Сектор Учебна дейност

за информация: Петя Цачева
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 370

Националният център по заразни и паразитни болести е база за следдипломно обучение на висши и средни кадри в областта на лабораторната диагностика и епидемиологията на заразните и паразитни болести. Подготовката на специалисти една от приоритетните задачи на Центъра. От април 1999 г. Националният център е акредитиран от НАОА с право да обучава докторанти по шестте основни медицински специалности – Вирусология, Епидемиология, Имунология, Имунопатология и Алергология, Микробиология и Паразитология. През април 2006 г. НЦЗПБ е успешно реакредитиран.

В Центъра се извършва подготовката на курсове за докторанти и студенти и следдипломното обучение на специализанти и текущата квалификация на специалисти.

Дейността на Отдела може да се систематизира в следните направления:

  • изучаване потребностите и организиране набирането на кадри за обучение;
  • организиране разработването, обсъждането и утвърждаването на съответната учебна документация;
  • участие в определянето на направлението, формите и продължителността на обучението;
  • издаване на установените за системата на Висшето образование документи за следдипломно обучение и придобита квалификация и преквалификация (диплом, свидетелство, удостоверение и др.);

За организираните курсове и индивидуалното обучение, провеждано в НЦЗПБ, редовно се издава “Програма за СДО” на медицински и немедицински кадри /магистри, бакалаври и специалисти/, която 6 месеца предварително се изпраща за информация на всички МБАЛ, МУ, РЗИ, КВД, ВМИ, РЦТХ и други здравни заведения.Курсовете в НЦЗПБ са безплатни за служителите от системата на МЗ (Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка). За работещите извън системата на МЗ (МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, СБАЛ, частни лаборатории и др.) курсовете и индивидуалното обучение се заплащат, както следва:

  • таксата за обучение за 1 ден е 15,00лв.

Съгласно единната кредитна система (ЕКС), за оценка на формите на продължителна квалификация съставната единица за оценка на продължителната квалификация е “кредитната точка”. Тя се равнява на един академичен час (45 мин.). Съгласно Наредба №34 за СДО на МЗ за следдипломно обучение, разглеждаща продължителната квалификация, всички форми на обучение, в т.ч. курсове, индивидуално обучение, семинари, конгреси, получават кредитна оценка, регламентирана от ЕКС. След приключване на обучението участниците във формите на продължителната квалификация получават удостоверение, за което заплащат сумата от 5 лв. в касата на НЦЗПБ.

docЗаявка за участие в курс за вътрешен лаб. контрол по вирусология

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.