КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (АРХИВ)

03.01.2013

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • 3 академични длъжности Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научната специалност "Микробиология" – 01.06.12 за нуждите на Отдел Микробиология

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/8468307; 02/8432175.

14.12.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност "Микробиология" (01.06.12) - един за нуждите на НРЛ по "Туберкулоза" към отдел Микробиология

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/8468307; 02/8432175.

19.10.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност "Вирусология" (01.06.13) за нуждите на НРЛ "Ентеровируси"

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

29.06.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност „Вирусология" (01.06.13) за нуждите на НРЛ "Ентеровируси";
 • Професори в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност "Микробиология" (01.06.12) - един за нуждите на отдел Микробиология; научна специалност „Вирусология" (01.06.13) - един за нуждите на отдел Вирусология

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

22.05.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" по професионално направление 7.1. "Медицина", научна специалност "Имунопатология и алергология" за нуждите на Лаборатория "Алергия и алергенни препарати"

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

24.04.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Доцент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност „Микробиология", за нуждите на Национална референтна лаборатория за мониториране и контрол на антибиотичната резистентност към Отдел "Микробиология"

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

09.03.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент – 03.01.27, по научна специалност. „Имунология и алергология“ за нуждите на Лаборатория медиатори на възпалението и имунитета към отдел Имунология и алергология – един;
 • Главен асистент – 01.06.12 по научна специалност „Микробиология" за нуждите на Отдел Микробиология – един;
 • Главен асистент – 01.06.13 по научна специалност „Вирусология" за нуждите на Национална потвърдителна лаборатория HIV към Отдел Вирусология – един

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

03.02.2012

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент по 01.06.12 микробиология за отдел Микробиология

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

07.09.2011

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Професор - 01.06.19 , по научната специалност „Паразитология и хелминтология” за нуждите на Отдел по паразитология и тропическа медицина – един;
 • Доцент – 01.06.12 , по научната специалност „Микробиология” за нуждите на Отдел по микробиология – един;
 • Главен асистент – 01.06.12, по научната специалност „Микробиология” за нуждите на Национален референтен център по нозокомиални инфекции – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 944-78-96.

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.