Отдел Имунология и алергология

Научно-изследователската дейност на отдел Имунология се осъществява в няколко направления:
- осигуряване на комплексна съвременна диагностика на имунния отговор срещу микроорганизми посредством интегрирано използване на клетъчни, молекулярни и генетични методи
- изясняване на механизмите на патологичен имунен отговор срещу микроорганизми, в т.ч.: животозастрашаващи остри инфекции, социално значими хронични инфекции, алергии.
- транслиране на резултатите от фундаменталните изследвания в клиничната практика под формата на методи за изследване, диагностични алгоритми, конструиране и валидиране на имунодиагностични и имунотерапевтични средства.

Крайната цел е създаване на технологии за бърза и правилна начална и съпътстваща диагностика, съобразена с индивидуалните характеристики на пациента; избор на подходящо и безопасно лечение, ефективен и персонализиран мониторинг на резултатите от приложената профилактика и терапия.
Имунологичният отдел на НЦЗПБ има солиден опит в областта на изследвaнето на клетъчния имунитет. Тук през 1987 г. се поставя началото на изследване на антигенната структура на човешките кръвни клетки с помощта на моноклонални антитела в България и има директен принос за създаването на международната CD класификация на левкоцитните антигени. НРЛ по имунология е основното звено за имунологичен мониторинг на ХИВ+ пациенти в страната от 1999 г. насам. Колективът има доказан опит в изследването на ролята на регулаторните Т-лимфоцити и други фактори, регулиращи клетъчния имунен отговор. НРЛИ е първата лаборатория в България, въвела in vitro тестове (IGRA) за установяване на инфектираност с МТВ и има опит във флоуцитометричната оценка на МТВ-специфичния Т клетъчен отговор. В НЦЗПБ е поставено началото на научно-изследователската дейност в областта на анитбактериалния лигавичен имунитет в България, свързана с разработването на in vitro методи за оценка на патоген-специфични секреторни антитела и характеризирането на имуномодулатори с локално действие.

През 2019 г. в отдела се разработват следните теми с външно финансиране:

1. „Ефекторни и регулаторни механизми на протективния Т-клетъчен имунен отговор срещу Mycobacterium tuberculosis“. България е сред шестте европейски страни с относително висока честота на нови случаи, мултирезистентни форми (MDR-TB) и рецидиви. Механизмите, които регулират МТВ-специфичния имунен отговор, не са напълно изяснени. Поради това не съществува надежден подход за прогнозиране на развитието на инфекцията и ефекта от специфичната терапия. Целта на проекта е изследването на основните ефекторни и регулаторни Т-клетъчни субпопулации през отделните фази на инфекцията, във връзка с експресията на дискретни набори от гени на инфектиращия микроорганизъм, и идентифицирането на биомаркери на протективния MTB-специфичен имунен отговор.


2. „Т-регулаторни субпопулации и механизми на имуномодулация при IgE-медиирана алергия“. Алергиченият ринит и астмата засягат повече от 100 милиона европейци. Алергиите са подценявана причина за нездравословно стареене. Предполага се, че T регулаторните клетки (Тreg) играят ключова роля в патогенезата на IgE-медиираната алергия. Настоящият проект има за цел да се проучи ролята на различните типове Т регулаторни клетки (nTregs; Tr1 и CD8(+) Тregs) за развитие на сенсибилизация при български пациенти с изявена IgE-медиирана алергия, както и да се установят основните механизми на имуномодулация и вързките между регулаторните клетки за възстановяване на периферната толерантност в хода на специфична имунотерапия с алергени.


3. „Роля на желязната хомеостаза за хроничното възпаление при HIV инфекция“. Инфекцията с HIV причинява персистиращо имунно възпаление, включително на фона на cART. Нискостепенната активация поддържа латентни вирусни депа и води до редица не-свързани с HIV усложнения като проява на ускорено остаряване на организма. Сред множеството физиологични фактори, повлияващи репликацията на HIV, значителна роля играе вътреклетъчното желязо, което е необходимо за обратната транскрипция на HIV и синтеза на вирусния капсид. Намаляването на пула на вътреклетъчното лабилно желязо (LIP) е защитен механизъм срещу HIV инфекцията, докато повишеното му ниво се свързва с по-бързо прогресиране и корелира обратно с преживяемостта на инфектираните пациенти. По този начин основните регулатори на клетъчния метаболизъм на желязото - хепсидин и феропортин се очертават като възможни индикатори за активността на HIV инфекцията. Проекът има за цел да проучи ефектите на желязната хомеостаза върху имунното възпаление и имунното възстановяване при пациенти с недоловим HIV вирусен товар на фона на cART. Резултатите от предложения проект ще доведат до идентифицирането на потенциални предиктори за реактивиране на латентните HIV резервоари и ще генерират нови познания за ролята на желязната хомеостаза при хроничните инфекции.


4. „Оценка на Т - клетъчния имунитет при възрастни клинично здрави лица в активна възраст“. През последните десетилетия се наблюдава увеличаване на продължителността на живот в световен мащаб. Удължената продължителност на живот корелира с по-висока честота на хронични, дегенеративни и туморни заболявания, както и с физиологични промени в дейността на имунната система, означавани като имунологично остаряване. То се характеризира с количествени и функционални промени, засягащи имунната система на различни нива. Хроничните прогресиращи инфекции могат да се определят като модел на ускорено остаряване.Целта на проучването е пилотна оценка на имунния статус на българското население в активна възраст за признаци на преждевременно имунологично остаряване.

ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИЯТ КОЛЕКТИВ НА ОТДЕЛ ИМУНОЛОГИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.