Отдел Имунология и алергология

Научно-изследователската дейност на отдела по имунология и алергология е многопосочна:

Хомеостаза и регенерация на имунната система.

Нарушенията на Т-клетъчния имунен отговор в хода на хронични инфекции и възможностите за възстановяването му се проучват в ЦЛИ и лаборатория Медиатори на клетъчното възпаление при пациенти с НІV-1 и/или микобактериална инфекция.

Характеризирани са основните прояви на дисбаланс и дефицит на нивото на "малките" CD8 и CD4 Т лимфоцитни субпопулации, ролята на Тh1/Th2 цитокиновия баланс в патогенезата на СПИН, както и закономерностите на възстановяване на Т-клетъчните субпопулации и техните функции в хода на специфичната антиретровирусна и противотуберкулозна терапия. Търсенето на фенотипни прояви на нарушена Т-клетъчна функция се разширява с проучването на други социално-значими инфекции: HBV, CMV, ЕBV-свързан хепатит.

При тези изследвания ЦЛИ осъществява сътрудничество с френски научен колектив (INSERM-U448 към Медицинския факултет Париж XII), а лаборатория "Медиатори на клетъчното възпаление" - с италиански научни колективи от Университетска болница – гр. Бреша; Институт по инфекциозни болести и тропическа медицина и Катедра Имунология на Университета в гр. Милано, Университет "Тор Вергата" Рим.

Клетъчни механизми на вродения имунен отговор, методи за оценка и възможности за имуномодулация. Орални полибактериални имуностимулатори - механизъм на действие и имунологична ефективност.

Регенерация на имунната система след автоложни и алогенни трансплантации: в ЦЛИ, в сътрудничество със СБАЛДОХЗ и НЦХТ се проучват закономерностите на възстановяване на лимфоцитните популации и техните функции след трансплантация на стволови клетки от перфирна кръв/костен мозък.

Ново направление в ЦЛИ, целящо дефинирането на параметри за характеризиране на клетъчните ефекторни механизми на естествения имунитет, както и възможностите за тяхната модулация; за пръв път ще бъдат изследвани малки регулаторни левкоцитни субпопулации, които имат отношение към активирането на естествения клетъчен имунитет и насочването на адаптивния отговор. Разработването на полибактериалните имуномодулатори се налага във връзка с необходимостта за откриване на нови пътища за профилактика и лечение на неспецифични инфекции във връзка с глобалния проблем с антибиотичната резистентност и препоръчаната от СЗО разработка на лигавични ваксини.

Първият български полибактериален имуномодулатор "Респивакс" (Б. Петрунов и сътр.) е създаден още през втората половина на 80-те години и от тогава успешно се прилага в медицинската практика за имунопрофилактика и терапия на неспецифични респираторни заболявания. С този препарат се поставя началото на нова категория имуномодулатори, съдържащи едновременно бактериални лизати и убити цели бактериални клетки: Уростим - за профилактика и терапия на урогенитални инфекции, Дентавакс – за профилактика и терапия на възпаления на устната лигавица и пародонта, Фариностим – за профилактика и терапия на възпалителни заболявания на устната кухина и гърлото. На първия етап от изследванията върху експериментални модели се доказа безвердеността и протективната активност на полибактериалните имуномодулатори по отношение на възпалителни моделни инфекции. Получените експериментални данни дадоха основание на авторите да преминат към втория етап – имунологични изследвания при доброволци и третия етап – имунологични изследвания на пациенти с възпалителни заболявания на урогениталния тракт и устната лигавица и пародонта. В това направление работи голям екип, обединяващ представители на всички лаборатории от отдела и БулБио АД.

Разработване на методи за изследване на лигавичния имунитет.

В лаборатория "Хуморален и лигавичен имунитет", където за първи път у нас са разработени количествени методи за оценка на лигавичния имунитет, изведени са количествени показатели за лигавичния имунитет на българската популация в норма и патология, и са изработени нормални стойности. В колаборация с д-р Пенка Колева ("Имунотест"), е въведен имунодифузионен метод за определяне количеството на общите слюнчени S-IgA и IgG. Разработен е и ELISA метод за определяне на специфични слюнчени антитела от S-IgA, IgG и IgM изотип, с набор от различни бактериални видове (C. albicans, L. acidophilus, S. aureus, S. pyogenes, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. coli и др.), най- чести причинители на заболявания на устната кухина, респираторния и урогениталния тракт.

Разработените методи се прилагат успешно за проучване на лигавичния имунитет под влияние на различни външни фактори: имуномодулация с орални полибактериални препарати и в условията на замърсяване с различни индустриални вредности.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.