КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (АРХИВ)

КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ - 2016

Петък, 12 Май 2017 14:42

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:  

 • конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“ и НРЛ „Молекулярна микробиология“
 •     конкурс за „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“.
 •     конкурс за „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“.

23.10.2015. Конкурси за академични длъжности

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Доцент в област на висшето образование 7 Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина: по научна специалност „Микробиология“ - един за нуждите на отдел „Микробиология“;
 • Доцент в област на висшето образование 7 Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина: по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ - един за нуждите на Отдел „Паразитология”

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/ 9446999, в.321, ДВ бр. 82/23.10.2015 г.

Кандидати:

За: Доцент в област на висшето образование 7 Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина: по научна специалност „Микробиология“ - един за нуждите на отдел „Микробиология“

гл. ас. д-р Елизабета Василева Бачийска, дм

За: Доцент в област на висшето образование 7 Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина: по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ - един за нуждите на Отдел „Паразитология”

гл. ас. д-р Румен Ненков Харизанов, дм

 

01.03.2015. Конкурс за академични длъжности

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Доцент, полковник в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1 Медицина, по научна специалност "Епидемиология", за нуждите на „НПЦВЕХ“ - ВМА

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/ 9446999, в.321.

01.02.2015 . Конкурс за академични длъжности

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1 Медицина, по научна специалност "Епидемиология", за нуждите на отдел "Епидемиология и надзор на заразните болести"

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/846-83-07; 02/944-28-75.

01.03.2014. Конкурс за академични длъжности

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1 Медицина, по научна специалност 01.06.13 Вирусология за нуждите на отдел „Вирусология“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/846-83-07; 02/944-28-75.

01.02.2014. Конкурси за академични длъжности

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1 Медицина, по научна специалност 01.06.13 Вирусология - за нуждите на отдел "Вирусология";
 • Доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1 Медицина, по научната специалност 01.06.13 Вирусология - за нуждите на отдел "Вирусология"

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/846-83-07; 02/944-28-75.

20.12.2013

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • 1. Академична длъжност „Главен асистент” в област на висшето образование 4. “Природни науки, математика и информатика” в професионално направление 4.3. ”Биологически науки” по научната специалност „Вирусология” – 01.06.13 за нуждите на НРЛ „Грип и ОРЗ”, Отдел „Вирусология” – едно място;
 • 2. Академична длъжност „Доцент” в област на висшето образование 4. “Природни науки, математика и информатика” в професионално направление 4.3. ”Биологически науки” по научната специалност „Микробиология” – 01.06.12 за нуждите на Отдел „Микробиология” – едно място
  и 4. “Природни науки, математика и информатика” в професионално направление 4.3. ”Биологически науки” по научната специалност „Паразитология и хелминтология” – 01.06.19 за нуждите на Отдел „Паразитология” – едно място

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/8468307; 02/8432175.

26.04.2013

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научната специалност "Микробиология" – 01.06.12 за нуждите на Отдел Микробиология

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/8468307; 02/8432175.

07.02.2013

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурси за следните академични длъжности:

 • 1. Една академична длъжност "Професор" в област на висше образование; 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност „Имунология" - 01.06.23 - за нуждите на Отдел Имунология и алергология;
 • 2. Две академични длъжности Главен асистент в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт" в професионално направление 7.1. "Медицина" по научна специалност „Вирусология" - 01.06.13 - за нуждите на Одел Вирусология.

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: Служба личен състав на НЦЗПБ , София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справки 02/8468307; 02/8432175.

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.