НРЛ "Хепатитни вируси"

НРЛ "Хепатитни вируси"

Адрес: Бул. Н. Столетов 44А, София 1233

Завеждащ лаборатория:

Д-р Тенчо Тенев

Състав на лабораторията:

 • Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дб – билог
 • Чийдем Исмаилова – биолог
 • Вилиана Йончева – биолог

План за дейността на Национална Референтна Лаборатория "Хепатитни вируси" през 2020 година

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“

 

Диагностика на хепатити

В лаборатория „Хепатитни вируси” се извършва диагностика на маркерите на актуалните за страната хепатотропни вируси. Всички изследвания се извършват с човешки серум или плазма, като за молекулярните изследвания /HBV DNA и HCV RNA/ има допълнителни изисквания за вемане и доставяне на изследвания серум:

 • Хепатитен А вирус /HAV/ - Anti-HAVIgM и Anti-HAVIgG;
 • Хепатитен В вирус /HBV/ - Anti –HBcIgM; Anti –HBcIgG; Anti –HBe; HBeAg; HBsAg; Anti-HBs и HBV DNA
 • Хепатитен С вирус /HСV/ - Anti –HCV; HCV RNA
 • Хепатитен D Вирус /HDV/ - Anti –HDVIgM; Anti –HDVIgG
 • Хепатитен Е вирус/HEV/ - Anti-HEVIgM; Anti-HEVIgG

Диагностичната дейност, свързана с определянето на основни маркери на хепатотропните вируси е акредитирана по станадарт БДС EN ISO/IEC 17025.


 

ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц е н о р а з п и с

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ,на основание постановление на
МС
№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г. и заповед № 452 от 26.10.2012 г. на Директора на НЦЗПБ

Код  Лабораторни изследвания  Цена /в лв./ 
103 Вземане на венозна или капилярна кръв  6,00
302 Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17,00
303 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) 17,00
304 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA 17,00
305 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA 17,00
306 Качествено доказване на хепатит С вирусни маркери по ELISA 17,00
307 Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA 17,00
308 Качествено доказване на хепатит В вирусен антиген (HBеAg) по ELISA 17,00
309 Качествено доказване на хепатит В вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 17,00
310 Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17,00
356 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129,00
357 Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299,00
358 Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177,00
359 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50,00
361 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С  129,00

Участие в междулабораторен и международен контрол

НРЛ ,,Хепатитни вируси” към НЦЗПБ, провежда два пъти в годината (през 6 месеца) национален между-лабораторен контрол на лабораториите в Република България, които извършват изследвания за хепатитни маркери. Лабораторията участва всяка година в международен контрол за диагностика на горепосочените маркери, организиран и провеждан от специализирания институт INSTANDe.V- Германия. За успешното представяне получава сертификати.

Обучение

            НРЛ ,,Хепатитни вируси” ежегодно провежда обучения на студенти, биолози, медици и лабораторни специалисти по линия на следдипломното обучение и като част от обучението за медицинските специалности по Микробиология, Вирусология и Епидемиология. Лабораторията участва в дейностите по проект ,,Студентски практики”, изпълнявана от МОН.

Научна дейност

Основните насоки в научната дейност на лаборатория „Хепатитни вируси” са проучвания свързани с етиологията, разпространението и профилактиката на хепатотропните вируси HAV, HBV, HCV и HEV в страната. Проучват се различни аспекти на хепатитните B и С вирусни инфекции със специално внимание към острата ù форма сред различни групи пациенти и лица от рискови групи, а също и реактивиране на хепатит В вируса при прилагане на имуносупресиращи лечения. Тези проучвания са от съществено значение за науката и практиката с оглед вземане правилни решения за контрол и превенция на тези социално значими заболявания. От съществено научно – практическо значение е направлението, свързано с проверка на имунологичната ефективност на прилаганите ваксини за профилактика на хепатит В вирусната инфекция в страната. В лабораторията се провеждат изследвания за вирусна репликация с помощта на амплификационни методи и се извършва генотипизиране на хепатотропни вируси, предимно за изследователски цели.

Публикации от последните години:

 1. Golkocheva-Markova E., Ivanova St., Ivanova M., Gekova I., Stoilov N., Konstantinova A., Alexiev I., Stoilov R., Teoharov P. Prevalence of markers for hepatitis B virus infection among patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. J. BioSci. Biotechnol., 2015, SE/ONLINE: 87-90.
 2. Alexiev, A. Shankar, R. Dimitrova, A. Gancheva, A. Kostadinova, P. Teoharov, E. Golkocheva, M. Nikolova, M. Muhtarova, I. Elenkov, M. Stoycheva, D. Nikolova, T. Varleva, and W. M. Switzer Origin and spread of HIV-1 in persons who inject drugs in Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution (2016). doi:10.1016/j.meegid.2016.05.029
 3. Alexandrova, E. Golkocheva-Markova, A. Timcheva, N. Yancheva, I. Elenkov, I. Alexiev, P. Teoharov, T. Varleva, M. Nikolova. HCV co-infection compromising the effects of c-ART – an insight from the HIV-positive population in Bulgaria. IJSR., 2016; 5 (9): 1732-1735.
 4. Roberto Bruni; Stefania Taffon; Michele Equestre; Eleonora Cella; Alessandra Lo Presti; Angela Costantino; Paola Chionne; Elisabetta Madonna; ElitsaGolkocheva-Markova; Diljana Bankova; Massimo Ciccozzi; Pavel Teoharov; Anna Rita Ciccaglione. Hepatitis A virus genotypes and strains from an endemic area of Europe, Bulgaria 2012-2014. BMC INFECTIOUS DISEASES.,2017; 17: 497 DOI 10.1186/s12879-017-2596-1. IF: 2.768
 5. Maria Pishmisheva, Magdalena Baymakova, Elitsa Golkocheva-Markova, Todor Kundurzhiev, Roman Pepovich, Georgi T. Popov, Ilia Tsachev. First Serological Study Of Hepatitis E Virus Infection In Pigs In Bulgaria. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. In pressIF:0.251
 6. Stefka Kr. Ivanova, Svetla G. Angelova, Elitsa N. Golkocheva-Markova, Petia D. Genova-Kalou, Adelina P. Pavlova, Irina L. Georgieva. A Review on Dried Blood Spots (DBS) as Alternative, Archival Material for Detection of Viral Agents (Measles, Mumps, Rubella, Hepatitis B Virus). ASRJETS, 2017; Volume 30, No 1, pp 161-172
 7. Елица Голкочева-Маркова, Мария Пишмишева-Пелева, Диляна Трандева-Банкова, Тенчо Тенев, Павел Теохаров. Серологични проучвания върху хепатит Е вирусната инфекция. Наука Инфектология Паразитология, 2017; 1:17-20.
 8. Komitova, A. Kevorkian, M Atanasova, E. Golkocheva. Hepatitis A – foe or friend?, General Medicine [Bulgarian], 2017; 19 (3): 18 – 24.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.