Печат на тази страница

Информация от проведената откриваща пресконференция на 26 септември 2014 г. по проект ОПАК

Информация от проведената откриваща пресконференция на 26 септември 2014 г. по проект ОПАК

На 26 септември 2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект: „Внедряване на системи за електронно управление в Национален център по заразни и паразитни болести за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса”, Договор рег.№ 13-31-10/10.06.2014 г. , по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09, по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бяха представени основните цели, дейности и резултати, които ще бъдат реализирани по проекта: анализ и реинженеринг на работните процеси за оптимизиране и улеснение на работата на служителите в НЦЗПБ.

Основен акцент на пресконференцията беше изграждането на интегрирана информационна система за преминаване от хартиен на електронен носител и еднократното въвеждане на данни на ползвателите на административни услуги; Предоставяне на електронни административни услуги, достъпни през интернет; Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; Своевременна информираност на лекарите, изпращащи материали за изследване в НЦЗПБ, във връзка с нововъзникващи или заплашващи общественото здраве инфекции.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес: ПРОЕКТ ПО ОПАК


Информация до БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.