Портал за докторанти

Сряда, 04 Юли 2018 11:20


КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 Г.

АКРЕДИТАЦИЯ

НАРЪЧНИК НА ДОКТОРАНТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

ПРОГРАМА - 2021 - За обучение на докторанти (курсове и индивидуално обучение) през 2021 г. 

ПРОГРАМА - 2020 - За обучение на докторанти (курсове и индивидуално обучение) през 2020 г.

 


EFIS Header
Шестото Международно училище по имунология «Черно море» (BSIIS), предназначено за студенти, докторанти и специализанти с интереси в областта на имунологията ще се проведе от 25 до 27 октомври 2019 г. в град Тетевен с участието на утвърдени чуждестранни и български лектори. Училището се организира от българското имунологично дружество, с активното участие на отдел Имунология – НЦЗПБ, и подкрепата на EFIS. Работният език е английски.

Конспект за провеждане на конкурсен изпит за обучение по докторска програма "ИМУНОЛОГИЯ"

Конспект за провеждане на конкурсен изпит за обучение по докторска програма "ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ"

Конспект за докторантски минимум по докторска програма "ИМУНОЛОГИЯ"

Конспект за докторантски минимум по докторска програма "ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ"

Написана от

Публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НЯКОИ БУНЯ- И ФЛАВИВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ”

Публикувана в Дисертации
Четвъртък, 02 Февруари 2017 00:00
На 20.12.2016г. в Аулата на НЦЗПБ се състоя публичната защита на Елица Жечева Панайотова – редовен докторант в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ  - за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. Темата на  дисертационния й труд  е "Проучване разпространението на…

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Проучване на влагалищни лактобацили (Lactobacillus spp.)

Публикувана в Дисертации
Четвъртък, 02 Февруари 2017 00:00
  На 27.12.2016 в Аулата на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд на д-р Елена Петрова Шопова – докторант на самостоятелна подготовка в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ на тема: "Проучване на влагалищни лактобацили (Lactobacillus spp.)'' за присъждане на…

Деловодство – НЦЗПБ

Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

За информация:

Снежана Рангелова
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 253
ет. 2, стая 315

В сектора се завежда входяща и изходяща документация на НЦЗПБ.

Извършва се куриерска дейност свързана с официалните документи на НЦЗПБ с другите институции /МЗ, Министерски съвет, СДО, БАН, НЗОК, ИАЛ, Българска агенция за акредитация и др./, разнасяне и получаване на служебна поща по отдели и лаборатории, работа с куриерски фирми, обработка и съхранение на документи, приемане на документи в учрежденския архив.

Написана от

Организационно – методична дейност и външен лабораторен контрол на качеството

Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

За информация: Стела Любенова
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 370
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В сектора “УНОМД” всяка лаборатория от страната може да получи информация за начина за включване и участие във външния лабораторен контрол, осъществяван от НЦЗПБ.

Външна оценка на качеството се провежда в два цикъла /I-ви и II-ри цикъл/, по 3 направления: Вирусология, Паразитология и Микробиология в рамките на една година, по фиксиран график утвърден със заповед № 83/ 13.04.2018 г. на Директора на НЦЗПБ.

В сектора текущо обработваме регистрацията и технически оформяме получените заявки, разпределяме ги и ги изпращаме по предназначение на НРЛ, които провеждат изпитванията свързани с Национална система за външен лабораторен контрол на качеството на диагностичните лаборатории в Р. България по Вирусология, Микробиология и Паразитология.

Обработваме и проверяваме получените резултати, които предоставяме на НРЛ за изготвяне на протоколи, съдържащи списък на успешно преминалите участници.

Тези протоколи са основание да изготвим сертификати и да ги изпратим по пощата на заявителите. Също така подготвяме и изпращаме справки съпроводени с необходимата документация в НЗОК.

За коректното провеждане на Външна оценка на качеството сме изготвили Вътрешни правила, които са одобрени от Директора на НЦЗПБ и дават ясни указния за следване на предвидената процедура.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ

Написана от

Сектор Научноинформационно осигуряване с библиотека

Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

За информация:

тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 399
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Библиотеката на НЦЗПБ е с дългогодишни традиции,/създадена с откриването на сградата на Центъра през 1938г. и спада към научните специализирани библиотеки. Тя е от малкото библиотеки в страната, които съхраняват международни издания от края на 19 век по специалностите на Центъра и които представляват библиографска рядкост.

Библиотеката на НЦЗПБ изгражда, поддържа и актуализира библиотечен фонд от специализирана медицинска периодика, литература и справочни издания. Общият фонд наброява близо 10 000 тома. Тя има за цел да обслужва библиотечно и информационно всички хабилитирани лица, специалисти, докторанти, специализанти, студенти и служители на Центъра, както и външни специалисти в същата област и да съдейства за повишаване на тяхната квалификация за реализиране на научните изследвания.

Библиотеката спомага за обучението, като извършва библиотечни и библиографски справки по линия на междубиблиотечното и международното междубиблиотечно заемане. Тя поддържа връзки със всички научни библиотеки в страната и с голям брой сродни Институции и библиотеки по света, като използва международния книгообмен.

Също така извършва справки по IMPACT FACTOR и CITATION INDEX.

В крак с бързото развитие на световната наука, Библиотеката осигурява и автоматизирано информационно обслужване чрез Интернет, с който се осъществява достъп до всички информационни бази данни в областта на медицината и високите технологии. Всички обучаващи се имат достъп до информационните системи PLOS ONE, PLOS MEDICINE, OPEN ACCESS, PUB MED, SCOPUS, THOMPSON REUTERS и др. За улеснение на ползващите списанията, които се получават в библиотеката, освен книжен вариант имат и он-лайн абонамент. За тази цел библиотеката разполага с 3 компютъра с Интернет.

Списания, получавани в библиотеката

Cписания, получавани по книгообмен

Правилник за ползване на библиотеката

Написана от

Информационен журнал

Публикувана в Издания
Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

"Информационен журнал" е служебен бюлетин на НЦЗПБ, с периодичност 6 книжки годишно. В тематиката на изданието се отделя сериозно внимание на лечебната и профилактична дейност в НЦЗПБ, поместват се материали, отразяващи българския и чуждестранния опит в това направление. Тук се публикуват плановете за научно-внедрителската дейност и се прави годишен отчет.

Информационен журнал - 2015

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2014г. (1.36 MB)

pdf Презентация (2.28 MB)

Информационен журнал - 2014

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2013г. (1.02 MB)

Информационен журнал - 2013

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2012г. (539 KB)

Информационен журнал - 2012

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2011г. (389 KB)

pdf брой 2 - Паразитни болести в България през 2011г. Разпространение и анализ. (266 KB)

Написана от

Проблеми на заразните и паразитни болести

Публикувана в Издания
Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

Problems of Infectious and Parasitic Diseases / "Проблеми на заразните и паразитни болести" е сборник с научни трудове на НЦЗПБ, излизащ на английски език, с периодичност две книжки годишно. Списанието получи международно признание и от 1997 г. се утвърди като реферирано издание от Exerpta Medica.

За информация за абонамент:
тел. 94 46 999/ вътр.: 399.

Написана от

Сектор Издателска дейност

Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

За информация:

Николай Кралев
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 253
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни периодични издания:

Проблеми на заразните и паразитни болести - Сборник с научни трудове на НЦЗПБ, излизащ на английски език, с периодичност две книжки годишно. Списанието получи международно признание и от 2008 г. се утвърди като реферирано издание от SCOPUS.

Информационен журнал - служебен бюлетин на НЦЗПБ. В тематиката на изданието се отделя сериозно внимание на лечебната и профилактична дейност в НЦЗПБ, поместват се материали, отразяващи българския и чуждестранния опит в това направление. От 2014 г. изданията се качват на уебсайта на Центъра.

Учебни материали и други издания

Програма за следдипломна квалификация на НЦЗПБ - Програма за следдипломна квалификация на НЦЗПБ - излиза веднъж годишно. В нея по отдели се описват подробно курсовете за всяка следваща година по следните показатели: тема, лектор, дата на курса, брой курсисти, кратка анотация на курса, квалификационна характеристика, часове и база за провеждане. Изданието се качва на уебсайта, на разположение на всички желаещи.

Написана от

Сектор Учебна дейност

Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

За информация: Стефани Драгиева
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 370 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейността на сектора може да се систематизира в следните направления:

  • изготвя, утвърждава и съхранява съответната документация по учебната дейност в НЦЗПБ
  • изготвя “Програма за СДО”, която се качва на сайта на НЦЗПБ
  • прием на заявки по обявената програма за курсове и индивидуални обучения, обработка на необходимите документи и координация при провеждането им
  • издаване на установените за системата на Висшето образование документи за следдипломно обучение и придобита квалификация и преквалификация (диплом, свидетелство, удостоверение и др.)

НЦЗПБ е база за следдипломно обучение на висши и средни кадри в областта на лабораторната диагностика и епидемиологията на заразните и паразитни болести. Подготовката на специалисти е една от приоритетните задачи на Центъра. От април 1999 г. Националният център е акредитиран от НАОА с право да обучава докторанти по шестте основни медицински специалности – Вирусология, Епидемиология, Имунология, Имунопатология и Алергология, Микробиология и Паразитология. През април 2017 г. НЦЗПБ е успешно преакредитиран.

По докторските програми и специализациите дейността в сектора е свързана с класиране и съхранение на всички документи по критериалната система в индивидуални папки, изготвяне на заповеди за изпитни комисии, подготвяне на протоколи за оценяване при провеждането на съответния колоквиум/кандидатски минимум, организиране и провеждане на конкурси за редовни докторанти.

За организираните курсове и индивидуално обучение за специализанти, докторанти, дипломанти и специалисти като продължаващо обучение, провеждано в НЦЗПБ, изготвяме “Програма за СДО”, която се качва на сайта на НЦЗПБ. Курсовете са безплатни за Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка. За работещите към МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, СБАЛ, частни лаборатории и др. курсовете и индивидуалното обучение се заплащат, както следва: таксата за обучение за 1 ден е 15,00лв.

Съгласно Наредба №34 за СДО на МЗ за следдипломно обучение, разглеждаща продължителната квалификация, всички форми на обучение, в т.ч. курсове, индивидуално обучение, семинари, конгреси, получават кредитна оценка, регламентирана от ЕКС. След приключване на обучението участниците във формите на продължителната квалификация получават удостоверение, за което заплащат сумата от 5 лв. в касата на НЦЗПБ.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НЦЗПБ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НЦЗПБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ И НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

РЕГЛАМЕНТ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ НА ДОКТОРАНТИ, ДИПЛОМАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА НЦЗПБ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКТОРАНТИТЕ В НЦЗПБ

Заявка за участие в курс за СДО

Написана от

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.