ДОКУМЕНТАЦИЯ


за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20 ал.3 във връзка с чл.21 ал.6 от ЗОП с предмет: „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по обособени позиции 33, 55, 78, 79, 80, 83, 107, 108, 132, 133, 135, 162, 166, 176, 178, 185, 189 и 191”


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


1. Обява по образец;
2. Приложение №1 - Техническа спецификация;
3. Приложение №2 - Проект на договор
4. Образец №1 –Предложение за изпълнение на поръчката;
5. Образец №2 –Декларация по чл.97 ал.5 от ППЗОП;
6. Образец №3 - Декларация за съответствие с критериите за подбор;
7. Образец №4 - Ценово предложение.

13.03.2018 г. - Удължаване на срока на обявата

 27.03.2018 г. - Протокол              Приложение

 

05.04.2018 г. Сключен договор:

"ФОТ" ООД              Приложение

11.04.1018 г. Сключен договор:

"Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД                    Приложение

12.04.2018 г. Сключени договори:

"Елта-90М" ООД                                Приложение

"Диамед" ООД                                  Приложение

 13.04.2018 г. Сключен договор:

"Хелмед България" ЕООД                Приложение

 17.04.2018 г. Сключен договор:

"Аквахим" АД                                   Приложение

 23.05.2018 г. Сключен договор:

“Ес Джи Пи- Био Дайнамикс” ООД      Приложение

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.