ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Ива Петрова Трифонова

По научна специалност: „Микробиология“ , шифър 01.06.12, отдел: Микробиология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Оптимизиране на серологичната диагностика и проучвания върху патогенезата на Лаймската борелиоза с рекомбинантни антигени от Borrelia burgdorferi“

Докторант:

Ива Петрова Трифонова

На 09.09.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Ива Петрова Трифонова към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26.

Виктория Стефанова Левтерова

По научна специалност: „Микробиология“ , шифър 01.06.12, отдел: Микробиология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични методи за епидемиологично маркиране на клинично значими дрожди“

Докторант:

Виктория Стефанова Левтерова

На 08.09.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Виктория Стефанова Левтерова към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26.

Д-р Николай Златков Кълвачев

По научна специалност: „Вирусология“ , шифър 01.06.13, отдел: Вирусология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Разработване и усъвършенстване на RT-PCR системи за диагностика на някой найро-, ханта- и флавивируси“

Докторант:

Д-р Николай Златков Кълвачев

На 12.09.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Д-р Николай Златков Кълвачев към Отдел „Вирусология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Ивайло Алексиев Иванов

По научна специалност: „Вирусология“ , шифър 01.06.13, отдел: Вирусология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Молекулярно-вирусологични характеризиране на епидемията от HIV-1 в България чрез секвениране и филогенетичен анализ“

Докторант:

Ивайло Алексиев Иванов

На 26.07.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Ивайло Алексиев Иванов - биолог специалист в Отдел „Вирусология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Д-р Цветан Борисов Велинов

По научна специалност: „Микробиология“ , шифър 01.06.12, отдел: Микробиология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Туларемията в България- Микробиологични проучвания“

Докторант:

Д-р Цветан Борисов Велинов

Д-р Ирина Бориславова Маринова

По научна специалност: „Паразитология и хелминтология“ , шифър 01.06.12, отдел: Паразитология и тропическа медицина на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Разработване и харектеристика на потвърдителни серогични методи за диагностика на ехинококозата при хората и провеждане на имуноскринингово проучване на скритата опаразитеност“

Докторант:

Д-р Ирина Бориславова Маринова

На 07.07.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на д-р Ирина Бориславова Маринова – гл. асистент в Отдел „Паразитология и тропическа медицина” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.