. 4. Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г. 5. Проф. д-р Стефана Донева Събчева, д.м. - публикувано на 29.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. Мария Богомилова Ангелова, д.б.н - публикувана на 10.08.2018 г. 2. Проф. Стефан Въчев Панайотов, д.н. - публикувана на 10.08.2018 г.          
 30 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г. 2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г. 3. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г. 4. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г. 5. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувано на 16.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувана на 31.07.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувана на 02.08.2018 г.        
 30 Юли 2018
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувано на 27.07.2018 г. 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 03.08.2018 г. 3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г. 4. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г. 5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. - публикувана на 30.07.2018 г. 2. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувана на 16.08.2018 г.        
 27 Юли 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за:  - „Доцент“ - 2 места, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на СБАЛХЗ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“ - ЗАПОВЕД  - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на отдел „Епидемиология - ЗАПОВЕД
 18 Май 2018
Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ - ЗАПОВЕД
 18 Май 2018

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.