Паразитология и тропическа медицина

Паразитология и тропическа медицина

Завеждащ отдел: Доц. д-р Румен Харизанов, дм

Професионална автобиография

Тел. 02 944 6999/310, 360


За информация на пътуващите в страни с разпространена малария!


АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ" - 2019 г.

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ”


ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

През 1958 г. дейността и възможностите на НЦЗПБ се обогатяват значително с разкриването на Паразитологичен отдел към Центъра, на базата на съществуващия Републикански институт по малария и медицинска паразитология. Отделът по паразитология има значителен принос в надзора и контрола на паразитните и тропически заболявания и разполага с отлично подготвени специалисти, разработващи политиката и практическите подходи в това важно за страната направление.

Основни дейности на Отдел “Паразитология и тропическа медицина”

 1. Научна дейност:
  1. Научната дейност на Отдела се състои в изучаването на епидемиологията, имунологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, лечението и профилактиката на местните и внасяни тропически паразитози.
  2. Усилията са насочени главно към широко разпространените местни паразитози като трихинелоза, ехинококоза, токсоплазмоза, аскаридоза, ентеробиоза, хименолепидоза, трихомоназа и ламблиоза.
  3. Опортюнистичните паразитози (токсоплазмоза, криптоспоридиоза, бластоцистоза, пневмоцистоза) при имунокомпрометирани пациенти се диагностицират чрез морфологични, серологични и молекулярнобиологични методи. Изучават се етиологичната структура, клиничните особености и епидемиологията на тези инфекции. Проучва се естественото разпространение на висцералната лайшманиоза.
  4. Внасяните паразитози – малария, амебиаза, филариатоза, анкилостомидоза, лайшманиоза и др. се изучават основно с цел да се ограничи техния внос и местна трансмисия и епидемично и ендемично разпространение в страната.
  5. Разработват се програми за контрол на паразитозите.
  6. Проучват се и проблемите на екологичната паразитология. Изучават се Naegleria и Acantamoebaspp. Изследват се основни вектори като специфични биологични преносители на маларийните паразити и лайшманиите.
 2. Учебна дейност: Като част от НЦЗПБ, Отделът е акредитиран от МОН като Национален център за следдипломно обучение по специалността Медицинска паразитология. Съобразно общата програма на НЦЗПБ се организират курсове, индивидуално обучение и подготовка на докторанти. Провежданите курсове са предназначени за специализиращи лекари, лекари - паразитолози, общо практикуващи лекари, лекари от други клинични специалности - интернисти, педиатри, гастроентеролози, инфекционисти и др.
 3. Диагностична и лечебна дейност: Чрез съвременни лабораторни методи - морфологични, имунологични и молекулярно – биологични се провежда рутинна и референтна диагностика на местните и внасяни паразитози. Осъществява се консултация на пациенти, включително на лица, пътуващи в тропически страни.
 4. Организационно-методична и контролна дейност. Специалистите на Отдела участват в епидемиологичния надзор на паразитните болести, в изготвянета на годишните анализи за паразитната заболяемост в страната, както и на нормативни документи и инструктивни материали на МЗ; методично ръководство и обучение на кадрите от районните здравни инспекции (РЗИ), разпространяване на здравни знания чрез медиите.

Към отдела са разкрити и функционират: «Национална референтна лаборатория за диагностика на паразитозите»,лаборатория „Експериментална и приложна паразитология„, разположени в централната сграда на НЦЗПБ и лаборатория “Амбулаторно-консултативна помощ” с Национален консултативен кабинет по паразитни и тропически болести, намиращи се на ул.”Кракра” № 3-А.

 

План за работа на отдел "Паразитология и тропическа медицина" на НЦЗПБ за 2021 г.

План за работата на колегиума на отдел "Паразитология и тропическа медицина" на НЦЗПБ през 2021 г.

 

Защитени дисертации

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.