НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“

Завеждащ Лаборатория
Доц. Петя Генова-Калу, дб, вирусолог


 

Състав на лабораторията:
Веселин Димитров Добринов, дм - биолог
Екатерина Райчева Михайлова – старши медицински лаборант
Катя Атанасова Георгиева-Димитрова – лаборант

20161213 122501

Контакт:
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)
Отдел „Вирусология“, НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“
Бул. „Ген. Столетов“ № 44А, гр. София п. код 1233
Тел. 02/9313818; 02/9313817

 


Работно време: 07:30 до 14:30

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“

ПЛАН за дейността на НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ през 2020 година.

Лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ е създадена през 2019 г. от сливането на НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси“ и НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури“. Лабораторията осъществява диагностична, научно-изследователска, учебна и организационно-методична дейност в областта на херпесните и папиломните вирусни инфекции, рикетсиозни и хламидиални инфекции.

Диагностична дейност:

В НРЛ “Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси” се извършват диагностични изследвания на:

 • Херпес симплекс вирус тип 1 (HSV 1)
 • Херпес симплекс вирус тип 2 (HSV 2)
 • Варицела/херпес зостер вирус (VZV/HZV)
 • Цитомегаловирус (CMV)
 • Епщайн-Бар вирус (EBV)
 • Човешки херпесен вирус тип 6 (HHV-6)
 • рикетсиозни инфекции – Ку- треска и Марсилска треска
 • хламидиални инфекции - Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci и Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • високорискови типове HPV - детекция

Диагностиката се осъществява чрез класически и съвременно молекулярно-биологични техники (ELISA, PCR и IFA).

Таблица 1. Предлагани тестове в зависимост от инфекцията
 Вирус  Клиника  Подходящо изследване/клинични материали  Прилагани тестове
 Херпес симплекс вирус (HSV) тип 1 и тип 2  Лабиален и генитален херпес, гингивостоматит; очна патология, невропатология – енцефалити, менингити, миелити и др., пневмонии, хепатит, езофагит и др., неонатален херпес  Серум, цяла кръв, материали от кожни и генитални лезии, очeн секрет, уретрален и влагалищен секрет, ликвор, биопсична тъкан и др.

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към HSV-1 и HSV-2 инфекции

PCR – детекция на HSV-1/HSV-2 ДНК

 Варицела/Херпес зостер вирус (VZV/HZV)  Варицела, херпес зостер, очна патология, невропатология, конгенитален варицелен синдром, перинатална варицела  Серум, обривни елементи по кожата, очeн секрет, ликвор, амниотична течност, биопсична тъкан и др.

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към HZV/VZV

PCR – детекция на VZV/HZV ДНК

 Цитомегаловирус (CMV)  Мононуклеозен синдром, невропатология, очна патология, хепатит, езофагиални и гастроинтестинални улцерации и др., конгенитална CMV инфекция  Серум, цяла кръв, ликвор, очeн секрет, урина, амниотична течност, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към СМV, тест за авидност на СМV IgG антитела

PCR – детекция на СМV ДНК

 Епщайн-Бар вирус (EBV)  Инфекциозна мононуклеоза, невропатология, хепатит, назофарингеален карцином, лимфопролиферативни заболявания  Серум, цяла кръв, ликвор, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на антитела към EBV: VCA IgG, VCA IgM, ЕA IgG, EA IgM и EBNA

PCR – детекция на ЕВV ДНК

 Човешки херпесен вирус тип 6 (HHV-6)  exanthema subitum (roseola infantum), невропатология, лимфопролиферативни заболявания, мултиплена склероза, синдрома на хроничната умора  Серум, цяла кръв, ликвор, биопсична тъкан и др.  PCR – детекция на ННV-6 ДНК
 Човешки папилома вируси (HPV)  Дисплазии и рак на маточната шийка, кондиломи  Цервикални и вагинални секрети, уретрален секрет, биопсична тъкан и др.  РСR детекция на високорискови типове HPV

 Coxiella burnetii

 Ку-треска

 

Остра форма на Ку-треска

Хронична форма на Ку-треска

 Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, БАЛ, урина, отстранени сърдечни клапи и протези, плеврален пунктат, кърлежи във всички фази на развитие  

ELISA – определяне на IgG и IgM ІІ и І фаза антитела към Coxiella burnetii; IFA – определяне на IgG и IgM ІІ и І фаза антитела към Coxiella burnetii,

PCR – детекция на Coxiella burnetii ДНК

 Rickettsia conorii  Марсилска треска  Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, обривни елементи по кожата, кърлежи във всички фази на развитие  
 Mycoplasma pneumoniae  Атипична пневмония, невропатология – енцефалити, менингити, сърдечносъдови усложнения – перикардит, миокардит, кожни усложнения - еритематозни, макулопопулозни и булозни обриви, екзантеми, артропатии и др.  Серум, пълна кръв, плазма, БАЛ, гърлен секрет, храчка, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към Mycoplasma pneumoniae

PCR – детекция на Mycoplasma pneumoniae ДНК

 Chlamydophila pneumoniae  Атипична пневмония, невропатология – енцефалити, менингити, сърдечносъдови усложнения – перикардит, миокардит, кожни усложнения – еритематозни и др.  Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, БАЛ, нозофаренгиален секрет, храчка и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към Chlamydophila pneumoniae

PCR – детекция на Chl. pneumoniae
ДНК

 

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ е акредитирана по БДС/ISO 17025: 2006 като Сектор „Рикетсии и хламидии“ и Сектор „Херпесни вируси“ на ЛИК на НЦЗПБ. Ежегодно качеството на диагностичната работа в лабораторията се контролира и сертифицира от Института по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.

Лабораторията разполага с колекция от над 50 различни видове човешки и животински клетъчни линии, необходими както за рутинната диагностика на НРЛ «Ентеровируси» и НРЛ «Грип и ОРЗ», така и за реализиране на научно-изследователската дейност.

Организационно-методична дейност
В качеството си на НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ организира и провежда два пъти годишно контрол на качеството на диагностичната работа на вирусологичните лаборатории в страната. Лабораторията поддържа връзка и сътрудничи с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните микробиологични и вирусологични лаборатории, микробиологичните лабораториии на инфекциозните болници в страната, катедрите по микробиология и вирусология на медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора, както и с лабораторията по «Рикетсиозни и хламидиални инфекции» към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт, гр. София.

Учебна дейност
В лабораторията се провеждат профилирани курсове по линия на СДО за придобиване на медицинската специалност „Вирусология” на лекари и биолози. Ежегодно се организира извън факултативно обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и преддипломен стаж и изготвяне на дипломни работи на магистри от различни специалности. В лабораторията успешно са изработени и защитени три дипломни работи от студенти на Биологически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и две на студенти от ХТМУ - София за придобиване на образователни степени «бакалавър» и «магистър». В момента в лабораторията има зачислен един редовен докторант по вирусология.

Научна дейност
Лабораторията работи и ежегодно представя изследователски проекти за финансиране от фонда за “Научни изследвания” на МОН. Участва в изпълнение на национални и международни проекти. Лабораторията е специализирана в изпитване на цитотоксичност, както и в изпълнение на анти-вирусни изпитвания на новосинтезирани вещества и природни продукти in vitro. Редовно публикува резултатите от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни научни форуми.

Участие в проекти:

1. Научно изследователски проект на тема: „Изследване на химичния състав, антивирусната и антибактериалната активност на екстракти от растението Graptopetalum paraguayense E. Walter (Crassulaceae)”
Фонд „Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.”, Договор № ДН19/16, 20.12.2017 г.
Ръководител от страна на партньорската организация: доц. Петя Генова-Калу, дб
Срок на изпълнение: 2018 - 2020 год.


2. Научно изследователски проект на тема: „Молекулярно-генетична идентификация и създаване на архивна геномна банка на циркулиращите човешки и животински C. burnetii генотипове и определяне на тяхната роля като особено опасни инфекциозни агенти, причиняващи епизоотични и епидемиологични взривове на територията на Р. България”
Фонд „Научни изследвания ” Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2019г.”
Ръководител: доц. Петя Генова-Калу, дб
Срок на изпълнение: 2019 – 2022 год.


По-важни публикации:

 1. Genova-Kalou P., Vladimirova N., Stoitsova S., Krumova S., Kurchatova A., Kantardjiev T. (2019). Q fever in Bulgaria: laboratory and epidemiological findings on human cases and outbreaks, 2011 to 2017. Euro Surveill., 24(37): pii = 1900119. https://doi.org/10.2807/1560-7917 (IF = 7.4)
 2. Zaharieva M., Genova-Kalou P., Dincheva I., Badjakov I., Krumova S., Enchev V., Najdenski H., Markova N. (2019). Anti-Herpes Simplex virus and antibacterial activities of Graptopetalum paraguayense E. Walther leaf extract: a pilot study. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 33(1): 1251 – 1259. doi: 10.1080/13102818.2019.1656108 (IF = 1.097)
 3. Krumova St., Pavlova A., Yotovska K., Genova-Kalou P. (2019). Combined laboratory approach to detection of Parvovirus B19 and Coxiella burnetii in patients with fever of unknown origin. Clinical Laboratory, 65: 69 – 76. (IF = 0.955)
 4. Ivanova Stefka, Petia Genova-Kalou, Daniela Pencheva, Zafira Mihneva. A combined serological and molecular approach to the laboratory testing of patients with reactive arthritis - detection of parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis. Comp. Ren.de l’Acad. Bulg. Des. Sci., 2016, 69 (2), 197 - 202. (IF = 0.284)
 5. Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou, Silvia Em. Voleva, Svetla G. Angelova, Borislav M. Marinov, Viktor Em. Manolov, Stoian Shishkov. Infectious Agents and Miscarriage in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2016, 25(1), 1 - 10. (IF = 0.296)
 6. Voleva S., Ivanova S., Marinov B., P. Genova-Kalou, V. Manolov, V. Vasilev. New approach in the diagnostic algorithm of infectious agents (parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis) involved in the development of pathological pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 2016, 55(3), 3 – 10.
 7. Adelina P. Pavlova, Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou. The role of some viral and rickettsial agents in the development of unclear febrile illness accompanied by a rash. Medical Magazine, 2016, 35, 38 - 44.
 8. Pencheva, D., Genova-Kalou, P., Bryaskova, R. Comparative study of methods for inactivation of vaccines in development process of veterinary “ghost” vaccine. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2016, 69(5), 675 - 682. (IF = 0.284)
 9. Daniela Pencheva, Tzvetan Velinov, Petia Genova-Kalou, Todor Kantardjiev. The hybrid nanomaterial PVA/AgNps, as biologically active product with reserved space in the antimicrobial therapy. Letters in Applied NanoBioScience, 2016, 5 (3): 422 – 438.
 10. Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental Research of “Ghost” Escherichia Coli O 104. Journal of Vaccines and Vaccination, 2015, 6 (4), 4 pages.
 11. Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental study on the components in poly-valent "ghost" Salmonella vaccine for veterinary use. Journal of Nanomaterials, 2015, Vol. 2015 (2015), Article ID 101464, 4 pages. (IF = 1.644)
 12. Radka Argirova, Raina Nenova, Dimitar Ivanov, Petia Genova-Kalou, Sevda Raleva. Experimental model to study co-infection of human immunodeficiency virus – type 1 (HIV-1IIIB) and influenza virus in cell culture. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, 6 pages. (IF = 0.300)
 13. Mileva M., Pencheva D., Bryaskova, R., Genova-Kalоu P., Kantardjiev T. Experimental treatment of recurrent otitis externa. Open Veterinary Journal, 2015, 5(1), 38 - 41.
 14. Genova-Kalou, P., J. Cherneva, M. Jordanova, A. Jordanova. The serological evaluation of the cytomegalovirus (CMV) and Chlamydia pneumoniae infections in patients with cardiovascular diseases (CVDs). J. Sc. & Techn., Medicine, 2013, 3(1), 26 - 31.
 15. Benedetti F., Berti F., Budal S., Campaner P., Dinon F., Tossi A., Genova P., Atanassov V., Hinkov A. Synthesis and biological activity of potent HIV-1 protease inhibitors based on Phe-Pro dihydroxyethylene isosters. J Med Chem, 2012, 55, 3900 – 3910. (IF = 5.589)
 16. I. Stankova, K. Stanoeva, A. Hinkov, I. Alexiev, P. Genova-Kalou, R. Chayrov. R. Argirova. Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture. Med Chem Res., 2012, 21 (12), 4053 – 4059. (IF = 1.436)
 17. Genova-Kalou, P., Dundarova, D., Idakieva, K., Mohmmed, A., Dundarov, S., Argirova, R. (2008). Anti-herpes effect of the hemocyanin derived from mollusc Rapana Thomasiana. Z Naturforsch, 63с, р. 429 – 434. (IF = 0.776)
 18. Kovala-Demertzi, D., Varadinova, T., Genova, P., Souza, Demertzis, M. A. (2007). Platinum(II) and Palladium(II) Complexes of Pyridine-2-carbaldehyde Thiosemicarbazone as Alternative anti-Herpes Simplex Virus Agents. Bioinorg Chem Appl, Published online, Article ID 56165, 1 - 6. (IF = 1.265).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ХЕРПЕС ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ (HSV-1, HSV-2, VZV/HZV, EBV, CMV, HHV-6), Ку-треска (Coxiella burnetii), марсилска треска (Rickettsia conorii), Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae и НРV инфекции

Ц Е Н О Р А З П И С

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ, на основание постановление на

МС№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012г.

 
   Код  
Лабораторни изследвания Цена в лева
 103   Вземане на венозна кръв 6,00
 311   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за HSV-1 17,00
 311   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за HSV-1 17,00
 312   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за VZV 17,00
 312   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за VZV 17,00
 313   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за EBV 17,00
 313   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за EBV 17,00
 314   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за CMV 17,00
 314   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за CMV 17,00
 314   Определяне на CMV-IgG антитела по ELISA/авидност 17,00
 360   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за HSV-2 16,00
 360   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за HSV-2 16,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HSV-1 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HSV-2 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на VZV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на CMV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на EBV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HHV-6 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция – детекция на HPV ДНК 41,00
319   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgM 17,00
365   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgG 17,00
366   Качествено определяне на IgА антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgА 17,00
364   ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgM антитела 17,00
364   ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgG антитела 17,00
318   ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgА антитела 17,00
318   ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgG антитела 17,00
237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на C. burnetii ДНК 41,00
319  Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
365  Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
366  Качествено определяне на IgA антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
348  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgM антитела 17,00
349  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgA антитела 17,00
350  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgG антитела 17,00
346  ELISA диагностика на Марсилска треска IgM антитела 17,00
347  ELISA диагностика на Марсилска треска IgG антитела 17,00
237  Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на R. conorii ДНК 41,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgM антитела за хламидии 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgG антитела за хламидии 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgМ/IgA/IgG антитела за C. burnetii phase II 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgG антитела за C. burnetii phase II/I 28,00

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.