Секция Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

20171212 100857

Завеждащ секция: Надя Миткова

За контакти:
тел.: 02 944 69 99 / вътр. 324

Дейността на специалистите от секция "ДДД" е свързана с:

•    Участие в решаването на проблеми, свързани с противоепидемични и профилактични мерки при възникване на епидемични ситуации, предизвикани от микроорганизми, вредни членестоноги и гризачи.
•    Проучване на научни проблеми и научно-практически разработки и средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Публикуване на резултатите от научните разработки в специализирани издания.
•    Проучване на нови методи и средства за ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация).
•    Извършване на изпитвания за оценка на ефективност на биоциди (дезинфектанти и инсектициди, релеленти) Използваните методи са акредитирани от БСА за съответствие с изискванията на ISO/IEС 17025:2006.
•    Разработване на инструктивни материали, наредби на МЗ и национални стандарти в областта на превенцията и контрола на заразните болести и ВБИ.
•    Участие в експертни съвети (експертен съвет по биоциди), комисии и работни групи на МЗ.
•    Оказване на противоепидемична и организационно-методична помощ на специалисти в здравната мрежа, РЗИ и ДДД фирми.
•    Провеждане на тематични курсове за СДО (следдипломно обучение) и индивидуално обучение. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в системата на здравеопазването, ДДД дейностите и други. Тематиката на курсовете е много разнообразна: от областта на дезинфекцията, стерилизацията, химия на ДДД, медицинска зоология, дезинсекция и дератизация.
•    Провеждане на основен курс за придобиване правоспособност за ръководство на ДДД дейности, съгласно изискванията на Наредба №3 от 24.01.2005 г.
•    Производство на химични индикатори за контрол на стерилизацията.
•    Извършване на специализирани консултации относно химичния и микробиологичен контрол на ДДД продукти, както и консултации на граждани, служители от здравната мрежа, ДДД фирми и други по проблеми, свързани с вредители, представляващи риск за човешкото здраве
•    Изготвяне и предоставяне на обществеността на информация, касаеща заболявания, свързани с членестоноги и вредни гризачи (популярни статии, радио- и телевизионни предавания).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.