НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НА НАУКИТЕ. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Микробиология“ в отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ

ОБЯВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ

Процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Микробиология“ в отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн - ВМА
 2. Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - МУ - София
 3. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - Институт по микробиология на БАН
 4. Чл.-кор. Проф. Христо Миладинов Найденски, двмн Институт по микробиология БАН
 5. Проф. Д-р Мария Богомилова Ангелова, дбн - БАН
 6. Вътрешни членове:
 7. Проф. Д-р Мария Християнова Николова, дмн - НЦЗПБ
 8. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Проф. Игнат Радославов Абрашев, дбн - БАН
 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, дб - НЦЗПБ

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките", в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт", направление 7.1."Медицина" и научна специалност „Вирусология" в отдел „Вирусология" на НЦЗПБ

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров

На 20.12.2013 г. от 13.00 часа в Аулата на Националния център по заразни и паразитни болести, на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дм. Материалите по защитата се намират в библиотеката на центъра на бул. „Янко Сакъзов“ 26, ет.3.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология" в отдел "Имунология и алергология" на НЦЗПБ.

Доц. Д-р Мария Николова

На 15.01.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на Националния център по заразни и паразитни болести, на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Мария Християнова Николова към отдел „Имунология и алергология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на центъра на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ет.3.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Вирусология" в отдел "Вирусология" на НЦЗПБ

Доц. Д-р Нели Корсун

На 27.03.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Нели Стоянова Корсун към Отдел „Вирусология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Микробиология" в отдел "Микробиология" на НЦЗПБ.

Доц. Д-р Ива Христова

На 23.03.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Ива Стефанова Христова към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат Заповед за публична защита   Рецензии: 1. Проф. д-р Борислав Маринов, д.м.н. - публикувана на 14.01.2020 г. 2. Проф. д-р Нели Корсун, д.м.н. - публикувана на 20.01.2020 г.   Становища: 1. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 16.01.2020 г. (версия на английски език) 2. Доц. д-р Методи Кунчев, м.д. - публикувано на 17.01.2020 г. 3. Доц. д-р Петя Генова-Калу - публикувано на 22.01.2020 г.            
 19 Декември 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Заповед за публична защита Автореферат   Рецензии: 1. Доц. Ивайло Алексиев, д.в. - публикувано на 06.01.2020 г. 2. Проф. д-р Стоян Шишков, д.м. - публикувано на 09.01.2020 г.   Становища: 1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувано на 02.01.2020 г. (in English) 2. Доц. д-р Методи Кунчев, д.м. - публикувано на 02.01.2020 г. 3. Проф. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.        
 19 Декември 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат Заповед за публична защита   Рецензии: 1. Проф. д-р Магдалена Лесева, д.м. - публикувана на 19.12.2019 г. 2. Доц. д-р Елизабета Бачийска, д.м. - публикувана на 10.01.2020 г. Становища: 1. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г. 2. Проф. д-р Людмила Георгиева, д.м., д.м.н. - публикувано на 10.01.2020 г. 2. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.            
 17 Декември 2019
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г. 2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г. 3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г. 4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.   Заповед за публична защита
 25 Април 2019
Националният център по заразни и паразитни болести – София на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичната общност в Република България обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019 г. по следните научни специалности: Микробиология – 4 места; Паразитология – 1 място; Епидемиология – 2 места; Имунология – 1 място На редовните докторанти ще се предоставя  възможност за назначаване  в научния екип на проект  „Фундаментални, транслиращи и клинични  изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП  НОИР през  периода 2020 - 2023 г. Кандидатите за участие в конкурса /лекари и биолози/ подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ ...
 03 Април 2019
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.