ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Надя Боянова Бранкова

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични проучвания върху етиологията на коклюша в България“

Докторант:

Надя Боянова Бранкова

На 04.07.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Надя Боянова Бранкова към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Елина Георгиева Добрева

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Молекулярно-биологични проучвания за характеризиране на клинични изолати Clostridium difficile

Докторант:

Елина Георгиева Добрева

На 15.04.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Елина Георгиева Добрева по научна специалност „Микробиология”, шифър 01.06.12.

Владимир Евгениев Толчков

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични проучвания върху токсигенноста и резистентността към флуорохинолони на щамове clostridium difficile

Докторант:

Владимир Евгениев Толчков

На 17.12.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Владимир Евгениев Толчков по научна специалност „Микробиология”, шифър 01.06.12.

Д-р Лили Емилова Маринова

По научна специалност: „Епидемиология“, шифър 03.01.29, отдел: Епидемиологичен надзор и ранно оповестяване на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Епидемиология на морбили в България в условията на елеминация и възможности за ефективен надзор“

Докторант:

Д-р Лили Емилова Маринова

На 04.09.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на д-р Лили Емилова Маринова, главен асистент в отдел „Епидемиология и надзор на заразните болести” на НЦЗПБ по научна специалност „Епидемиология”.

Д-р Румен Ненков Харизанов

По научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, шифър 01.06.19, отдел: Паразитология и тропическа медицина на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Природно-огнищни, епидемиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на висцералната лайшманиоза в България“

Докторант:

Д-р Румен Ненков Харизанов

Даниела Василева Пенчева

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, лаборатория: Контрол на инвитро диагностични медицински изделия в БУЛБИО - НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Проучвания на антимикробните свойства на новосинтезирани хибридни материали с включени сребърни наночастици“

Докторант:

Даниела Василева Пенчева

На 17.07.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Даниела Василева Пенчева, биолог в лаб. Контрол на инвитродианостични медицински изделия в БУЛБИО - НЦЗПБ по научна специалност „Микробиология”.

Д-р Пламен Христов Яковлиев

По научна специалност: „Имунология и алерология“, шифър 03.01.27, отдел: Имунология и алергология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Клинични и имунологични проучвания на диагностичните критерии при васкулити“

Докторант:

Д-р Пламен Христов Яковлиев

На 14.06.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на д-р Пламен Христов Яковлиев - докторант на самостоятелна подготовка към отдел „Имунология и алергология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Зоя Янчева Цанкова

По научна специалност: „Епидемиология“ , шифър 03.06.29, отдел: Епидемиология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Мониторинг и контрол на гризачите и тяхното епидемиологично значение в различни обекти от хранително- вкусовата промишленост“

Докторант:

Зоя Янчева Цанкова

На 20.09.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Зоя Янчева Цанкова към Отдел „Епидемиология и надзор на заразните болести” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26.

Д-р Ваня Маринова Цветкова-Вичева

По научна специалност: „Имунология и алерология“, шифър 03.01.27, отдел: Имунология и алергология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Генетични и имунологични изследвания на пациенти с алергичен ринит и бронхиална хиперрактивност“

Докторант:

Д-р Ваня Маринова Цветкова-Вичева

На 03.11.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Ваня Маринова Цветкова-Вичева към Отдел „Имунопатология и алергология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26.

Велизар Стефанов Шиваров

По научна специалност: „Имунология“, шифър 01.06.23, отдел: Имунология и алергология на НЦЗПБ

Tема на дисертационния труд: „Проучвания върху механизма на действие на ензима Активационно-индуцируема цитидин деаминаза (AID) при процесите на изотопно превключване и соматични хипермутации на имуноглобулиновите гени“

Докторант:

Велизар Стефанов Шиваров

На 04.10.2011 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на д-р Велизар Стефанов Шиваров към Отдел „Имунология и алергология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул.”Янко Сакъзов” 26.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.