КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 Г.

Националният център по заразни и паразитни болести – София на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичната общност в Република България обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019 г. по следните научни специалности:

 • Микробиология – 4 места;
 • Паразитология – 1 място;
 • Епидемиология – 2 места;
 • Имунология – 1 място

На редовните докторанти ще се предоставя  възможност за назначаване  в научния екип на проект  „Фундаментални, транслиращи и клинични  изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП  НОИР през  периода 2020 - 2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса /лекари и биолози/ подават следните документи:

 1. заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса;
 2. автобиография (европейски образец) със снимка;
 3. нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея;
 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище:
 5. документ за трудов стаж, ако има такъв;
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост
 8. списък на публикациите, ако има такива;
 9. сертификат за компютърни умения;
 10. сертификат или диплома за владеене на чужди езици, ако има такъв;
 11. две снимки
 12. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област и мотивация.
 13. Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  Документи се подават в служба деловодство на НЦЗПБ, стая 315.
  1504 София
  бул. “Янко Сакъзов № 26
  НЦЗПБ, www.ncipd.org
  Тел. за справки: 02 / 8468307

Извадка от ДВ. брой 89 от 26 Октомври 2018 г.

Извадка от ДВ. брой 25 от 26 Март 2018 г.

Извадка от ДВ. брой 32 от 16 Април 2018 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.