Център за аналитична цитометрия

Адрес:
1504 София,
бул. Я. Сакъзов 26,
тел. 02/ 943 56 36

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Центърът за аналитична цитометрия е част от отдела по Имунология и алергология и се намира в централната сграда на НЦЗПБ.

Предмет на дейност

Осигуряване на свободен достъп до съвременни методи за клетъчен анализ, в т.ч.: флоуцитометрични, имуноензимни, имунохимични, клетъчно сортиране и култивиране, за широк кръг от клиенти в следните области:

Фундаментални и приложни научни изследвания

 • Хуманна медицина 
 • Ветеринарна медицина 
 • Биология 
 • Екология 
 • Земеделие и селско стопанство

Изследвания с индустриално приложение

 • Биотехнология 
 • Фармацевтична и козметична промишленост 
 • Хранителна промишленост

Конкретните ни цели са да споделим двадесет и пет годишния си опит, като Ви предложим

 • осъществяване на внушителен брой методи и подходи за клетъчен анализ 
 • експертна консултация за изработване на експериментални схеми, подготвяне на проекти, събиране и анализ на флоуцитометрични данни, представяне на резултати и подготовката им за публикуване 
 • индивидуално или групово обучение по различни аспекти на аналитичната цитометрия за начинаещи и напреднали 
 • качествен контрол и дейности по осигуряване на качеството на изследванията във вашата лаборатория

Центърът поддържа традиционни връзки с Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, с Биологическия и Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, с Институтита по микробиология, Института по молекулярна биология и с ИБИРР към БАН. Повече от 20 колектива, работещи в различни области на естествените науки са се възползвали от нашите услуги и умения; 29 млади изследователи са се обучавали и работили по своите дипломни работи и докторантури под ръководството на нашите специалисти. Още... 

В центъра се извършват специализирани изследвания с клиничен и приложен характер в различни области на естествените науки: хемопоеза и левкоцитна диференциация, характеризиране на стволови и мезенхимни клетки, имунофенотипизиране на лимфопролиферативни заболявания, in vitro изследване на лимфоцитните функции и тяхната регулация, вторични имунни дефицити, имуномодулация, алерген-специфична базофилна активация, получаване и характеризиране на моноклонални антитела, характеризиране на нови флуорохроми.

Центърът е оборудван с два аналитични флоуцитометъра, както и с необходимото помощно оборудване за магнитно клетъчно сортиране, клетъчно култивиране и имунохимичен и имуноензимен анализ.

Вие ще разполагате със стандартни процедури за използване на апаратурата и стандартни протоколи за различни методи. След кратко обучение ще можете съвсем самостоятелно да приготвяте и анализирате пробите си.

Нашата цел е Вашата максимална производителност и успех.

Що е флоуцитометрия?

Флоуцитометрия е мощен и ефективен лазерен метод за анализ на структурните и функционални характеристики на клетки или частици в хетерогенна суспензия. Още за принципите на флоуцитометричния анализ.

Предимства на метода:

Скорост и аналитична мощ: флоуцитометрите анализират частици с изключително висока скорост (до 20,000 частици /сек.) и дават възможност за обективен и точен количествен анализ на конкретни клетъчни параметри

Чувствителност: флоуцитометрите откриват молекули със слаба експресия: до 50 молекули /клетка

Комбиниран анализ: флоуцитометрите могат да анализират клетките по няколко параметъра едновременно, в т.ч. 

 • физически параметри (размери, форма и гранулираност)
 • всички клетъчни компоненти (повърхностни или вътреклетъчни) или функции, които могат да се установят посредством специфично антитяло, конюгирано с флуорохром
 • Клетъчно сортиране : клетки от смесени популации могат да сепарират (сортират) по определени параметри за по-нататъшно култивиране/анализ 

Приложения на флоуцитометрията

 • Фундаментални научни изследвания
 • Медицина
 • Приложни изследвания

Състав на Центъра за аналитична цитометрия.

Ръководител доц. д-р М. Николова, 

Отговорник за учебната дейност - гл.ас. Р. Емилова

Отг. за лабораторната дейност - гл. ас. Я. Тодорова

Консултанти проф. д-р Х. Тасков, доц. д-р Г. Николов, акад. Д-р Б. Петрунов

Техн. асистенти: С. Методиева, И. Божилова

Нашето оборудване:

Четирицветен флоуцитометър BD FACSCalibur

 • Комплектован с два лазера: 15mW 488nm аргонов лазер с въздушно охлаждане; 635 nm червен диоден лазер
 • Компютърна система Power Macintosh G4 със софтуеър Cell Quest Pro/ Paint a Gate/Multiset/Simulset/Atractors (Mac OS9) допълнителна информация

6-цветен флоуцитометър BD FACSCanto II

 • Комплектован с 3 лазера: 488 nm (blue); 632 nm (red); 405 nm (violet)
 • Компютърна система Hewlett Packard PC със софтуеър FACS DIVA, FACSCanto допълнителна информация

Компютри и софтуеър за анализ на данни

Центърът разполага с няколко работни конфигурации и разнообразие от софтуеърни програми за анализ на цитометрични данни: 

 • Mac конфигурация със софтуеър CellQuestPro, ModFit, Attractors, MultiSet, SimulSet, WinMDI, QuantiCalc; 
 • HP конфигурация (MS Widows) със софтуеър Diva, FACSCanto, WinMDI, 
 • HP конфигурация (Consort) със софтуеър Lysis ІІ, SimulSet, Paint-a-Gate, Cellfit 
 • PC конфигурации със софтуеър WinMDI, а също и Intranet, Mass storage и мрежови принтери: Brother HL2040, Tektronix Phaser 860 color PostScript printer. 

Предлагани услуги

 1. Флоуцитометрия за научно изследователски цели: събиране и анализ на данни -В открития център могат да се извършват както клинични, така и фундаментални изследвания. Пробите могат да се събират и анализират: напълно самостоятелно от клиента, с помощта на наш служител, или - изцяло от нас. По желание на клиента и след предварителна консултация, пробите могат да се приготвят на място, включително с наши реагенти. Клиентите на открития център, които желаят да работят самостоятелно с анализаторите на Becton Dickinson са задължени да преминат основния курс на обучение допълнителна информация за възможните изследвания
 2. Имуномагнитно сортиране: система Dynal Предварителната консултация е задължителна Осигурени са изцяло стерилни условия на работа При необходимост,клиентите могат да ползват оборудване за краткосрочно клетъчно култивиране преди и след сортирането.
 3. Клетъчно култивиране - Центърът предлага рутинно условия и процедури за краткосрочно клетъчно култивиране във връзка с цитометрията, като:
  · Изолиране на мононуклеарни клетки от периферна кръв и други биологични течности;
  · Създаване, поддържане и работа с краткотрайни и дълготрайни (до 9-дневни) клетъчни култури култивиране преди и след сортиране експерименти върху сортирани популации, които изискват краткосрочно култивиране размразяване и замразяване на клетъчни популации Дългосрочно култивиране като клониране и реклониране, получаване на хибридоми и клетъчни линии е възможно по индивидуална заявка и след предварително обсъждане.
 4. Имуноензимни методи: ELISA и ELISPOT - Определяне продукцията на цитокини (IFN-IL-2, IL-12, IL-18, TGF-, TNF-, IL-1, IL-6, IL-10 и др.), цитокинови рецептори и хемокини (IL-8, RANTES, MIP-1 и др.) в ELISA (супернатанти от клетъчни култури,. серум, бронхоалеоларен лаваж BAL, и др. телесни течности);
  Определяне на антиген-специфични, цитокин-продуциращи лимфоцитни популации, на ниво единична клетка в кръв и различни биологични течности, с помощта на ELISPOT технологията;
 5. Радиометричен метод за определяне на спонтанна лимфоцитна активация и митоген- и антиген- стимулирана лимфопролиферация;
 6. Осъществяване на клинични проучвания - Центърът по аналитична цитометрия предлага своето оборудване и експертен опит за нуждите на национални и международни клинични проучвания, съгласно правилата за GLP и в съответствие с ISO 17025. Една от най-важните дългосрочни цели на Центъра е сътрудничеството в областта на разработването на иновационни методи и реагенти за приложение в областта на флоуцитометрията. Всички заинтересовани инвеститори могат да обсъдят своите проекти / нужди с ръководителя на Центъра
 7. Консултации
  7.1. Безплатна консултация преди проекта, за да обсъдим възможните приложения на флоуцитометрията и другите методи във връзка с целта/ задачите на вашия проект. Препоръчваме на всички клиенти да се възползват от тази консултация: заедно може би ще намерим по-ефективни и алтернативни решения, ще осигурим всички необходими контроли, ще избегнем излишните манипулации в случай че нямата технически опит в този тип изследвания. На ваше разположение е и малка библиотека със специализирани ръководства, периодика и референтни документи. допълнителна информация за наличните литературни източници.
  7.2. Събиране, анализ и интерпретация на данни Можете да получите консултация и практическа помощ от наш сътрудник на всеки един етап на изследователския проект: дизайн на експерименталния протокол, подготовка на пробите, събиране на пробите, анализ и интерпретация на данните.
  7.3 Представяне на данни за публикация. Целта на тази консултация е да се избегнат често срещани грешки при представянето и интерпретирането на данните от флоуцитометричните изследвания с цел публикуване; това ще увеличи многократно шансовете за отпечатване на Вашия ръкопис допълнителна информация за публикуването на флоуцитометрични данни
 8. Обучение - Флоуцитометрията е високоспециализирана и бързо развиваща се област. Неопитните и недостатъчно добре обучени изследователи често допускат грешки при събирането и/или анализа на пробите, което може да доведе до генериране на неверни/подвеждащи данни и изводи. Наше задължение е да осигурим теоретична подготовка и практическо обучение за всички клиенти на Открития център. Предлагаме групово обучение на две нива: основен курс и курсове за напреднали. Основният курс осигурява задължителния минимум от теоретични и практически познания за работа с флоуцитометър. Курсовете за напреднали предлагат специализирана и най-актуална информация за различни методи на клетъчен анализ, вкл. последни технологични новости. Лекциите и практическите упражнения се провеждат от водещите в областта български специалисти, както и международно признати специалисти по аналитична цитометрия от други страни.

  8.1 Основният курс по флоуцитометрия е предназначен за:
  • Клиенти на Открития Център, които желаят сами да събират пробите си и да работят с апаратите на Becton Dickinson под контрола на нашите сътрудници
  • Ръководители на проекти, които планират да използват флоуцитометричните изследвания, за да се запознаят с потенциалните възможности на този метод
  • Всички изследователи, които биха искали да се обучат, за да работят със свой апарат . допълнителна информация за основния курс

  8.2 Практическите курсовете за напреднали са предназначени за:
  • изследователи, които желаят да развият своите умения .
  • ръководители на проекти, които смятат да използват цитометрията в своите изследвания и се интересуват от конкретни техники
  • специалисти от различни области на фундаменталните и клинични изследвания, тъй като курсовете за напреднали са посветени и на потенциалните приложения на флоуцитометричните методи и интерпретацията на данни допълнителна информация за темите на курсовете 
  Провери ТУК за предстоящи курсове.

  8.3 Регистриране на участниците:
  Основният курс се провежда при наличие на желаещи, не по-често от веднъж месечно. Необходими са минимум 4 участници за провеждането на курса. Индивидуално обучение се провежда по договаряне. Курсовете за напреднали се провеждат съгласно годишен план, предварително обявен на този сайт. Препоръчваме ви да потвърждавате заявките си максимално рано, тъй като местата за практическите курсове са ограничени. 
 9. Оказване на техническа помощ на място - Ако нямате опит в работата с флоуцитометър, ако сте сменили апарата си или изпитвате технически затруднения можете да разчитате на индивидуално обучение на място. Същото важи и за работата с ELISA и ELISPOT. Индивидуалното обучение на място по всички въпроси, свързани с флоуцитеметрията, ELISA и ELISPOT се провежда след заявка, в зависимост от нашите възможности.
 10. Работни протоколи - Важна част от осигуряване на качеството на цитометричните изследвания е използването на проверени работещи протоколи. 
 11. Контрол и осигуряване на качеството на флоуцитометричните изследвания - Участието на лабораториите в схеми за външен контрол е задължителен елемент от системите за осигуряване ан качеството и GLP , съгласно европейските нормативни документи и действащите у нас стандарти за акредитация на аналитични лаборатории (ISO/IEC 17025:2005 and ISO/IEC 15 189: 2004) и Нардба №13/30.07.2003 на МНЗ. Центърът е създаден на базата на лабораториите на Отдел Имунология и алергология, които са първите медицински лаборатории в България, получили акредитация по ISO/IEC 17025:2005 през 2004 г.. От 2004 г. Центърът организира външен контрол на флоуцитометричните лаборатории в България, който от 2007 г. стана част от системата за Външна оценка на качеството на Българската асоциация по клинична имунология http://www.aci-bg.org/index.php?m=574&lang=1

Правилник за работа и цени

1. Правилник за работа

 • Клиентите, които желаят самостоятелно да събират и анализират пробите си са задължени да представят сертификат за преминат основен курс на обучение по флоуцитометрия. Същото условие важи и за изследванията, които включват ELISA и ELISPOT технологиите. Друга възможност, която ви освобождава от изискването за обучение, е да ползвате услугите на нашите сътрудници срещу допълнително заплащане.
 • 6-цветният флоуцитометър FACSCanto II се обслужва единствено от специалистите на Центъра. Клиентите трябва предварително да ангажират свободен час за събиране на проби по e-mail, свободните часове ще се обявяват на сайта.
 • Всеки, който е ангажирал час и го пропусне без предварително предупреждение в рамките на поне 12 часа трябва да заплати такса Извънредните обстоятелства се преценяват индивидуално.

2. Такси

Платени услуги (цените подлежат на предварително обсъждане)

 • събиране и анализ на проби с помощта на оператор от Центъра
 • самостоятелно събиране на проби (само за преминалите основен курс на обучение по флоуцитометрия)
 • оцветяване и анализ на проби
 • имуномагнитно клетъчно сортиране (Dynall), с помощта на оператор от Центъра
 • самостоятелно имуномагнитно клетъчно сортиране (Dynall)
 • цитокинова ELISA
 • ELISPOT
 • курсове
 • индивидуални консултации и оказване на техническа помощ
 • консултации и оказване на техническа помощ при осъществяване на научни проекти

Безплатни услуги

 • Предварителна консултация
 • Работни протоколи
 • Самостоятелен анализ на данни
 • Допълнителна информация за възможните флоуцитометрични изследвания
 • Допълнителна информация за темите на курсовете

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.