Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позици:

 

Обособена позиция 1: Сгради с административен адрес: гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 26;

Обособена позиция 2: Сгради с административен адрес: гр. София, бул. "Генерал Столетов" № 44А“

 

24.06.2019 г. - 1 Информация за публикувана обява

24.06.2019 г. - 2 Обява

24.06.2019 г. - 3 Заглавна страница

24.06.2019 г. - 4 Оферта 1

24.06.2019 г. - 5 Указания за участие

24.06.2019 г. - 6 Техническа спецификация

24.06.2019 г. - 7 Декларация 2

24.06.2019 г. - 8 Декларация 3

24.06.2019 г. - 9 Списък 4

24.06.2019 г. - 10 Декларация 5

24.06.2019 г. - 11 Декларация 6

24.06.2019 г. - 12 Декларация 7

24.06.2019 г. - 13 Декларация 8

24.06.2019 г. - 14 Техническо предложение 9

24.06.2019 г. - 15 Ценово предложение 10

24.06.2019 г. - 16 Опис 11

24.06.2019 г. - 17 Договор 12 

25.09.2019 г. - 18 Протокол

29.10.2019 г. - 19 Договор 172/29.10.2019 г. с Приложения

29.10.2019 г. -  20 Договор 173/29.10.2019 г. с Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.