ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КЛОНАЛНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИРЕЗИСТЕНТНИ БАКТЕРИИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МУЛТИЛОКУСНО ДНК СЕКВЕНИРАНЕ"

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КЛОНАЛНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИРЕЗИСТЕНТНИ БАКТЕРИИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МУЛТИЛОКУСНО ДНК СЕКВЕНИРАНЕ"

На 28.06.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Веселин Димитров Добринов на тема: "Проучвания върху клоналното разпространение на полирезистентни бактерии в България чрез Мултилокусно ДНК секвениране" за присъждане на образователна и научна степен "Доктор“ по научната специалност Микробиология.

Научен ръководител: Доц. Иван Николаев Иванов, д.м.

Състав на Научното жури:

Председател: Доц. Иван Николаев Иванов, д.м - НЦЗПБ

Рецензенти:
1. Доц. Златка Алексиева, дб – ИМБ на БАН
2. Доц. Виктория Левтерова, дм - НЦЗПБ

Становища:
1. Проф. д-р Стефана Събчева, дм – УСБЛ по Онкология - София
2. Доц. д-р Иванка Гергова – ВМА - София
3. Доц. Иван Иванов, дм, - НЦЗПБ

На откритото заседание присъстваха голям брой хабилитирани лица от НЦЗПБ и други институции, специалисти от всички отдели на НЦЗПБ, близки и приятели.

След представяне на експозе на дисертационния труд от Веселин Добринов, прочитане на рецензиите и становищата и проведените обсъждания, всеки член на Научното жури потвърди устно с "ДА" положителната си оценка, след което Председателят на Научното жури Доц. Иван Иванов обяви, че защитата се счита за успешна, с което на Веселин Димитров Добринов се присъжда образователната и научна степен "Доктор" по докторска програма "Микробиология".

 

20190628 142100  20190628 130645 
20190628 130302

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.