НРЛ "Грип и ОРЗ"

НРЛ "Грип и ОРЗ"

НРЛ „Грип и остри респираторни заболявания”
Адрес: Отдел Вирусология
София 1233
бул. "Ген. Столетов" 44 А
Работно време - от 7:30 до 14:30 ч

Завеждащ лаборатория:

Проф. д-р Нели Корсун, дмн

 

Състав на лабораторията:

Състав на лабораторията

 • Доц. Светла Ангелова, дб – биолог
 • Силвия Волева – биолог, докторант на самостоятелна подготовка
 • Илияна Григорова - биолог
 • Ивелина Трифонова - редовен докторант
 • Донка Драганова – медицински лаборант
 • Ива Бончева - лаб. работник

Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” има водеща роля при проследяване циркулацията на грипните вируси и при разшифроване етиологията на грипните епидемии у нас. В лабораторията е въведена ефективна схема за изследване на грипа, включваща препоръчан от СЗО комплекс от класически и съвременни методи, и приложима както по време на сезонните грипни епидемии, така и при появата на нов пандемичен грипен вирус. Освен традиционните методи за изолация и типиране на вирусите се прилагат бързи лабораторни техники, директно откриващи вирусните антигени (имунофлуоресцентни и имуносорбентни), нуклеинови киселини (PCR) и специфични антитела (ЕLISA). Водещ диагностичен метод за доказване, типиране и субтипиране на грипни вируси е Real-Time RT-PCR, който се изпълнява по препоръчан от СЗО протокол, с праймери и сонди, получавани от Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта, САЩ. Чрез метода Real-Time PCR се извършва също доказване на други респираторни вируси – респираторно-синцитиален вирус (RSV), метапневмовирус, парагрипни, адено-, рино-, коронавируси, включително коронавируса на близко-източния респираторен синдром (MERS-CoV). Като част от системата на СЗО от 1960 г., на Европейската научна схема (ЕISS) - от 2007 г. и на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) - от 2009 г., лабораторията е включена в Европейската и световна мрежа за обмен на данни, касаещи грипната инфекция. Сътрудниците на лабораторията провеждат различни форми на следдипломно обучението на специалисти от страната; изготвят методични указания за диагностиката на грипа и ОРЗ. Качеството на лабораторната диагностика се доказва ежегодно чрез участие в няколко международни програми за външен контрол: WHO-EQAP - Център по здравна защита, Хонг Конг, INSTAND-Дюселдорф, CDC-Атланта, QCMD – Глазгоу, Шотландия.

 

TАЛОН ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА COVID-19    

 

Видове материали и начин на вземане на проби за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

 • Назален секрет
  Сух тампон се вкарва в едната ноздра и се оставя няколко секунди, след което се изважда с въртеливо движение и притискане към стената на носния ход. Със същия тампон се взема секрет и от втората ноздра. След манипулацията тампонът се поставя в стерилна епруветка с 2-3 ml вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Фарингеален секрет
  Езикът се притиска с шпатула. С бързо и леко прокарване се обтрива задната фарингеална стена и основите на сливиците. Избягва се обтриването на мекото небце и докосване на езика с върха на тампона. Тампонът се поставя във вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Назофарингеален аспират
  Аспирирането става посредством катетър, снабден с източник на вакуум. След поцедурата и за двете ноздри, катетърът се промива в  3 ml транспортна среда.

 

 • Промивна течност от носа и гърлото
  Пациентът се поставя в седнало положение с леко наклонена назад глава, като държи фаринкса затворен, докато промиващата течност (1-1,5 ml физиологичен разтвор) се впръсква в ноздрата. След процедурата пациентът навежда главата си напред и течността изтича в петри или чаша. Редуват се двете ноздри. Пациентът промива и устата си с около 5-10  ml физиологичен разтвор, след което течността се събира. За изследване се отделят около 3 ml от събрания материал, към който се добавя антибиотик.

 • Трупен материал
  Взема се в първите 6-8 часа след настъпване на смърта. Най-често се вземат части от трахеята в областта на бифуркацията, от бронхите и няколко късчета белодробна тъкан. Трупните материали се поставят в стерилен флакон или епруветка, съдържащи вирусна транспортна среда с антибиотици.

 

 • Серумни проби
  От възрастни пациенти и по-големи деца се изтеглят 3-5 ml кръв, а от кърмачета 1ml. След центрофугиране се отделя серумът и се изпраща в лабораторията.

Условия за съхранение и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

  • Взетите материали за вирусологично изследване се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С за възможно най-кратък срок (до 3 дни). Транспортирането им се извършва в термос с лед или хладилна чанта с охладители. В противен случай се замразяват на – 70°С.
  • Серумните проби се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С до 7 дни. За по-дълъг срок се замразяват при – 20°С.
  • Пробите се съхраняват в подходящи водонепропускаеми съдове, плътно затворени и опаковани в достатъчно здрави контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали и накрая външна опаковка.

sample

Grip

 

 

 

 

 • Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда и винаги да съдържа съпроводително писмо.

Материалите се изпращат по куриер. Не се допуска изпращане по пощата.

Съпроводителното писмо съдържа следната информация: имена и възраст на пациента; клинична диагноза; вид на материала; дата на вземане; лечебно/здравно заведение, изпращащо материала; адрес и телефон за връзка; четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването и печат на лечебното/здравно  заведение

 

Талон за попълване от изпращащите лекари и лечебни заведения заедно с пробите за изследване за грипни и други респираторни вируси в лаборатория "Грип и ОРЗ".

 

Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат за изследване в лабораторията.

На таблицата са показани условията за съхраняване и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа

Условия за съхранение/транспортиране Секрети за изолиране на вируса Секрети или други проби за РСR Кръвен серум за антитела
– 70°С. СПМ СПМ СПМ
– 20°С. НПМ ДМ СПМ
+4 °С ДМ* ДМ ДМ
Стайна температура НПМ ДМ ДМ*

Легенда: СПМ – силно препоръчван метод; НПМ - методът не се препоръчва; ДМ- достатъчен метод; * - До 5 дни съхранение, ако не е възможно замразяване.

Ценоразпис
на платените услуги, извършвани от НРЛ „ Грип и ОРЗ“ при НЦЗПБ,
на основание постановление на МС№ 255/17.10.2012 г, обнародвано
в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г.

Имуноензимен метод ELISA за доказване на IgM антитела срещу грипни вируси тип А и В, парагрипни вируси, аденовируси и респираторно - синцитиален вирус

КОД ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНА
325

Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типA по ELISA

17.00 лв

320 Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типВ по ELISA 17.00 лв
323 Качествено определяне на IgMантитела за парагрипни вируси по ELISA 17.00 лв
322 Качествено доказване на IgMантитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17.00 лв
321 Качествено определяне наIgM антитела за аденовирусипо ELISA 17.00 лв

 

Избрани публикации на сътрудниците на НРЛ „Грип и ОРЗ”

1. Adlhoch C., I.H.Brown, S.G.Angelova, B.Blint, R.Bouwstra, S.Buda, M.R.Castrucci, G.Dabrera, C.Grund, T.Harder, et al. Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 2014/15 and 2016. Euro Surveill. 2016; 21(49):pii=30419.

2. Korsun N., S.Angelova, A.Teodosieva. Virological Surveillance of Influenza in Four Recent Post-Pandemic Seasons (2010/11 to 2013/14) in Bulgaria. Cent Eur J Public Health. 2016, 24(3):180-187.

3. Beauté J., P.Zucs, N.Korsun, K.Bragstad, V.Enouf, A.Kossyvakis, A.Griškevičius, C.M.Olinger, A.Meijer, R.Guiomar, et al. Age-specific differences in influenza virus type and subtype distribution in the 2012/2013 season in 12 European countries. Epidemiol Infect. 2015 Feb 4: 1-9.

4. Korsun N., A.Teodosieva, S.Angelova. Etiological role of ortho- and paramyxoviruses in acute respiratory tract infections among children aged < 4 years in Bulgaria. Clin. Lab, 2015, 61 (3+4):219-226.

5. Angelova S.G., I.L.Georgieva, A.A.Teodosieva, N.S.Korsun. Neuraminidase inhibitor susceptibility of influenza viruses circulating in Bulgaria during the last four consecutive epidemic seasons (2011/12 to 2014/15). American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2015, 12 (1):162-169.

6. Korsun N., S.Angelova, I.Georgieva. Influenza virus activity during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2015, 68 (9).

7. Korsun N., A.Teodosieva, M.Jordanova. Influenza Virus Activity during the 2011/2012 and 2012/2013 Seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2014, 67 (2): 277-282.

8. Корсун Н., Св.Ангелова, И.Георгиева. Респираторно-синцитиалният вирус - главен респираторен патоген в педиатричната практика. Наука Пулмология, 2016, 1:16-19.

9. Ангелова Св., И. Георгиева, Н. Корсун. Проучване участието на 15 респираторни вируса в етиологията на острите респираторни заболявания при деца на възраст под 5 год. в България. Педиатрия, 2015, 3: 26-29.

10. Georgieva I., S. Angelova, N. Korsun. Viral etiology of acute respiratory infections among children under 5 years of age in Bulgaria, during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons. Trakia J. of Sciences, 2015, 13, Suppl.2: 55-60.

11. Ангелова А., А.Теодосиева, И.Иванов, Н.Корсун. Вирусна етиология на острите респираторни заболявания през сезони 2012/2013г. и 2013/2014г. в България. Наука Инфектология. Паразитология, 2015, 1: 32-36.

12. Teodosieva A., S.Angelova, N.Korsun. Infections with influenza viruses, respiratory-syncytial virus and human metapneumovirus among hospitalized children aged ≤ 3 years in Bulgaria. Trakia J. of Sciences, 2014, 12, Suppl.1: 226-232.

13. Корсун Н., А.Теодосиева, М.Йорданова, А.Курчатова, М.Кожухарова. Грипен сезон 2012/2013 г. – вирусологични и епидемиологични аспекти. Бълг. мед. журнал, 2014, 1, 55-60.

14. Корсун Н., А.Теодосиева. Резистентност на грипните вируси към антивирусни препарати. Наука. Инфектология & Паразитология, 2013, 1: 17-20.

15. Korsun N., A.Teodosieva, M.Jordanova. Neuraminidase inhibitors susceptibility testing of influenza viruses circulating in Bulgaria during the first three post-pandemic flu seasons. Probl. Infect. Dis., 2012, 40 (2): 25-28.

16. Корсун Н., Р.Коцева, А.Теодосиева, А.Курчатова, П.Генова-Калу, М.Кожухарова. Особености на грипните епидемии в България през първите два сезона от постпандемичния период. Бълг. мед. журнал, 2012, 2: 31-37.

17. Корсун Н., Р.Коцева. Инфекция с РСВ при деца, хоспитализирани с бронхиолит и пневмония през сезон 2010/2011г. Педиатрия, 2012, 3: 46-48.

18. Кахтан А., М.Славова, А.Мангъров, Н.Найденова, В.Кръстев, М.Илиева, Е.Александрова, Н.Корсун, Ф.Апостолов, Д.Страшимиров, Т.Червенякова, М.Тихолова. Клинически особености на грип през сезон 2010/2011г. при хоспитализирани болни. Мед. преглед, 2012, 32-37.

Участия в международни научни форуми

1. Tzocheva I., S.Lazova, S.Parina, N.Korsun, S.Angelova, P.Perenovska. Influence of Respiratory Viruses on the Severity of Bronchial Obstruction in Preschool Wheezing Children. Poster presentation. 3rd International Severe Asthma Forum (ISAF). Manchester, UK, 17-19 November 2016.

2. Angelova S., I.Georgieva, A.Teodosieva, I.Ivanov, A.Mangarov, T.Tchervenyakova, N.Korsun. Viral etiology of acute respiratory tract infections during the 2012/2013, 2013/2014 and 2014/2015 winter seasons in Bulgaria. World Congress of Infectious Diseases, London, UK, August 10-12, 2015.

3. Angelova S., A.Teodosieva, I.Georgieva, N.Korsun. Virological surveillance of influenza in the five recent post-pandemic seasons (2010/11 to 2014/15) in Bulgaria. International Conference on Influenza. London, UK, August 24-26, 2015.

4. Teodosieva A., S.Angelova, M.Jordanova, A.Mangarov, N.Korsun. Aetiological role of ortho- and paramyxoviruses in severe respiratory tract infections among hospitalized children aged <3 years in Bulgaria. ESPID, Dublin, Irland, May 06 - 10, 2014.

5. Teodosieva A., R.Kotseva, N.Korsun. RSV infection among children with severe lower respiratory tract disease in Bulgaria. ESPID, Milan, Italy, 29-31 May, 2013.

6. Korsun N., R.Kotseva. Circulation of influenza A (H1N1)2009 virus during the first influenza post-pandemic season in Bulgaria. Oral Presentation, Building Bridges Meeting, Beijing, China, 2-4 July, 2011.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.