НРЛ по туберкулоза

НРЛ по туберкулоза

Завеждащ НРЛ по туберкулоза: доц. д-р Елизабета Бачийска, дм

Адрес: 1233 гр. София

             Бул. „Ген. Столетов” № 44 А


E-mail: tb_nrl@abv.bg

Състав на НРЛ по туберкулоза:

                                               Станислава Йорданова, биолог- магистър, гл. асистент, дб

                                               Юлияна Атанасова, биолог- магистър

                                               Ана Байкова, биолог - магистър

                                               Габриела Василева, лабораторен работник

 TBC Staff

План на НРЛ по Туберкулоза за 2021 г.


 История на НРЛ по туберкулоза:

НРЛ по туберкулоза е нова лаборатория в структурата на НЦЗПБ. Открита е през 2005г. с цел разрешаване на най-наболелите проблеми на микробиологичната диагностика на туберкулозата в страната. Точността и надеждността на резултатите, издавани от НРЛ по туберкулоза са гарантирани, тъй като лабораторията е акредитирана по ISO 17 025 и сертифицирана от две международни организации: СЗО, СРЛ, Антверпен, Белгия и INSTAND e. V., Дюселдорф, Германия.

НРЛ по туберкулоза се ръководи от доц. д-р Елизабета Бачийска, дм.

Основни направления в дейността на лабораторията са:

Рутинна диагностика на туберкулозата чрез конвенционални и модерни молекулярни методи – от специфичната обработка на постъпилите клинични проби до изолиране на щам, видова идентификация и определяне на резистентността.

Потвърждаване на всички MDR/XDR туберкулозни щамове, изолирани в лабораторната мрежа в страната

Видова идентификация на нетуберкулозни микобактерийни щамове (NTM)

Референтната дейност, свързана с осъществяването на външен лабораторен контрол два пъти годишно на цялата лабораторна мрежа за микробиологична диагностика на туберкулозата в страната, в зависимост от обхвата на дейност, съгласно стандарта по микробиология гарантира точността и надеждността на резултатите

Научна дейност – участие в международни научни програми, конгреси, конференции, научни публикации

Учебна дейност – обучение на лабораторните специалисти, ангажирани пряко с микробиологичната диагностика на туберкулозата лекари, биолози и лаборанти, както и на специализанти и докторанти

Изследвания провеждани в НРЛ по туберкулоза:

Подходящи за изследване са клинични материали, представителни за локализацията на инфекцията и преценени от специалист: лекуващ лекар, фтизиатър, пулмолог, личен лекар и др.

За осигуряване на оптимална микробиологична диагноза на туберкулозата е задължително, клиничните проби от пациента, постъпващи в лабораторията да отговарят на определени изисквания:

1. Пробата да е поставена в стерилен контейнер за еднократна употреба

2. Пробата да е в достатъчно количество (3-5 мл)

3. Ако пробата е храчка – да се доставят три последователни дни, като поне една от пробите трябва да бъде т. нар. „първа сутрешна храчка” т.е. дадена от пациента сутрин след ставане и преди хранене

4. В случаите на изследване с диагностична цел пробите да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение

5. Вземането на специфичните материали да е осъществено от специалист напр. ликвор, синовиална, плеврална, перикардна течност, костен мозък и др.), като са спазени всички правила на асептиката

6. Пробата да бъде придружена от съпроводително писмо (бележка, фиш, направление), съдържащо изписаната ясно и четливо информация: лечебно заведение и лекар, изпращащ пробата; телефони за контакти с тях; трите имена на пациента; възраст; пол; дата на раждане; пълен адрес; телефон за контакти; диагноза; цел на изследването – за диагноза или проследяване; вида на изследването, което се иска; дата на вземане на материала и дата на изпращане в лабораторията.

7. Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат в лабораторията за изследване.

Основни изисквания при отделянето на храчка, предназначена за микробиологично изследване за туберкулоза:

1. Събира се първа сутрешна храчка преди закуска, след хигиена на устната кухина (след сваляне на протезите, ако има такива и след продължително изплакване на устата с топла вода).

2. Храчката се отделя след закашляне, като стремежът е тя да бъде от дълбочината на трахео-бронхиалното дърво

3. Пациентът допира отворения стерилен контейнер (с винтова капачка и широк отвор) до долната си устна и отхрачва внимателно в него, като внимава да не се разлива материал извън контейнера.

4. При индуцирана храчка, след инхалация с хипертоничен, солен разтвор в съпроводителното писмо, ясно и отчетливо да бъде отбелязано, че материалът е индуцирана храчка.

5. Храчката да бъде доставена в лабораторията по възможност след отделянето й. Ако това не може да бъде осъществено, допустимо е съхранение в хладилни условия от 4°C до 8 °C, но не повече от 48 часа.

6. Храчка за микробиологично изследване се изследва преди започване на противотуберкулозната терапия!

7. Слюнката не е подходяща за микробиологично изследване за туберкулоза и няма диагностична стойност при това заболяване! В микробиологичната лаборатория не се приемат неправилно взети, съхранени или транспортирани проби!

Видове материали за микробиологично изследване на туберкулозата: В зависимост от локализацията на туберкулозния процес и след преценката на лекар се изследват следните видове материали:

1. Материали от дихателната система: храчка; индуцирана храчка; бронхоалвеоларен лаваж, трахеален аспират, трансторакална аспирационна биопсия.

2. Материали от храносмилателната система: стомашни промивни води, фецес.

3. Материали от отделителната система: урина.

4. Материали от половата система: еякулат, менструална кръв, интраоперативни аспирати и тъканни проби.

5. Материали от кожа и меки тъкани: раневи секрети; тъканни частици от порезни рани и биопсия.

6. Материали от затворени кухини: плеврален пунктат, перикарден пунктат, ликвор, ставен пунктат, перитонеален пунктат, костен мозък.

7. Други материали: гной от студен абсцес, пунктат от лимфен възел, трупни материали

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза, осъществявани в НРЛ по туберкулоза:

Всички микробиологични изследвания за туберкулоза са безплатни за пациента, след компетентната преценка на лекар-специалист за необходимостта от този вид изследвания.

1. Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии: изследват се всички видове клинични материали с изключение на урина и кръв.

2. Конвенционално културелно изследване за туберкулоза – на твърда хранителна среда: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

3. Културелно изследване за туберкулоза – на течна хранителна среда с автоматизирана система: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

4. Видова идентификация на микобактерии (клинично значими микобактерии), с молекулярен тест чрез амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява след изолиране на чиста бактериална култура.

5. Тест за лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни лекарства с автоматизирана система. Изследването се осъществява само след изолиран щам M. tuberculosis complex от клинична проба.

6. Тестове за определяне на лекарствена резистентност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарства чрез молекулярен тест с амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява само от микроскопски положителна проба за киселинно устойчиви бактерии (КУБ) от дихателната система или от налична чиста култура M. tuberculosis complex

Публикации на Национална референтна лаборатория по туберкулоза

 1. А. Йонков, А. Лачева, А. Христова, А. Торосян, А. Петкова, Б. Маринов, Б. Шентов, Б. Върбанова, В. Исаев, В. Стоянова, Г. Хаджигеоргиев, Д. Вичева, Д. Михайлова, Д. Вучев, Д. Калайков, Д. Илучев, Е. Бачийска, Е. Илиева, Е. Маркова, И.Иванова, И. Гълъбов, И. Янков, И. Чакъров, И. Галева, И. Kостадинова, И. Коева, И. Генева, К. Костов, М. Мурджева, М. Цонзарова, М. Сасова, М. Бошева, О. Бойкинова, П. Переновска, П. Чакърова, С. Филчев, Т. Дерменджиев, С. Костянев, Т. Шмилев, Х. Мумджиев, Х. Михов, Ц. Люцканова, Ц. Цолов, Клинична пулмология в детска възраст, 2013, ISBN: 978-954-9666-60-1, 171-183.
 1. П. Минчев, П. Василева, Д. Костадинов, Б. Богов, А. Алексиев, З. Спасова, М. Цонзорова, К. Праматаров, Е. Бачийска, Св. Велизарова, Централна медицинска библиотека, МУ – София, 2013, Клинична туберкулоза, Съвременна микробиологична диагностика на туберкулозното заболяване”, ISBN: 978-954-9318-29-6, 87-99.
 2. В. Миланов, Д. Стефанова, М. Замфирова, Т. Върлева, Е. Бачийска, А. Колева, А. Янева, Aнализ на факторите, свързани с изхода от лечението на случаите с мултирезистентна туберкулоза в България за периода 2009-2011г., Торакална медицинa, ISSN 1313-9827, том VI, декември 2014, брой 4, стр. 8-22.
 3. S. Yordanova, E. Bachiyska, Y. Atanasova, Y. Todorova, A. Baikova, T. Kantardjiev, Multidrug resistant tuberculosis in Bulgaria-microbiological aspects, Probl. Inf. Parasit. Dis., ISSN 0204-9155, Vol 41, Num1/2013, 5- 8.
 4. Y. Atanasova, E. Bachiyska, S. Yordanova, Y. Todorova, A. Baykova, T. Kantardjiev, Rapidly growing mycobacteria in suspected for tuberculosis pacients in Bulgaria, Probl. Inf. Parasit. Dis., ISSN 0204-9155, Vol 4, Num 2/2014, 14-16.
 5. S. Yordanova, E. Bachiyska, Y. Atanasova, Y. Todorova, A. Baikova, S. Panaiotov, T. Kantardjiev, MDR-TB with additional fluoroquinolone resistance in Bulgaria, Probl. Inf. Paras. Dis., Vol 43, Num 2/2015, 8-11.
 6. Michel Kiréopori Gomgnimbou, Iván Hernández-Neuta, Stefan Panaiotov, Elizabeta Bachiyska, Juan Carlos Palomino, Anandi Martin, Patricia del Portillo, Guislaine Refregier and Christophe Sola Tuberculosis-Spoligo-Rifampin-Isoniazid Typing: an All-in-One Assay Technique for Surveillance and Control of Multidrug-Resistant Tuberculosis on Luminex Devices, J. Clin. Microbiol, 2013, ISSN: 0095-1137, vol. 51 no. 11, 3527-3534.
 7. A Sanchini, L Fiebig, F Drobniewski, W Haas, E Richter, V Katalinic-Jankovic, E Pimkina, G Skenders, D M Cirillo, V Mathys, E Bachiyska, D Pieridou-Bagatzouni, I Zemanová, T Kummik, M Marjamäki, S Rüsch-Gerdes, D Papaventsis, P Ioannidis, N Szabó D Zallocco, L Codecasa, E Mazzola, T Mannsåker, A Santos-Silva, M Žolnir-Dovč, S Samper, M Soledad-Jimenez, K Ängeby,Y Balabanova, Laboratory diagnosis of pediatric tuberculosis in the European Union/European Economic Area: analysis of routine laboratory data, 2007 to 2011, Eurosurveillance, 2014, ISSN: 1025-496X, Vol.19, Issue 11, 1-10.
 8. J L De Beer, C Ködmön, M J van der Werf, J van Ingen, D van Soolingen, I Zemanova, D Pieridou-Bagkatzouni, A Agejeva, P Ioannidis, T Herczeg, U R. Dahle, M Poľanová, E Bachiyska, U Bidovec-Stojkovic, T Brown,D M. Cirillo, M Fauville-Dufaux, M M. Fitzgibbon, R Groenheit, S Niemann, M Obrovac, E M. Rasmussen,S Samper, W Sougakoff, P Stakenas, Molecular surveillance of multi- and extensively drug-resistant tuberculosis transmission in the European union from 2003 to 2011, Eurosurveillance, 2014, ISSN: 1025-496X, Vol. 19, Issue 11, 1-9.
 9. Sarah Sengstake, Nino Bablishvili, Anja Schuitema, Nino Bzekalava, Edgar Abadia, Jessica de Beer, Nona Tadumadze, Maka Akhalaia, Kiki Tuin, Nestani Tukvadze, Rusudan Aspindzelashvili, Elizabeta Bachiyska, Stefan Panaiotov, Christophe Sola, Dick van Soolingen, Paul Klatser, Richard Anthony and Indra Bergval Title : Optimizing multiplex SNP-based data analysis for genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates, Optimizing multiplex SNP-based data analysis for genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates, BMC Genomics 2014, ISSN: 1471-2164, 15 (1):572.
 10. Stefan Panaiotov, Elizabeta Bachiyska, Stanislava Yordanova, Yuliana Atanasova, Nadia Brankova, Viktoria Levterova, Sarah Sengstake, Richard M. Anthony, Indra Bergval, Christophe Sola, and Todor Kantardjiev, Beijing Lineage of MDR Mycobacterium tuberculosis in Bulgaria, 2007–2011, Emerging Infectious Diseases, ISSN: 1080-6059, Vol. 20, No. 11, 1899-1901.
 11. Vladimir Milanov, Dennis Falzon, Mariya Zamfirova, Tonka Varleva, Elizabeta Bachiyska, Antoniya Koleva, Masoud Dara, Factors associated with treatment success and death in cases with multidrug-resistant tuberculosis in Bulgaria, 2009–2010, International Journal of Mycobacteriology, 2015, ISSN: 2212-5531, 4, 131 –137.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.