НРЛ Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия

НРЛ Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия

зав. Гл. ас. д-р Антоанета Дечева, д.м.

тел. 02 9446 999 / 268 и 317
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:

 • Гл. ас. Мария Радославова Павлова - биолог, доктор по микробиология
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  тел. за конт.: 02 9446 999 / 268

IMG 0884 2

 • Екатерина Александрова - биолог

IMG 0512

 • Лилия Тодорова, лабораторен работник

IMG 0890 1

 • Даниела Спасова, лабораторен работник
  Тел. за конт. лаб. работници: 02 9446 999/ 265

История на лабораторията
През 1950 г. в Националния център по заразни и паразитни болести е създадена лаборатория по шигели с ръководител д-р А. Трифонова, дмн. През 1961 г. е създадена лаборатория по ентеропатогенни и условно патогенни E. coli бактерии с ръководител д-р С. Атанасова, дмн и лаборатория по салмонелози и санитарна микробиология с ръководител д-р Р. Коен, дм. Благодарение на интензивната научноизследователска, внедрителска и преподавателска дейност на тези видни учени и техните последователи: д-р Братоева, дм; д-р Младенова и д-р Моллов, дм, са постигнати значителни резултати в национален мащаб, касаещи диагностиката, идентификацията и епидемиологичното маркиране на съответните микроорганизми. В лабораториите са доказани редки шигелни биохимични варианти, извършени са редица проучвания, касаещи серотипизирането на щамове от интестинални и екстраинтестинални коли инфекции, фаготипизирането на S. Enteritidis, биотипизирането на S. Isangi, производството на аглутиниращи серуми за актуални в световен аспект серотипове - E. coli O157: H7. Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции е създадена през 1999 г. чрез обединяване на референтните лаборатории по шигели, ентеропатогенни E. coli и салмонелози. От 1999 г. и до сега завеждащ Националната референтна лаборатория по чревни инфекции е доц. д-р Петър Петров, дм. Основни направления в дейността на лабораторията са: потвърждаване на изолираните в страната щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, определяне антибиотикотипа и проследяване механизмите на резистентност при тези бактериални причинители, разшифроване етиологията на хранително обусловени епидемични взривове, окончателна идентификация на проблемни изолати, както и епидемиологично маркиране на щамовете.
През 2019 г. лабораторията по чревни инфекции беше обединена с лабораторията по патогенни коки и дифтерия с ръководител д-р Антоанета Дечева.

Дейност на лабораторията
Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия е акредитирана от БСА по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 31.10.2009 г.

План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия” през 2020 г.

Основните дейности на лабораторията са:

 • Потвърждаване на щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile изолирани от мрежата микробиологични лаборатории в страната;
 • Микробиологична идентификация на патогенни чревни бактерии от сем. Enterobacteriaceae;
 • Изпитване чувствителността към антибиотици и проследяване механизмите на резистентност при Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter и Clostridium difficile;
 • Типизиране щамове патогенни чревни бактерии с фено- и генотипни методи: серотипизиране, фаготипизиране, антибиотикотипизиране, пулсова гел – електрофореза с цел епидемиологично маркиране;
 • Определяне етиологичната структура на салмонелозите, шигелозите и Е. coli инфекциите при хората за страната;
 • Изследва клинични материали за доказване на Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile при болни с диариен синдром;
 • Извършва профилактични изследвания за носителство на Salmonella, Shigella и диарогенни E. coli;
 • Извършва серологична диагностика на тифо-паратифните инфекции: реакция Видал и Vi- хемаглутинация;
 • Разшифрова етиологията на хранително обусловени епидемични взривове;
 • Потвърждаване на щамове стрептококи, ентерококи, стафилококи, менингококи и коринебактерии, изпратени от лабораториите в страната.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВКА И ТРАНСПОРТ НА КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И/ИЛИ КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ

СЕРОТИПОВЕ И ПАТОТИПОВЕ НА ДИАРОГЕННИ E. coli.

Участва в международна система за контрол на качеството:

 • По серологичната диагностика на тифо-паратифните заболявания и салмонелозите, провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, Germany;
 • По серотипизиране и определяне антибиотичната чувствителност на Salmonella (Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network - GFN), Campylobacter, Shigella и E. coli провеждан от Колабориращия Център на СЗО за Антимикробна Резистентност на Патогените причиняващи Хранителни инфекции, който е и Референтна лаборатория на Европейската общност по антимикробна резистентност (WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Community Reference Laboratory – Antimicrobial Resistance, CRL-AR, Copenhagen, Denmark);
 • По серотипизиране и определяне на вирулентни фактори на Шига токсин продуциращите E. coli, провеждан от Международния Escherichia и Klebsiella Център, СЗО (International Escherichia and Klebsiella Centre, WHO, Copenhagen, Denmark).

Сътрудничи със супранационални референтни лаборатории:

 • Колабориращ Център на СЗО за Антимикробна Резистентност на Патогените причиняващи Хранителни инфекции, който е и Референтна лаборатория на Европейската общност по антимикробна резистентност (WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Community Reference Laboratory – Antimicrobial Resistance, CRL-AR, Copenhagen, Denmark);
 • Международен Escherichia и Klebsiella Център, СЗО (International Escherichia and Klebsiella Centre, WHO, Copenhagen, Denmark);
 • Лаборатория по Гастроинтестинални и Неврологични бактериални инфекции (Laboratory of Gastrointestinal and Neurological Bacterial Infections), Висш Здравен Институт (Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italy);
 • Европейска Референтна лаборатория по E. coli (Вероцитотоксигенни E. coli) (European Reference Laboratory of E. coli, Verocytotoxigenic E. coli), Висш Здравен Институт (Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italy);
 • Референтна лаборатория по Clostridium difficile (Reference Laboratory for Clostridium difficile, Leiden, Netherlands).
 • Организира и провежда външен контрол на качеството на мрежата микробиологични лаборатории в страната по отношение диагностиката на Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile;

Участва в международни мрежи за надзор на заразните и паразитни болести:

 • Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network (GFN);
 • Европейска система за надзор (The European Surveillance System – TESSy) към Европейския Център за Контрол на Заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC);
 • Европейска мрежа по типизиране с пулсова гел електрофореза (Pulse-Net Europe);
 • Eвропейска мрежа за проучване на заболяванията свързани с Clostridium difficile (European Clostridium difficile-associated disease network).
 • Поддържа връзка и сътрудничи с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните микробиологични лаборатории, микробиологичните лабораториии на инфекциозните болници в страната, катедрите по Микробиология на Медицинските университети, София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора,Националната Референтна лаборатория Салмонели и салмонелози към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София;
 • Участва в национална мрежа за събиране на информация за епидемиологичен надзор във взаимодействие с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ и инфекциозните болници в страната;
 • Участва в изготвянето на нормативни материали: наредби, инструкции, методични указания, оперативни процедури;
 • Провежда методично ръководство на микробиологичните лаборатории от националната лабораторна мрежа по отношение диагностиката на Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile;
 • Провежда методично ръководство на микробиологичните лаборатории в страната по микробиологична диагностика на патогенни коки и дифтерия.
 • Провежда курсове за следдипломна квалификация за висши и полувисши медицински кадри: лекари, биолози, медицински лаборанти, работещи в системата на РЗИ, МБАЛ и др. Ежегодно се провеждат 5 тематични курса: “ Ентероколитен синдром ” (за лекари и биолози), “Съвременни методи в диагностиката на микроаерофилните бактерии от родове Campylobacter и Helicobacter“(за лекари и биолози) и “Новости в клиничната микробиологична диагностика ” (за медицински лаборанти); ); „Микробиологична диагностика на стрептокови инфекции и дифтерия”; „Микробиологична диагностика на стафилококови инфекции”.
 • Провежда индивидуално обучение на специализанти и подготовка на дипломанти и докторанти;
 • Участва в организацията и провеждането на ежегодните конгреси на Българската асоциация на микробиолозите(БАМ);
 • Редовно публикува резултатите от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни конгреси.

Публикации на Национална референтна лаборатория „Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия”

 1. Peterson, M.E.a, Li, Y.a, Bita, A.b, Moureau, A.c, Nair, H.a,d, Kyaw, M.H.e, Abad, R.f, Bailey, F.g, Garcia, I.F.h, Decheva, A.i, Krizova, P.j, Melillo, T.k, Skoczynska, A.l, Vladimirova, N.i Meningococcal serogroups and surveillance: A systematic review and survey. Journal of Global Health Open AccessVolume 9, Issue 1, 2019, Article number 010409 
 2. R. Bernardini, R. Aufieri , A. Detcheva, S. Recchia, R. Cicconi, M. Amicosante, C. Montesano, P. Rossi, H. K. Tchidjou, B. Petrunov, G. Orefici & M. Mattei. Neonatal protection and preterm birth reduction following maternal group B streptococcus vaccination in a mouse model. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2017
 3. Rosini, R.af, Campisi, E.a, De Chiara, M.a, Tettelin, H.b, Rinaudo, D.a, Toniolo, C.a, Metruccio, M.a, Guidotti, S.a, Skov Sørensen, U.B.c, Kilian, M.c, Ramirez, M.d, Janulczyk, R.a, Donati, C.e, Grandi, G.a, Margarit, I.a , Melin, P.f, Decheva, A.f, Petrunov, B.f, Kriz, P.f, Berner, R.f, Hufnagel, M.f, Kunze, M.f, Creti, R.f, Baldassarri, L.f, Berardi, A.f, Orefici, G.f, Granger, J.R.f, De La Rosa Fraile, M.f, Afshar, B.f, Efstratiou, A.f, Maione, D.f, Telford, J.L.f Genomic analysis reveals the molecular basis for capsule loss in the group B Streptococcus population. PLoS ONE May 2015; Vol 10, Issue 5, 6, Article number e0125985.
 4. Navarro-Torné A, Dias JG, Hruba F, Lopalco PL, Pastore-Celentano L, Gauci AJ; Invasive Pneumococcal Disease Study Group. Risk factors for death from invasive pneumococcal disease, Europe, 2010. Emerg Infect Dis. 2015 Mar;21(3):417-25. doi: 10.3201/eid2103.140634.
 5. Adoración Navarro Torné, Joana Gomes Dias , Chantal Quinten, Frantiska Hruba, Marta Cecilia Busana, Pier Luigi Lopalco , Andrew J Amato Gauci, Lucia Pastore-Celentano, the ECDC country experts for pneumococcal disease. European enhanced surveillance for invasive pneumococcal disease: from vision to reality. Emerging Infectious Diseases.
 6. M. Todorova-Christova , R. Vacheva, A. Decheva, A. Nikolov, B. Slancheva, D. Stoichkova, E. Christova, E. Shopova, S. Hitrova, A. Masseva, N. Yarakova, I. Kraleva, T.S. Takova, N. Dimitrova, A. Dobreva. A study on early-onset neonatal group B streptococcal infection, Bulgaria, 2007–2011. Infection néonatale à streptocoques du groupe B, expérience bulgare. Archives de Pédiatrie. September 2014; 21(9): 953–960. Neonatologie. DOI: 10.1016/j.arcped.2014.06.023.
 7. Christina von Hunolstein, Luisa Ralli, Antonella Pinto, Paul Stickings, Androulla Eustratiou, Ida Czumbel, EDSN EQA participants and Andrea Gaggioli. Relevance and criticality in an external quality assessment for the determination of diphtheria antitoxin. J Immunol & Clin Res. 2014; 2(2): 1022 (2014).
 8. Da Cunha V., Davies M., Douarre PE, Rosinski-Chupin I, Margarit I, Spinall S, Perkins T, Lechat P, Dmytruk N, Sauvage E, Ma L, Romi B, Tichit M, Lopez-Sanchez M-J, Descorps-Declere S, Souche E, Buchrieser C, Trieu-Cuot P, Moszer I, Clermont D, Maione D, Bouchier Ch, McMillan D, Parkhill J, Telford J, Dougan G, Walker M, DEVANI Consortium, Holden M, Poyart C and Glaser P. Streptococcus agalactiae clones infecting humans were selected and fixed threw the extensive use of tetracycline. Nature Communications. 2014; 5, article number 4544, doi: 10.1038/ncomms554.4
 9. D”Urzo N, Martinelli M, Pezzicoli A, De Cesare V, Pinto V, Margarit I, Telford JL, Maione D, Members of the DEVANI Study Group. Acidic pH strongly enhances in vitro biofilm formation by a subset of hypervirulent ST-17 Streptococcus galactiae strains. Appl Environ Microbiol. 2014; 80(7):2176-85. Doi: 10.1128/AEM.03627-13. Epub 2014 Jan 31.
 10. S. Hitrova-Nikolova, R. Rousseva, E. Shopova, B. Slancheva, D. Ivanova, K. Milenkova and A. Decheva. Clinical study on group B streptococcal (GBS) neonatal infection in Bulgaria 2009-2013. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27(S1):176-177.
 11. Kaihu Yao, Knud Poulsen, Domenico Maione, C. Daniela Rinaudo, lucilla, Baldassarri, John L. Telford, Uffe B scov Sorensen, Members of the DEVANI study group and Mogens Kilian. Capsular gene typing of Streptococcus agalactiae compared to serotyping by latex agglutination. J Clin Microbiol. 2013; 51(2): 503-507. DOI 10.1128/JCM.02417-12
 12. Дечева А., В. Златков, Кр. Пандев, Д. Иванова, К. Калев, Р. Русева, С. Хитрова-николова, Р. Христов, Е. Шопова, К. Миленкова, Б. Петрунов. Клинико-микробиологично проучване на бременни жени и деца с неонатална инфекция, причинена от Streptococcus galactiae (стрептококи група В). Акушерство и Гинекология. 2013; 7:4-7
 13. А. Дечева. Стрептококи група В – причинители на неонатални инфекции при хората: епидемиология, патогенеза, клинични форми, лечение и профилактика. Акушерство и Гинекология. 2013; 3:55-60
 14. J. Rodriguez-Granger, J. C. Alvargonzalez, A. Berardi, R. Berner, M. Kunze, M. Hufnagel,P. Melin, A. Decheva, G. Orefici, C. Poyart, J. Telford, A. Efstratiou, M. Killian, P. Krizova, L. Baldassarri, B. Spellerberg, A. Puertas, M. Rosa-Fraile. Prevention of group B streptococcal neonatal disease revisited. The DEVANI European project. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Sep; 31(9):2097-104.
 15. Р. Вачева, М. Тодорова, А. Дечева, А. Николов, Б. Слънчева, Д. Стоичкова, Е. Христова, Е. Шопова, С. Хитрова, А. Мъсева, Н. Яръкова, И. Кралева, Ц. Такова, Н. Димитрова, А. Добрева. Проучване върху група B стрептококовата неонатална инфекция с ранно начало. Акушерство и Гинекология. 2012; 6:10-21
 16. Tanja Petkova, Svetlana Pachkova, Antoaneta Decheva, Dimitur Shalamanov. Beta hemolytic streptococci pharyngeal carriage in preschool children in Pleven (Bulgaria). Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2012; 26(2). Doi 10.5504/BBEQ.2011.0153.
 17. Imperi, Monica; Rinaudo, Daniela; Creti, Roberta; Pataracchia, Marco; Rosini, Roberto; Nuccitelli, Annalisa; Kriz, Paula; Kilian, Mogens; Hufnagel, Markus; Efstratiou, Androulla; La Rosa, Manuel; Melin, Pierrette; Detcheva, Antoaneta; Baldassarri, Lucilla; Maione, Domenico (2011) Pili genes pattern in Group B streptococci from newborn infections and pregnant women in Europe (DEVANI Project)
 18. Melin, Pierrette; Berner, Reinhard; Afshar, Baharak; Baldassarri, Lucilla; Detcheva, Antoaneta; La Rosa, Manuel; Kunze, Mirjam; Kriz, Paula; Efstratiou, Androulla; Hufnagel, Markus; Kilian, Mogens; Seidel, Laurence; Telford, John NEONATAL INVASIVE GROUP B STREPTOCOCCAL (GBS) INFECTIONS IN EUROPE
 19. K. S. Wagner, J. M. White, S. Neal, N. S. Crowcroft, N. Kuprevicˇiene, R. Paberza, I. Lucenko, U. Jo˜ks, E. Akbasё , H. Alexandrou-Athanassoulis, A. Detcheva, J. Vuopio, C. von Hunolstein, P. G. Murphy, N. Andrews, Members of the Diphtheria Surveillance Network (DIPNET)* and A. Efstratiou. Screening for Corynebacterium diphtheriae and Corynebacterium ulcerans in patients with upper respiratory tract infections 2007–2008: a multicentre European study. Clin Microbiol Infect. 2011; 17(4):519-25., 10.1111/j.1469-0691.2010.03269.x
 20. Afshar B, Broughton K, Creti R, Decheva A, Hufnagel M, Kriz P, Lambertsen L, Lovgren M, Melin P, Orefici G, Poyart C, Radtke A, Rodriguez-Granger J, Sørensen UB, Telford J, Valinsky L, Zachariadou L; Members of the DEVANI Study Group, Efstratiou A. International External Quality Assurance for Laboratory Diagnosis and Typing of Streptococcus agalactiae (group B streptococci). J. Clin. Microbiol. 2011; 49(4): 1475-82, doi: 10.1128/JCM.02365-10. Epub 2011 Feb 16.
 21. Р. Русева, А. Дечева, Ст. Хитрова, Е. Шопова, Б. Слънчева, А. Николов, А. Мъсева. За група В стрептококовите инфекции на деца родени в Университетска болница „Майчин дом” София, за периода 2008-2010 г. Акушерство и гинекология. 2011; 5:21-23
 22. Tanja PETKOVA, Svetlana PACHKOVA, Antoaneta DECHEVA, Kalin KANEV, Nikolay BOGDANOV, Ivan POPIVANOV. Epidemiological Typing of Streptococcus Pyogenes Strains Isolated from Patients with Acute Tonsillopharyngitis. Official Journal of the Balkan Military Medical Review. Volume 14, Number 3, 2011
 23. Paolo Di Giovine, Antonella Pinto, Rose-Marie O¨ lander, Dorothea Sesardic, Paul Stickings, Guy Berbers, Shona Neal, Androulla Efstratiou, Ruta Paberza, Snieguole Dauksiene, Marina Bujko, Antoaneta Detcheva, Unna Joks, Belkis Levent, and Christina von Hunolstein. External Quality Assessment for the Determination of Diphtheria Antitoxin in Human Serum. CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, 2010, p. 1282–1290 Vol. 17, No. 8 1556-6811/10/$12.00 doi:10.1128/CVI.00096-10
 24. Т. Петкова, С. Пачкова, А. Дечева и А. Велкова. Епидемиологично проучване на стрептококово заразоносителство в детски колективи. БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ, 4, 2010, № 3.
 25. Decheva A., Karjeva V, Beshkov D, Alexiev I, Savoia D, Bianco S. Molecular characteristics of erythromycin-resistant clinical isolates of streptococcus pyogenes. JIMAB 2006; 12(1):11-15
 26. Detcheva A., R. Facklam, B. Beall. 2002. Erythromycin-resistant group A streptococcal isolates recovered in Sofia, Bulgaria, from 1995 to 2001. J. Clin. Microbiol. 40, 10: 3831-4.
 27. Detcheva, A., D. Chankova. Antibiotic resistance of group A streptococci in Sofia, Bulgaria 1995 - 1998. Streptococci and Streptococcal Diseases. Entering the New Millenium. 2000. Securacopy, New Zealand, ed. Diana Martin, John Tagg, p. 289-291. (Proceedings of 14th Lancefield International Symposium on Streptococci and Streptococcal Diseases, Auckland 1999).
 28. Дечева А. Стрептококов токсичен шок. Някои аспекти на етиологията, патогенезата, клиничната картина и лечението. Инфектология. 1988; ХХХV(4): 3-6.
 29. Detcheva, A. Distribution of the serotypes of group A streptococci in Bulgaria from 1968 till 1996. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 418. Streptococci and the Host. 1997. Plenum Publishing Corporation, New York, ed. Thea Horaud, p. 227-228.
 30. Perico N., A. Detcheva, E.I. Khalil, G. Remuzzi. 1996. Cyclosporine induces glomerulosclerosis: three-dimensionsl definition of the lesions in a rat model of renal transplant. Kidney Int.; 49 (5): 1283-8.
 31. Павлова, М., Г. Асева, Т. Георгиева, П. Петров. Салмонелози в детската възраст. Medical Magazine, 2015, 14, 38-40.
 32. Карчева, М., А. Кънова, Б. Бонев, С. Михайлова, Г. Асева, П. Петров. Случай на гастроентерит, причинен от рядък за България серотип Salmonella Litchfield. Детски и инфекциозни болести, 2015, 7, 1, 14-17.
 33. Gossner CM, de Jong B, Hoebe CJ, Coulombier D, European Food and Waterborne Diseases Study Group. Event-based surveillance of food- and waterborne diseases in Europe: ‘urgent inquiries’ (outbreak alerts) during 2008 to 2013. Euro Surveill. 2015;20(25):pii=21166. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21166
 34. Asseva, G., P. Petrov, E. Bozova, S. Petkova, P. Padeshki, K. Ivanova, I. Ivanov, E. Dobreva, M. Pavlova, I. Tomova, T. Kantardjiev. Updates on molecular epidemiology of S. Typhi in Bulgaria with review of outbreak and sporadic cases, 2008-2014. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2015, 43(1), 8-12.
 35. Павлова, М., Е. Добрева, К. Иванова, Г. Асева, Ив.Н. Иванов, П. Петров, Т. Кантарджиев. Multiplex PCR метод за идентификация и диференциране на клинични изолати Campylobacter jejuni и C. coli. Наука и младост, МУ- Пловдив, 2015, 125- 129.
 36. Ivanov, I., S. Sabtcheva, E. Dobreva, B. Todorova, Tz. Velinov, V. Borissova, I. Petrova, K. Ivancheva, G. Asseva, P. Padeshki, P. Petrov, T. Kantardjiev. Prevalence of carbapenemase genes among 16S rRNA methyltransferase-producing Enterobacteriaceae isolated from cancer patients. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2014, 42(1), 10-13.
 37. Petrov, P., G. Asseva, K. Parmakova, T. Kantardjiev. Analysis of human salmonelloses in Bulgaria, 2007-2011. European Food Safety Authority, IEPReport January 2013 IN-236, p. 20.
 38. Vatcheva –Dobrevska, R.,E. Dobreva, I. Ivanov,K. Ivanova, M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev. Molecular methods define epidemiology of Clostridium difficile in Bulgaria. APUA Newsletter,April 25, 2013, 31(1), p. 24.
 39. Dobreva, Е., Ivanov, I., Vatcheva-Dobrevska, R.,Ivanova, K., Asseva, G., Petrov, P., Kantardjiev, T. Advances in molecular surveillance of Clostridium difficile in Bulgaria. J. Med. Microbiol., 2013, 62, 1428-1434. doi:10.1099/jmm.0.058149-0
 40. Rosin P, Niskanen T, Palm D, Struelens M, Takkinen J, Shiga toxin-producing Escherichia coli Experts of the European Union Food- and Waterborne Diseases andZoonoses Network. Laboratory preparedness for detection and monitoring of Shiga toxin 2-producing Escherichia coli O104:H4 in Europe and response to the 2011outbreak. Euro Surveill. 2013;18(25):pii=20508. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20508
 41. Пармакова, К., П. Петров, Г. Асева, З. Младенова, Р. Харизанов. Чревни инфекции в детската възраст. Мединфо, 2013, 8, 50-54.
 42. Asseva, G., Petrov, P., Ivanova, K., Kantardjiev, T. Systemic and extraintestinal forms of human infection due to non-typhoid Salmonellae in Bulgaria, 2005-2010. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2012, 31 (11): 3217-3221. DOI 10.1007/s10096-012-1688-5
 43. Пармакова, К., Асева, Г., Иванова, К., Петров, П. Надзор на бактериалните чревни инфекции в България през 2007-2011 г. Мединфо, 2012, 11, 36-38.
 44. Dobreva Е., I. Ivanov, R.Vatcheva–Dobrevska, K. Ivanova, M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev, Ed Kuijper. Toxin encoding genes characterization of Bulgarian Clostridium difficile clinical strains. Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 2012, 65 (10): 1365-1372.
 45. Asseva, G., Petrov, P., Ivanova, K., Ljubenova, S., Parmakova, K., Nikolova, M., Panova, B., Mateva, G., Kantardjiev, T. First isolation and microbiological characterization of rare and unique serotypes of Salmonella enterica in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2011, 39 (2): 10-11.
 46. Ivanova, K., P. Petrov, G. Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, M. Marina, T. Kantardjiev, D. Notermans, E. Kuijper. Prevalence of Clostridium difficile PCR ribotypes in Bulgaria, 2008-2010.Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 2011, 64, (7), 1051-1058.
 47. Асева, Г., Г. Матева, Р. Вълчева, К. Иванова, И. Александър, P. Petrov, Хр. Даскалов, Т. Кантарджиев. Проучване на антимикробната чувствителност при нетифни хуманни и ветеринарни изолати Salmonella. Юбилейна научна сесия „110 години НДНИВМИ”, 09. 11. 2011, София, Сборник доклади и постери, 2011, 127- 131.
 48. Иванова, К., Г. Асева, Г. Матева, Е. Добрева, В. Толчков, И. Иванов, P. Petrov, Т. Кантарджиев. Изолиране и характеризиране на щамове Clostridium difficile от фекални проби на хора и животни. Юбилейна научна сесия „110 години НДНИВМИ”, 09. 11. 2011, София, Сборник доклади и постери, 2011, 132- 135.
 49. Ivanova, K., P. Petrov, G. Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, M. Marina, V. Tolchkov, T. Kantardjiev, D.W. Notermans, E.J. Kuijper. First cases of severe hospital-acquired Clostridium difficile infections in Sofia, Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2010, 38 (1), 22-24.
 50. Dobreva, E., I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, K. Ivanova, M. Marina,P. Petrov, T. Kantardjiev, Ed Kuijper. PCR ribotyping and PCR methods for detection of toxin coding genes in Clostridium difficile strains. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2010, 38 (2), 16-19.
 51. Ivanova, K., M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev. Campylobacteriosis and other bacterial gastrointestinal diseases in Sofia, Bulgaria for the period 1987-2008. Euro Surveill. 2010;15(4):pii=19474. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19474
 52. Petrov, P., K. Parmakova, A. Siitonen, G. Asseva, T. Kauko, M. Kojouharova, T. Kantardjiev. Salmonellosis cases caused by a rare Salmonella enteritidis PT6C associated with travel to Bulgaria, June-July 2008. Euro Surveill. 2009;14(8):pii=19130. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19130
 53. Petrov, P., R. S. Hendriksen, T. Kantardjiev, G. Asseva, G. Sørensen, P. Fields, M. Mikoleit, J. Whichard, J. R. McQuiston, M. Torpdahl, F. M. Aarestrup, F. J. Angulo. Occurrence and Characterization of Salmonella enterica subspecies enterica serovar 9,12:l,v:- strains from Bulgaria, Denmark and the United States. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2009, 28 (5), 473-479.
 54. Tzvetkova-Georgieva, E., P. Petrov, K. Marinov, K. Ivanova, K. Katzarov. Acanthamoeba culbertsoni promotes growth and survival of Helicobacter pylori. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008, 36 (1), 23-24.
 55. Petrov, P., T. Kantardjiev, E. Dobreva, G. Asseva.Detection of EAF plasmid in enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) isolates by PCR. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008, 36 (1), 6-7.
 56. Kantardjiev, Т., P. Petrov, G. Asseva, N. Vlahova, I. Ivanov, M. Nikolova . A cluster of cases caused by CTX-M-3-producing Salmonella Brandenburg among children in Bulgaria. Infection, 2007, 35 (5), 390-392.
 57. Petrov, P., T. Kantardjiev. Burden of illness, salmonellosis. Proceedings of the National symposium “Problems of contemporary epidemiology”, December 2006, Sofia; 2007, 71-77. (In Bulgarian).
 58. Petrov, P., T. Kantardjiev, G. Asseva. Profile of newly emerging monophasic Salmonella enterica subsp. enterica serovar 9,12:l,v:- strains in Bulgaria causing enteric infections. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2007, 35 (1), 11-12.
 59. Orozova, P., P. Petrov, R. Nenova-Poliakova, I. Abrashev. Characterization of some virulence determinants of Aeromonas spp. isolated from meat, drinking water, and patients in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2007, 35 (1), 13-17.
 60. Petrov, P., G. Asseva.WHO Global Salmonella Surveillance. Infectology, 2007, XLIV, 1, 92-93. (In Bulgarian).
 61. Archambault, M., P. Petrov, R. Hendriksen, G. Asseva, A. Bangtrakulnonth, H. Hasman and F. Aarestrup. Molecular characterization and occurrence of extended-spectrum beta-lactamase resistance genes among Salmonella enterica serovar Corvallis from Thailand, Bulgaria and Denmark. Microb. Drug Res., 2006,12 (3), 192-198.
 62. Asseva, G., P. Petrov, I. Ivanov, T. Kantardjiev. Surveillance of human salmonellosis in Bulgaria, 1999-2004, trends, shifts and resistance to antimicrobial agents. Euro Surveill., 2006, 11 (4-6), 97-100.
 63. Petrov, P., G. Asseva, T. Kantardjiev, P. Padeshky, N. Vlahova, I. Ivanov, A. Ivanov, M. Nikolova. Occurrence of CTX-M-3 extended spectrum beta-lactamase produсing Salmonella Brandenburg in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2006, 34 (2), 25-26.
 64. Asseva, G., P. Petrov, P. Padeshki, K. Ivancheva, I. Dancheva, B. Kairakova, T. Kantardjiev. ESBLs producers among the most common Salmonella serovars in Bulgaria. Infectology, 2005, XLIІ, 4, 13-17. (In Bulgarian).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.