НРЛ "Грип и ОРЗ"

НРЛ "Грип и ОРЗ"

НРЛ „Грип и остри респираторни заболявания”
Адрес: Отдел Вирусология
София 1233
бул. "Ген. Столетов" 44 А
Работно време - от 7:30 до 14:30 ч

Завеждащ лаборатория:

Проф. д-р Нели Корсун, дмн

 

Състав на лабораторията:

Състав на лабораторията

 • Доц. Светла Ангелова, дб – биолог
 • Силвия Волева – биолог, докторант на самостоятелна подготовка
 • Илияна Григорова - биолог
 • Ивелина Трифонова - редовен докторант
 • Донка Драганова – медицински лаборант
 • Ива Бончева - лаб. работник

Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” има водеща роля при проследяване циркулацията на грипните вируси и при разшифроване етиологията на грипните епидемии у нас. В лабораторията е въведена ефективна схема за изследване на грипа, включваща препоръчан от СЗО комплекс от класически и съвременни методи, и приложима както по време на сезонните грипни епидемии, така и при появата на нов пандемичен грипен вирус. Освен традиционните методи за изолация и типиране на вирусите се прилагат бързи лабораторни техники, директно откриващи вирусните антигени (имунофлуоресцентни и имуносорбентни), нуклеинови киселини (PCR) и специфични антитела (ЕLISA). Водещ диагностичен метод за доказване, типиране и субтипиране на грипни вируси е Real-Time RT-PCR, който се изпълнява по препоръчан от СЗО протокол, с праймери и сонди, получавани от Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта, САЩ. Чрез метода Real-Time PCR се извършва също доказване на други респираторни вируси – респираторно-синцитиален вирус (RSV), метапневмовирус, парагрипни, адено-, рино-, коронавируси, включително коронавируса на близко-източния респираторен синдром (MERS-CoV). Като част от системата на СЗО от 1960 г., на Европейската научна схема (ЕISS) - от 2007 г. и на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) - от 2009 г., лабораторията е включена в Европейската и световна мрежа за обмен на данни, касаещи грипната инфекция. Сътрудниците на лабораторията провеждат различни форми на следдипломно обучението на специалисти от страната; изготвят методични указания за диагностиката на грипа и ОРЗ. Качеството на лабораторната диагностика се доказва ежегодно чрез участие в няколко международни програми за външен контрол: WHO-EQAP - Център по здравна защита, Хонг Конг, INSTAND-Дюселдорф, CDC-Атланта, QCMD – Глазгоу, Шотландия.

 

TАЛОН ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА COVID-19    

 

Видове материали и начин на вземане на проби за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

 • Назален секрет
  Сух тампон се вкарва в едната ноздра и се оставя няколко секунди, след което се изважда с въртеливо движение и притискане към стената на носния ход. Със същия тампон се взема секрет и от втората ноздра. След манипулацията тампонът се поставя в стерилна епруветка с 2-3 ml вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Фарингеален секрет
  Езикът се притиска с шпатула. С бързо и леко прокарване се обтрива задната фарингеална стена и основите на сливиците. Избягва се обтриването на мекото небце и докосване на езика с върха на тампона. Тампонът се поставя във вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Назофарингеален аспират
  Аспирирането става посредством катетър, снабден с източник на вакуум. След поцедурата и за двете ноздри, катетърът се промива в  3 ml транспортна среда.

 

 • Промивна течност от носа и гърлото
  Пациентът се поставя в седнало положение с леко наклонена назад глава, като държи фаринкса затворен, докато промиващата течност (1-1,5 ml физиологичен разтвор) се впръсква в ноздрата. След процедурата пациентът навежда главата си напред и течността изтича в петри или чаша. Редуват се двете ноздри. Пациентът промива и устата си с около 5-10  ml физиологичен разтвор, след което течността се събира. За изследване се отделят около 3 ml от събрания материал, към който се добавя антибиотик.

 • Трупен материал
  Взема се в първите 6-8 часа след настъпване на смърта. Най-често се вземат части от трахеята в областта на бифуркацията, от бронхите и няколко късчета белодробна тъкан. Трупните материали се поставят в стерилен флакон или епруветка, съдържащи вирусна транспортна среда с антибиотици.

 

 • Серумни проби
  От възрастни пациенти и по-големи деца се изтеглят 3-5 ml кръв, а от кърмачета 1ml. След центрофугиране се отделя серумът и се изпраща в лабораторията.

Условия за съхранение и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

  • Взетите материали за вирусологично изследване се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С за възможно най-кратък срок (до 3 дни). Транспортирането им се извършва в термос с лед или хладилна чанта с охладители. В противен случай се замразяват на – 70°С.
  • Серумните проби се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С до 7 дни. За по-дълъг срок се замразяват при – 20°С.
  • Пробите се съхраняват в подходящи водонепропускаеми съдове, плътно затворени и опаковани в достатъчно здрави контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали и накрая външна опаковка.

sample

Grip

 

 

 

 

 • Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда и винаги да съдържа съпроводително писмо.

Материалите се изпращат по куриер. Не се допуска изпращане по пощата.

Съпроводителното писмо съдържа следната информация: имена и възраст на пациента; клинична диагноза; вид на материала; дата на вземане; лечебно/здравно заведение, изпращащо материала; адрес и телефон за връзка; четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването и печат на лечебното/здравно  заведение

 

Талон за попълване от изпращащите лекари и лечебни заведения заедно с пробите за изследване за грипни и други респираторни вируси в лаборатория "Грип и ОРЗ".

 

Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат за изследване в лабораторията.

На таблицата са показани условията за съхраняване и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа

Условия за съхранение/транспортиране Секрети за изолиране на вируса Секрети или други проби за РСR Кръвен серум за антитела
– 70°С. СПМ СПМ СПМ
– 20°С. НПМ ДМ СПМ
+4 °С ДМ* ДМ ДМ
Стайна температура НПМ ДМ ДМ*

Легенда: СПМ – силно препоръчван метод; НПМ - методът не се препоръчва; ДМ- достатъчен метод; * - До 5 дни съхранение, ако не е възможно замразяване.

Ценоразпис
на платените услуги, извършвани от НРЛ „ Грип и ОРЗ“ при НЦЗПБ,
на основание постановление на МС№ 255/17.10.2012 г, обнародвано
в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г.

Имуноензимен метод ELISA за доказване на IgM антитела срещу грипни вируси тип А и В, парагрипни вируси, аденовируси и респираторно - синцитиален вирус

КОД ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНА
325

Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типA по ELISA

17.00 лв

320 Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типВ по ELISA 17.00 лв
323 Качествено определяне на IgMантитела за парагрипни вируси по ELISA 17.00 лв
322 Качествено доказване на IgMантитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17.00 лв
321 Качествено определяне наIgM антитела за аденовирусипо ELISA 17.00 лв

 

Избрани публикации на сътрудниците на НРЛ „Грип и ОРЗ”

1. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Voleva V, Grigorova I, Tzotcheva I, Mileva S, Alexiev I, Perenovska P. Predominance of ON1 and BA9 genotypes of Respiratory Syncytial Virus in Bulgaria, 2016-2018. J Med Virol. 2020 (in press).

2. Korsun N, Daniels R, Angelova S, Ermetal B, Grigorova I, Voleva S, Trifonova I, Kurchatova A, McCauley J. J Genetic diversity of influenza A viruses circulating in Bulgaria during the 2018-2019 winter season. J Med Microbiol. 2020, 69(7):986-998.

3. Mook P, Meerhoff T, Olsen SJ, Snacken R, Adlhoch C, Pereyaslov D, Broberg EK, Melidou A, Brown C, Penttinen P; Collective of the WHO European Region, European Influenza Surveillance Network. Alternating patterns of seasonal influenza activity in the WHO European Region following the 2009 pandemic, 2010-2018. Influenza Other Respir Viruses. 2020 Mar;14(2):150-161.

4. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Georgieva I, Voleva S. Viral respiratory pathogens associated with medically attended acute respiratory illnesses in older adults in Bulgaria. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 2020 (in press).

5. Mollers M, Barnadas C, Broberg EK, Penttinen P, Teirlinck AC, Fischer TK; European Influenza Surveillance Network. Current practices for respiratory syncytial virus surveillance across the EU/EEA Member States, 2017. Euro Surveill. 2019 Oct;24(40):1900157.

6. Segaloff H, Melidou A, Adlhoch C, Pereyaslov D, Robesyn E, Penttinen P, Olsen SJ; WHO European region and the European Influenza Surveillance Network. Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European Region, October 2018 to February 2019. Euro Surveill. 2019 Feb;24(9).

7. Korsun N.S., Angelova S.G., Trifonova I.T., Georgieva I.L., Tzotcheva I.S., Mileva S.D., Voleva S.E., Kurchatova A.M., Perenovska P.I. Predominance of influenza B/Yamagata lineage viruses in Bulgaria during the 2017/2018 season. Epidemiol Infect 2019, Jan;147:e76.

8. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Georgieva I, Voleva S, Tzotcheva I, Mileva S, Ivanov I, Tcherveniakova T, Perenovska P. Viral pathogens associated with acute lower respiratory tract infections in children younger than 5 years of age in Bulgaria. Braz J Microbiol, 2019 Jan;50(1):117-125.

9. Georgieva B, Gergova R, Perenovska P, Miteva D, Parina S, Korsun N, Setchanova L, Petrova G. Infectious Pathogens that Could Trigger Cough in Children Outside Winter Epidemic Season. Annals of Microbiology and Infectious Diseases, 2019, 2(1):52-57

10. Pekova L, Parousheva P, Tzoneva V, Naydenov K, Mitev M, Petrov D, Angelova S, Korsun N. Influenza-Associated Neurological Complications - Clinical Course and Prognostic Factors. Vaccines Vacccin 2018, 3(2): 000124 (open access).

11. Adlhoch C, Snacken R, Melidou A, Ionescu S, Penttinen P, The European Influenza Surveillance Network. Dominant influenza A(H3N2) and B/Yamagata virus circulation in EU/EEA, 2016/17 and 2017/18 seasons, respectively. Euro Surveill. 2018 Mar;23(13).

12. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Tzotcheva I, Mileva S, Voleva S, Georgieva I, Perenovska P. Predominance of influenza A(H3N2) viruses during the 2016/2017 season in Bulgaria. J Med Microbiol. 2018 Feb;67(2):228-239.

13. Korsun N, Angelova S, Tzotcheva I, Georgieva I, Lazova S, Parina S, Alexiev I, Perenovska P. Prevalence and genetic characterisation of respiratory syncytial viruses circulating in Bulgaria during the 2014/15 and 2015/16 winter seasons. Pathog Glob Health. 2017 Oct;111(7):351-361.

14. Korsun N, Angelova S, Gregory V, Daniels R, Georgieva I, McCauley J. Antigenic and genetic characterization of influenza viruses circulating in Bulgaria during the 2015/2016 season. Infect Genet Evol. 2017, 49:241-250.

15. Adlhoch C, Brown IH, Angelova SG, Blint B, Bouwstra R, Buda S, Castrucci MR, Dabrera G, Grund C, Harder T, et al. Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 2014/15 and 2016. Euro Surveill. 2016; 21(49):pii=30419.

16. Korsun N, Angelova S, Teodosieva A. Virological Surveillance of Influenza in Four Recent Post-Pandemic Seasons (2010/11 to 2013/14) in Bulgaria. Cent Eur J Public Health. 2016, 24(3):180-187.

17. Tjon-Kon-Fat R., T. Meerhoff, S. Nikisins, J. Pires, D. Pereyaslov, D. Gross, C. Brown, WHO European Region Influenza Network. The potential risks and impact of the start of the 2015–2016 influenza season in the WHO European Region: a rapid risk assessment. Influenza and other Respiratory Viruses, 2016, 10 (4): 236-246.

18. Beauté J., P.Zucs, N. Korsun, K. Bragstad, V. Enouf, A. Kossyvakis, A.Griškevičius, C. M. Olinger, A. Meijer, R. Guiomar, K. Prosenc, E. Staroňová, C. Delgado, M. Brytting, E. Broberg. Age-specific differences in influenza virus type and subtype distribution in the 2012/2013 season in 12 European countries. Epidemiol Infect. 2015 Feb 4:1-9.

19. Korsun N., A. Teodosieva, S. Angelova. Etiological role of ortho- and paramyxoviruses in acute respiratory tract infections among children aged < 4 years in Bulgaria. Clin. Lab, 2015, 61, 3+4:219-226.

20. Angelova S. G., I.  L. Georgieva, A.A. Teodosieva, N. S. Korsun. Neuraminidase inhibitor susceptibility of influenza viruses circulating in Bulgaria during the last four consecutive epidemic seasons (2011/12 to 2014/15). American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2015, 12 (1):162-169.

21. Korsun N., S. Angelova, I. Georgieva. Influenza virus activity during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2015, 68 (9):

22. Broberg E, Snacken R, Adlhoch C, Beauté J, Galinska M, Pereyaslov D, Brown C, Penttinen P; WHO European Region and the European Influenza Surveillance Network. Start of the 2014/15 influenza season in Europe: drifted influenza A(H3N2) viruses circulate as dominant subtype. Euro Surveill. 2015 Jan 29;20(4):21023.

23. Pereyaslov, D., Rosin, P., Palm, D., Zeller, H., Gross, D., Brown, C.S., Struelens, M.J. WHO European Region Influenza Network. Laboratory capability and surveillance testing for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection in the WHO European region, June 2013. Eurosurveillance, 2014, 19 (40):pii=20923, 9p

24. Korsun N., A.Teodosieva, M. Jordanova. Influenza Virus Activity During the 2011/2012 and 2012/2013 Seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2014, 67, 2, 277-282.

25. Debin M., C. Souty, C. Turbelin, T. Blanchon, P-Y. Boëlle, T. Hanslik, G. Hejblum, Y. Le Strat, F. Quintus, A. Falchi, DelFluWeb study group. Determination of French influenza outbreaks periods between 1985 and 2011 through a web-based Delphi method. BMC Medical Informatics and Decision Making 2013, 13:138.

26. Trifonova I, Angelova S, Korsun N. Aetiologic structure of acute respiratory tract infections among children younger than 5 years in Bulgaria. Probl Infect Parasit Dis, 2019, 47 (1):9-15.

27. Лазова Сн, Цочева И, Корсун Н, Паринa Сн, Ангелова Св, Трифонова Ив, Георгиевa Б, Еленчева Е, Переновска П. Клинично протичане на инфлуенца вирусна инфекция и асоциирана с грип пневмония при деца над 2-годишна възраст, сезон 2017/2018. Детски и инфекциозни болести, 2019, 11 (1), 19-24.

28. Иванов И, Пачева И, Панова М, Габерова Г, Янков И, Чочакова Л, Стоев И, Маркова П, Драгнева В, Ниева И, Маринска В, Гечев Н, Петрова А, Троянчева М, Ангелова С, Корсун Н, Стойчева М, Мангъров А, Литвиненко И, Шмилев Т. Енцефалопатии свързани с вирусна инфекция - 5 годишен опит в педиатрично отделение. Педиатрия, 2018, 58(1):47-51.

29. Корсун Н., Св. Ангелова, И. Георгиева. И. Трифонова, С. Волева. Квадривалентни противогрипни ваксини-нова възможност за превенция и контрол на грипа. Наука. Пулмология, 2017, 4: 26-29.

30. Корсун Н., Св. Ангелова, И. Георгиева. Респираторно-синцитиалният вирус - главен респираторен патоген в педиатричната практика. Наука Пулмология, 2016, 1, 16-19.

31. Ангелова Св., И. Георгиева, Н. Корсун. Проучване участието на 15 респираторни вируса в етиологията на острите респираторни заболявания при деца на възраст под 5 год. в България. Педиатрия, 2015, 3, 26- 29.

32. Ангелова А., А. Теодосиева, И. Иванов, Н. Корсун. Вирусна етиология на острите респираторни заболявания през сезони 2012/2013 г. и 2013/2014 г. в България. Наука Инфектология. Паразитология, 2015, 1, 32-36.

33. Georgieva I., S. Angelova, N. Korsun. Viral etiology of acute respiratory infections among children under 5 years of age in Bulgaria, during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons. Trakia J of Sciences, 2015, 13, Suppl.2: 55-60.

34. Teodosieva A., S. Angelova, N. Korsun. Infections with influenza viruses, respiratory-syncytial virus and human metapneumovirus among hospitalized children aged ≤ 3 years in Bulgaria. Trakia J of Sciences, 2014, 12, Suppl.1: 226-232.

35. Иванов И., С. Ангелова, А. Теодосиева, М. Йорданова, А. Мангъров, Т. Червенякова, Н. Корсун. Вирусологично и клинично проучване на хоспитализирани пациенти с грипоподобни заболявания през сезон 2013/2014 г. Наука Инфектология. Паразитология, 2014, 2, 23-25.

36. Корсун Н., А. Теодосиева, М. Йорданова, А. Курчатова, М. Кожухарова. Грипен сезон 2012/2013 г. – вирусологични и епидемиологични аспекти. Бълг.мед.журнал, 2014, 1, 55-60.

37. Корсун Н., С. Ангелова, А. Теодосиева, М. Йорданова. Пандемичен риск, свързан с нововъзникнали респираторни вирусни инфекции. Наука Инфектология. Паразитология, 2014, 1, 4-7.

38. Корсун Н., А. Теодосиева. Резистентност на грипните вируси към антивирусни препарати. Наука. Инфектология. Паразитология, 2013, 2.

39. Korsun N., A. Teodosieva, M. Jordanova. Neuraminidase inhibitors susceptibility testing of influenza viruses circulating in Bulgaria during the first three postpandemic flu seasons. Probl. Infect. Dis., 2012, 40 (2): 25-28.

40. Корсун Н., Р. Коцева. Инфекция с РСВ при деца, хоспитализирани с бронхиолит и пневмония през сезон 2010/2011г. Педиатрия, 2012, 3, 46-48.

41. Корсун Н., Р. Коцева, А.Теодосиева, А.Курчатова, П. Генова-Калу, М. Кожухарова. Особености на грипните епидемии в България през първите два сезона от постпандемичния период. Бълг. мед. журнал, 2012, 2: 31-37.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.