>

English
Вирусология


 

 

 

 

 

зав. отдел доц. д-р Павел Теохаров

 тел.: 832 9118

Първото вирусологично звено по вариола и бяс в България, което поставя основите и на днешния Научен център по заразни и паразитни болести и на вирусологичната наука у нас, е създадено през 1881 г. Отделът по Вирусология е основан през 1958 г. От 2010 г. той се ръководи от доц. д-р Павел Теохаров.
 Отделът е акредитиран по станадартБДС ENISO/IEC 17025 във връзка с диагностиката на вирусните инфекции по определен метод
Понастоящем в отдела функционират следните Национални референтни вирусологични лаборатории.Грип и ОРЗ, Хепатитни вируси, Херпесни и онкогенни вируси, Хламидии и рикетсии, Морбили, паротит и рубеола ,Ентеровируси,Потвърдителна лаборатория НIV. Към отдела е разкрит  Приемно - консултативен кабинет
1. Вирусологичните лаборатории изпълняват поливалентни функции, като участвуват освен в основната диагностична дейност и в разработването на научни проблеми и в учебно-преподавателска, организационно-методична и противоепидемична дейност. Отделът по Вирусология разполага с висококвалифицирани и отлично подготвени преподаватели по проблемите на вирусните инфекции и тяхната лабораторна диагностика, както и с добра материална база – учебна зала и оборудвани със съвременна апаратура лаборатории. Учебно-преподавателската дейност е насочена в две основни направления – следдипломно обучение на специалисти –медици и биолози за придобиване на специалност Вирусология и студентско обучение.
2.  Външна оценка на качеството на вирусологичните  лаборатории:
Лаборатория Вирусология и отделните сектори към нея  в НЦЗПБ, извършва Външна оценка на качеството на работа във  вирусологичните лаборатории на територията на Република България. Външната оценка се провежда два пъти годишно в изпълнение на заповед на г-н Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04.06.2001 г. и в съответствие с Медицински стандарт “Вирусология”- Наредба № 24 от 28.06.2010 г.
Координацията между диагностичните лаборатории и МЗ се осъществява от Националния консултант по вирусология доц.д-р Павел Теохаров.

 
Уведомително писмо......PDF
 
ЗАЯВКА ЗА ВЪНШЕН КОНТРОЛ 2013......doc