КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 Г.

Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности:

 • Вирусология - 3 места
 • Микробиология – 4 места;
 • Паразитология – 2 места;
 • Имунология – 2 места

Кандидатите подават следните документи:

 1. заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса;
 2. автобиография (европейски образец) със снимка;
 3. нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея;
 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище:
 5. документ за трудов стаж, ако има такъв;
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост
 8. списък на публикациите, ако има такива;
 9. сертификат за компютърни умения;
 10. сертификат или диплома за владеене на чужди езици, ако има такъв;
 11. две снимки
 12. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област и мотивация.

Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи се подават в Учебен отдел на НЦЗПБ.
1504 София
бул. “Янко Сакъзов № 26
Тел. за справки: 02 / 8468307

Извадка от ДВ. брой 30 от 31 Март 2020 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.