Проекти с международно финансиране

 

Подобряване на националните диагностични възможности за откриване на вируса на хепатит Е при свине и продукти от свински произход


Статус: текущ

Начало: 01.01.2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Резюме:
НРЛ „Хепатитни вируси“ е партньор по национален проект „Подобряване на националните диагностични възможности за откриване на вируса на хепатит Е при свине и продукти от свински произход“ (BUL5017), финансиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Настоящият проект ще даде възможност за първи път в България да се извърши национално серологично проучване на разпространението на вируса на хепатит Е (ХЕВ) при свине от всички региони на България (включително диви свине и домашни свине от търговски стопанства и задни дворове). Проучванията на хепатитните Е вируси, циркулиращи в нашата страна при хора и животни са силно ограничени, като при никое от тях не е доказана пряка връзка между зоонозния резервоар и заразяването на хората. В рамките на проекта ще бъдат проведени проучвания, разкриващи възможните източници на инфекция и серопревалентност между различните географски области и технологичните групи животни. Ще се определи геномната характеристика на циркулиращите в страната щамове на HEV. Доказването на връзката между едни и същи субгенотипове на HEV, причиняващи заболявания при хора и животни ще докаже ролята на животинския резервоар – прасета, за заразяването на хората с хепатит Е вируса. Дейностите по проекта ще спомогнат за изясняване на епидемиологията на заболяването и движещите механизми за разпространението на заболяването сред населението, както и за идентифициране на лицата, които в най-висока степен са изложени на риск от инфекция (включително работници във ферми, кланици, месопреработвателни предприятия, ветеринарни специалисти и др.). Получените данни ще бъдат добра отправна точка за анализ на риска, който ще посочи специфичните рискове за общественото здраве от разпространението на болестта, за да се предприемат действия и се сведе до минимум заболяването. В рамките на проекта ще бъдат обучени български специалисти във водещи международни институции, което ще подобри капацитета на екипа за осъществяването на диагностиката и мониторинга на ХЕВ в България.

Научен колектив от НРЛ „Хепатитни вируси“:
Д-р Тенчо Тенев, завеждащ НРЛ „Хепатитни вируси“
Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм
Чийдем Исмаилова, биолог

Водеща организация:
Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) при МЗХГ.

Финансираща институция:
Международна Агенция по Атомна Енергия (МААЕ), гр. Виена, Австрия.

Партньори:
Проектът се изпълнява със съвместното участие на:
• Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ;
• Национален център по заразни и паразитни болести, при МЗ;
• Лесотехнически университет, гр. София;
• Агробиоинститут при Селскостопанска академия.

Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.