Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести

Епидемиологичното направление в дейностите на НЦЗПБ се осъществява от специалистите от отдел „Епидемиология и НЗБ“. Работата на отдела обединява научноизследователски и практически дейности, необходими за осигуряването на ефективен епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести в страната, както и в Европейски мащаб.

Научноизследователската дейност на отдел „Епидемиология и НЗБ“ е в съответствие с актуални за страната теми, свързани с многообразни аспекти от областта на надзора и профилактиката на заразните болести. Отделът участва и в международни проекти в същата област в сътрудничество с Европейския център по превенция и контрол на заболяванията и със Световната здравна организация. Темите са разнообразни и включват: разработване и внедряване на устойчиви подходи за укрепване на националната система за надзор на заразните заболявания; проучвания върху подобряване на ваксинопрофилактиката и поддържане на ваксинопредотвратимите болести на нива в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и респ. Европейския съюз, проучвания върху състоянието на инфекции свързани с медицинското обслужване в границите на страната и в европейски мащаб; проучвания върху методи и подходи за дезинфекция и стерилизация в разнообразие от обекти с обществено предназначение; проучвания върху някои видове членестоноги като преносители на заразни заболявания; проучвания върху биологичната ефективност на нови средства и формулации за дезинсекция и степента на резистентност към биоциди.

Резултатите, получени при разработване на посочените проекти, както и от други научни изследвания са публикувани в български и международни списания с насоченост в областта на инфекциозната патология, епидемиология и надзор на заразните болести.

В отдел „Епидемиология и НЗБ“ през периода 2013-2016 г. се работи по пет международни проекта:

1. Проект АСЕТ „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии“ (ASSET Project „Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics“), по 7 РП, финансиран от Европейската комисия в съответствие с договор № 612236. Срок за изпълнение: 2014 г. – 2017 г.

2. Проект TRICE-IS (Implementation of a training strategy for Infection Control in the European Union), 2012- 2015. Срок за изпълнение: 2014 г. – 2016 г.

3. Проект ВЕНИС ІІІ „Мрежа за мониториране и оценка на европейските имунизационни системи” (VENICE III Project ”Vaccine European New Integrated Collaboration Effort Project”), 2013-2016 г. Срок за изпълнение: 2014 г. – 2016 г.

4. Проект "Подобряване на надзора на ваксинопредотвратимите инфекции: Разработване на модел за уеб-базиран имунизационен регистър". (Project "Improvement of surveillance of vaccine-preventable diseases: development of a model of web-based immunization register”), BG 07: Programme“Public Health Initiatives” with the financial contribution of the Norwegian Financial Mechanism and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014. Срок за изпълнение:19 ноември 2014 г. – 30 април 2017 г.

5."Мрежа за контрол на заплахите за общественото здраве и други биологични заплахи в Средиземноморския регион и Балканските страни" (EPISOUTH PLUS Project "The network for the control of public health threats and other bio-security risks in the Mediterranean region and Balkans"), GrandAgreement 2009 11 05 – EpiSouthPlus. Проектът завърши в началото на 2014 г.

През периода 2013-2015 г. академичният състав на отдел „Епидемиология и НЗБ“ има общо 108 публикации, от които 17 са публикациите в международни медицински списания с импакт фактор. Публикации с авторско участие на научно-преподавателските кадри на отдел Епидемиология и НЗБ са цитирани през периода 2013-2015 г. в общо 398 научни публикации, от които 388 са в международни списания (284 в списанияс импакт фактор и 104 в списания без импакт фактор). Общият импакт фактор на отдела за атестационния период 2013-2015 г. е: 59,268.

Участията в национални и международни научни мероприятия през периода 2013-2015 г. са с общо 68 доклада и постери от които 59 са представени на български и 9 на международни научни форуми.

През последните три години в отдела са обучавани трима докторанти, всеки от които има участие в български и международни научни форуми.

В отдел „Епидемиология и НЗБ“ се провежда следдипломно обучение на медицински специалисти по програми за следдипломна квалификация, вкл. обучение в тематични курсове и индивидуално обучение по определени теми, свързани с надзора и профилактиката на заразните болести. В отдела се провежда и обучение на докторанти и на специализанти по епидемиология, вирусология, микробиология и паразитология, в съответствие с учебните програми по съответните специалности.

Отдел „Епидемиология и НЗБ“ провежда и обучение за ръководители и изпълнители на ДДД дейности (за повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Информация за курсовете за СДО на отдел ЕНЗБ, както и актуалната "Програма курсове за СДО" за 2016 г.   можете да получите тук:http://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/SDO/SDO_2016.pdf

Специфичната дейност на отдел „Епидемиология и ДДД” е свързана с изпълнението на следните основни противоепидемични дейности:

 • Изготвяне на периодични оперативни оценки и годишни анализи на заразната заболяемост, противоепидемичните и профилактични мерки и диагностичнатадейност.
 • Участие в организирането и провеждането на цялостния епидемиологичен надзор на острите заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване, регистрация и отчет в България.
  • Изготвяне на оперативни ежедневни, седмични и месечни анализи на заболяемостта. Седмичната оперативна епидемиологична информация се публикува в сайта на НЦЗПБ в рубриката "Епидемиологичен бюлетин".
  • Изготвяне на отчети, информации и анализи относно заразните заболявания и имунизациите в страната, изисквани от Световната здравна организация (СЗО) и Европейския съюз (ЕС).
  • Осигуряване на епидемиологична информация и данни за заразните заболявания в България за международни организации (СЗО и ЕС).
  • Участие в международни проучвания чрез предоставяне на данни, епидемиологична информация и експертна оценка.
  • Пряко участие на специалистите от отдела в проверки на МЗ и в разрешаването на проблеми, свързани с диагностиката, лечението, противоепидемичните и профилактични мерки при възникване на епидемични ситуации.
  • Изготвяне и предоставяне на обществеността на информация, касаеща конкретни епидемични ситуации или разпространението и начините на предпазване при социално-значими заразни заболявания. Изготвяне на писмени отговори на въпроси на граждани и участие в интервюта, радио- и телевизионни предавания.
  • Рутинен национален епидемиологичен надзор на заболяванията, за които има изградени специализирани мрежи за надзор:

ü  Надзор на грип и ОРЗ: заболяемостта от грип и ОРЗ се проследява от Национална информационната система за събиране и анализиране на данниза заболяемостта от грип и ОРЗ;

ü  Надзор на морбили, паротит и рубеола: разработена е интернет базирана система за надзор на морбили, паротит и рубеола. Чрез системата се осъществява събиране, обработване и анализ на индивидуални клинични, епидемиологични и лабораторни данни за заболелите;

ü  Надзор на нежеланите реакции след ваксинации и изготвяне на анализ и доклад за нежеланите реакции след ваксинации.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.