НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НА НАУКИТЕ. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

доц. д-р Искра Георгиева Райнова

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Микробиология“ в отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ

ОБЯВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ

Процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Микробиология“ в отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн - ВМА
 2. Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - МУ - София
 3. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - Институт по микробиология на БАН
 4. Чл.-кор. Проф. Христо Миладинов Найденски, двмн Институт по микробиология БАН
 5. Проф. Д-р Мария Богомилова Ангелова, дбн - БАН
 6. Вътрешни членове:
 7. Проф. Д-р Мария Християнова Николова, дмн - НЦЗПБ
 8. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Проф. Игнат Радославов Абрашев, дбн - БАН
 2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, дб - НЦЗПБ

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките", в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт", направление 7.1."Медицина" и научна специалност „Вирусология" в отдел „Вирусология" на НЦЗПБ

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров

На 20.12.2013 г. от 13.00 часа в Аулата на Националния център по заразни и паразитни болести, на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. Д-р Павел Богданов Теохаров, дм. Материалите по защитата се намират в библиотеката на центъра на бул. „Янко Сакъзов“ 26, ет.3.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология" в отдел "Имунология и алергология" на НЦЗПБ.

Доц. Д-р Мария Николова

На 15.01.2013 г. от 14.00 часа в аудиторията на Националния център по заразни и паразитни болести, на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Мария Християнова Николова към отдел „Имунология и алергология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на центъра на бул. ”Янко Сакъзов” 26, ет.3.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Вирусология" в отдел "Вирусология" на НЦЗПБ

Доц. Д-р Нели Корсун

На 27.03.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Нели Стоянова Корсун към Отдел „Вирусология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26.

Заповед за провеждане на процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Микробиология" в отдел "Микробиология" на НЦЗПБ.

Доц. Д-р Ива Христова

На 23.03.2012 г. от 14.00 часа в аудиторията на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките” на доц. д-р Ива Стефанова Христова към Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. Материалите по защитата се намират в библиотеката на НЦЗПБ на бул. ”Янко Сакъзов” 26

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.