ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Д-р Мартин Недялков Георгиев

Заповед за назначаване на научно жури

 

Автореферат

 

Становища:

1. Академик Д-р Богдан Петрунов - Публикувано на 06.03.2017 година.

2. Доц. Д-р Георги Николов, дм - Публикувано на 10.03.2017 година.

3. Проф. Д-р Марта Николова, дмн - Публикувано на 10.03.2017 година.

 

Рецензии:

1. Проф. Д-р Мария Николова, дмн - Публикувана на 10.03.2017 година.

2. Доц. Д-р Мария Стаевска, дмн - Публикувана на 10.03.2017 година.

 

Заповед за защита на дисертация - Публикувана на 29.03.2017 година.

Иван Маринов Симеоновски

Автореферат

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Людмила Боянова, д.м.н. публикувано на 19.12.2016 г.

2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н.  публикувано на 30.12.2016 г.

3. Чл. кор. Христо Найденски, д.в.м.н. публикувано на 08.01.2017 г.

 

Рецензии:

1. Проф. Мария Ангелова, д.б.н публикувана на 21.12.2016 г.

2. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н публикувана на 27.12.2016 г.

 

Заповед за защита на дисертация публикувана на 09.01.2017 г.

д-р Елена Шопова

Заповед за назначаване на научно жури

 

Автореферат

 

Становища:

1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, Д.М.Н. публикувано на 12.12.2016 г.

2. Проф. д-р Магдалена Лесева, дм, публикувано на 13.12.2016 г.

3. Доц. д-р Стефана Събчева, дм публикувано на 16.12.2016 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Христова, Д.М.Н. публикувана на 09.12.2016 г.

2. Доц. д-р Светла Данова, Д.Б.Н. публикувана на 12.12.2016 г.

 

Заповед за публична защита публикувана на 19.12.2016 г.

Андон Крумов Тошев

По научна специалност: „Вирусология“, шифър 01.06.13, в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, направление 4.3. „Биологически науки“

Tема на дисертационния труд: „Разпространение на човешки Еритровируси в България: серологични, вирусологични и молекулярно-генетични проучвания“

Докторант:

Андон Крумов Тошев

Д-р Слава Стефанова Павлова - Илиева

По научна специалност: „Вирусология“, шифър 01.06.13, в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, направление 7.1. „Медицина”

Tема на дисертационния труд: „Проучвания върху етиологията и разпространението на инфекции, причинени от респираторно-синцитиален (RSV), метапневмовирус (MPV) и пандемичен грипен вирус през периода 2004 - 2009 г. в България“

Докторант:

Д-р Слава Стефанова Павлова - Илиева

Д-р Антоанета Дечева Дечева

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Микробиологични проучвания върху неонатални инфекции, прнчинени от Streptococcus agalactiae /стрептококи група В/“

Докторант:

Д-р Антоанета Дечева Дечева

На 29.01.2014 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Д-р Антоанета Дечева Дечева към отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Д-р Елизабета Василева Бачийска

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Микробиологични проучвания върху етиологията на мултирезистентната туберколоза в България“

Докторант:

Д-р Елизабета Василева Бачийска

На 09.07.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Д-р Елизабета Василева Бачийска към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Д-р Димитър Георгиев Нaшев

По научна специалност: „Микробиология“, шифър 01.06.12, отдел: Микробиология

Tема на дисертационния труд: „Микробиологична характеристика на метицилин-резистентни Стафилококус ауреус, изолирани в България“

Докторант:

Д-р Димитър Георгиев Нaшев

На 27.06.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационния труд за образователна и научна степен „Доктор” на Д-р Димитър Георгиев Нашев към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.