Паразитология и тропическа медицина (3)

Лаборатория зооантропонози и трансмисивни паразитози

Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Зав. Лаборатория: Доцент д-р Румен Харизанов, дм
Тел. 02 944 6999/310, 360
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:
  Главен асистент Огнян Миков, дб,

E-mail:mikov@ncipd.org
  Елеонора Кънева, биолог,
E-mail: kaneva@ncipd.org
Генка Тотева, медицински лаборант

Мария Попова, лабораторен работник

 

LEPPStaff

 

Дейността на служителите от лаборатория “Експериментална и приложна паразитология” е свързана с поддържане на паразитни видове, получаване и характеризиране на паразитни антигени, както и изпитване на диагностични препарати за някои от най-честите паразитни болести в страната. От 1970 г. в лабораторията са разработени и въведени тест-набори за имунодиагностика, хранителни среди за култивиране на паразитни видове и имунни серуми, които включват:

 • ELISA тест-набори за откриване на IgG антитела при ехинококозата, трихинелозата, токсоплазмозата
 • Тест-набори за пасивна хемаглутаниця при токсоплазмозата, трихинелозата,
 • Хранителни среди за култивиране на T.vaginalis, E.histolityca,
 • Имунни заешки серуми срещу T.gondii, E.granulosus, T.spiralis.

В лабораторията се получават и се определят основните характеристики на различни паразитни антигени (соматични екстракти от вегетативни форми на T. gondii, ларви на T. spiralis; екскреторно-секреторни антигени от ларви на T. spiralis, T. canis и E. granulosus), приложими за диагностика на актуалните за страната паразитози.

За, научни и учебни цели са поддържат in vivo и in vitro уникални за страната паразитни видове, а за по-дългосрочно съхранение е създадена криобанка.

Научно-изследователската дейност на служителите от лабораторията е свързана с разработването и внедряването на нови серологични методи за диагностика на паразитозите, както и участие в различни проекти и програми от национален и международен мащаб.

По отношение на учебната дейност сътрудниците на лабораторията участват в провеждането на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация по имунодиагностика на паразитните болести. Участниците се запознават с особеностите на имунитета при паразитозите и усвояват практически методите за серологична диагностика на тези заболявания.

 

Написана от

Национален консултативен кабитет по паразитни и тропически болести

Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Ръководител: Д-р Искрен Кафтанджиев

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Светла Попова - санитар

Кабинетът обслужва пациенти от София и страната, насочени от лечебни заведения или сами потърсили специализирана помощ по медицинска паразитология.

Друга основна дейност на сътрудниците е участието в научно-изследователски проучвания и в научни разработки /самостоятелни и комплексни - с други научни звена/. Резултатите от тази дейност се публикуват в научни списания, учебници и монографии и се отразяват в национални и международни научни форуми, свързани с медицинската паразитология. Учебната дейност е свързана със системата на следдипломното обучение по Медицинска паразитология – курсове и индивидуално обучение, съобразно обща програма за СДО на НЦЗПБ.

Работно време на кабинета: от 8 до 15 часа от понеделник до петък

Специализирани и общомедицински услуги:

 1.  Прегледи и консултации:
  • Първичен преглед с описание на анамнеза и статус на болни от София и в страната.
  • Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем.
  • Насочване законсултации с други специалисти в амбулаторни и болнични условия.
  • Консултации и прегледи на лица заминаващи и завръщащи се от тропически страни.
  • Издаване на медицинска документация.
 2.  Манипулации:
  • Инжекции.
  • Венозна пункция с вземане на кръв за морфопаразитологично или серологично изследване.
  • Взeмане на периферна кръв за малария.
  • Взeмане на материал от кожни лезии за лайшмании.
  • Взeмане на патологичен материал от уретра и влагалище за паразитологично и микробиологично изследване.
  • Взeмане на перианален отпечатък.
 3.  Диагностика:
  • Макроскопско изследване за паразити.
  • Изследване за паразити в нативен препарат.
  • Ултразвукова диагностика на коремни органи.
 4.  Диспансерно наблюдение
  • Осъществява се на паразитно болни, потърсили медицинска помощ по нозологични единици според нормативните документи на МЗ за диспансеризацията на деца и възрастни. Води се картотека на болни и съмнителни за ехинококоза лица за продължителен диспансерен мониторинг.

Click to enlarge

Написана от

НРЛ Диагностика на паразитозите

Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Зав. лаборатория доц. Нина Димитрова Цветкова, дб-

Е- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел. 944 69 99/ 316; 329; 311; 02 843 80 02

 

NinaStaff

Състав на лабораторията:
д-р Райна Борисова Еникова, специалист паразитолог

Александра Иванова Иванова, биолог
Михаела Виденова, биолог

Галина Мездралийска, лаборант-аналитик

Елена Лосева, медицински лаборант
Силвия Колева, лаб. работник

 

Основни дейности на лабораторията:

Лабораторията има официален статут от Министерството на здравеопазването на Национална референтна лаборатория за диагностика на паразитозите. НРЛДП организира и провежда Национална система за външен контрол на качеството на паразитологичната лабораторна диагностика, осъществявана от всички паразитологични лаборатории в страната. Лабораторията е включена в системата Instand за междулабораторни сравнителни изпитвания и има статут на акредитирана лаборатория по стандарта ENISO/IEC 17025:2001.

НРЛДП провежда рутинна и референтна диагностика чрез съвременни лабораторни методи – морфологични, имунологични и молекулярно-биологични. Осигурява ОМП на всички паразитологични лаборатории и клинични отделения в страната както и оказва помощ на Министерството на здравеопазването и регионалната здравна мрежа в случаи на епидемични взривове и епидемии. Участва в изготвянето на годишен анализ за паразитологичната ситуация и оценка на дейността на паразитологичната мрежа в страната. Сътрудниците на лабораторията се включват в следдипломното обучение на лекари, биолози и лаборанти.

 • Започна изпълнението на проект № КП-06-Н33/18/21.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019“. Проектът е с ръководител доц. Нина Цветкова, дб, завеждаща Националната референтна лаборатория „Диагностика на паразитозите“ към НЦЗПБ и е на тема „Молекулярно‐генетични проучвания върху разпространението на пневмоцистозата при хората в България“.

  Pneumocystis spp. са едноклетъчни еукариотни организми, които се срещат в белите дробове на много бозайници. При човека Pneumocystis jirovecii (известен до скоро като Pneumocystis carinii) се локализира предимно в белодробните алвеоли. Основна проява на инфекцията с P. jirovecii е пневмонията.

  Целта на проекта е да се проучи разпространението на пневмоцистозата при различни групи имунокомпрометирани и имунокомпетентни лица, да се установят нивата на колонизация/носителство на патогена сред рискови групи на населението и да се изясни ролята на колонизираните лица като възможен резервоар за разпространение на инфекцията с P.jirovecii.

  Актуалността на проучванията на P. jirovecii и инфекцията, причинявана от патогена се определя от значително нарастващия в наши дни контингент на имунокомпрометирани лица, който формира основната рискова група за развитие на пневмоцистоза. Това са предимно пациентите със СПИН, онко– и хематологично болни лица, пациенти след органна трансплантация със системни заболявания на съединителната тъкан, както и недоносените деца.

  Диагнозата се основава на клинични, рентгенологични, имунологични (компрометиран имунитет) и данни от микробиологично (паразитологично) изследване за наличие на патогена. В последните години все по‐широко се прилага молекулярната диагностика – полимеразната верижна реакция (PCR), поради значително по‐високата си чувствителност и специфичност. В България PCR анализ за наличие/отсъствие на ДНК на P. jirovecii се прави единствено в Националната референтна лаборатория (НРЛ) „Диагностика на паразитозите“, Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). За диагностика на патогена в другите лаборатории (вкл. НРЛ) в страната се извършват морфологични изследвания на натривки, оцветени с толуидин блау и по Романовски‐Гимза.

  За прижизнена диагностика могат да се изследват различни клинични материали: храчка, трахеален аспират, бронхиален ексудат, материал от бронхоалвеоларен лаваж, индуцирана храчка, биопсичен матерал от белите дробове. Post mortem се изследват отпечатъци и хистологични срези от бял дроб и други суспектни органи.

  Изследването на пациенти по проекта се осъществява чрез разделянето им в три основни групи: 1-ва група: различни рискови контингенти имунокомпетентни пациенти (деца и възрастни с белодробно заболяване, пневмония, диспнея и др.) 2-ра група: имунокомпрометирани лица (с имуносупресивна терапия, органна трансплантация, левкемия, СПИН, ХИВ инфекция и др.) 3-та група: клинично здрави лица, без признаци и симптоми на инфекции на дихателната система.

  Въвеждането на съвременни молекулярно-генетични методи в диагностиката на пневмоцистозата ще допринесе за повишаване на ефективността на откриване на P. jirovecii в различни клинични материали, което ще способства за навременна и надеждна лабораторна диагностика на заболяването у нас. Недвусмисленото доказване на инфекцията с въведените и оптимизирани методики ще е от решаващо значение за започване навреме на адекватно етиологично лечение, което ще предотврати развитието на заболяването и произтичащите от него усложнения.

 

Диагностични дейности:

Морфодиагностика:

 • Копрологично изследване за хелминтни яйца и ларви
 • Копрологично изследване за протозои – нативен препарат, препарат с лугол, ФЕМ
 • Оцветителни методи за чревни протозои – трихром, Хайденхайн, модифициран Цил-Нилсън и др.
 • Оцветяване на натривки по Романовски-Гимза, метод на Кнот за микрофиларии
 • Метиленово синьо – фертилност и виталност на цисти
 • Индуцирана храчка, трахеален аспират, бронхо-алвеоларен лаваж – толуидин блау, Гомори – Грокот – за Pneumocistisjiroveci
 • Културелно изследване – Еntamoebaspp., Trichomonasvaginalis, Blastocystishominis, Leishmaniaspp., Balantidiumcoli
 • Изследване на хистологични препарати за паразити

Имунологични методи:

 • РПХА - токсоплазмоза, трихинелоза, фасциолоза,
 • ELISA –токсоплазмоза (IgA, IgM, IgG), трихинелоза, ехинококоза, токсокароза, лайшманиоза, aмебиаза, цистицеркоза
 • Western blotting – ехинококоза,токсокароза
 • Имунохроматографски тестове за антитела при лайшманиоза, малария, жиардиаза, криптоспоридиоза, амебиаза, трихомоназа
 • Молекулярно-биологични методи (PCR) - токсоплазмоза, трихинелоза, лайшманиоза, криптоспоридиоза, бластоцистоза, свободно – живеещи амеби (СЖА), трихомоназа, ехинококоза

Санитарна паразитология:

 • Трихинелоскопия и смилане с изкуствен стомашен сок на мускулни проби
 • Изследване на проби от околна среда (отпадни води и почва) за яйца и цисти на паразити с медицинско значение
 • Изследване на храни за яйца и цисти на паразити с медицинско значение
 • Определяне на жизненост на яйца и цисти

Анализ на паразитната заболяемост в България през 2011 г.

План за дейността на НРЛ Диагностика на паразитозите през 2020 г.

Написана от

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.