>

English
Вирусологиязав. Отдел проф. д-р Павел Теохаров,дмн

тел.: 832 9118

Отделът по Вирусология е основан през 1958 г  на базата на първото вирусологично звено по вариола и бяс в България, създадено през 1881 г. От 2010 г. той се ръководи от проф. д-р Павел Теохаров,дмн.

 Отделът е акредитиран по станадартБДС ENISO/IEC 17025 във връзка с диагностиката на вирусните инфекции по определен метод.Понастоящем в отдела функционират следните Национални референтни вирусологични лаборатории.Грип и ОРЗ, Хепатитни вируси, Херпесни и онкогенни вируси, Хламидии и рикетсии, Морбили, паротит и рубеола ,Ентеровируси,Потвърдителна лаборатория НIV. Към отдела е разкрит  Приемно - консултативен кабинет

1. Работещите хабилитирани служители както и останалите специалисти във вирусологичните лаборатории имат поливалентни функции, като извършват освен  основната диагностична дейност и разработват научни проблеми както и участват в  учебно-преподавателска, организационно-методична и противоепидемична дейност. Отделът по Вирусология разполага с висококвалифицирани и подготвени преподаватели по проблемите на вирусните инфекции и тяхната лабораторна диагностика, както и с добра материална база – учебна зала и оборудвани със съвременна апаратура лаборатории. Учебно-преподавателската дейност е насочена в две основни направления – следдипломно обучение на специалисти –медици и биолози за придобиване на специалност Вирусология и студентско обучение.

2.  Външна оценка на качеството на вирусологичните  лаборатории:
Лаборатория Вирусология и отделните сектори към нея  в НЦЗПБ, извършва Външна оценка на качеството на работа във  вирусологичните лаборатории на територията на Република България. Външната оценка се провежда два пъти годишно в изпълнение на заповед на г-н Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04.06.2001 г. и в съответствие с Медицински стандарт “Вирусология”- Наредба № 5/10.12.2013 г.

Координацията между диагностичните лаборатории и МЗ се осъществява от Националния консултант по вирусология доц.д-р Павел Теохаров.
Проф.д-р ПАВЕЛ БОГДАНОВ ТЕОХАРОВ, дмн
Завеждащ Одел Вирусология и референтна лаборатория “Хепатитни вируси” НЦЗПБ, Национален консултант по Вирусология на МЗ

Проф. Д-р Павел Богданов Теохаров е роден на 16 .10. 1954 год. в гр. София. Завършил е медицина в МА София през 1979 год, след което работи във вирусологична лаборатория ХЕИ гр. Плевен. Придобива специалност Вирусология през 1983 год. Същата година след конкурс, постъпва на работа в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести като научен сътрудник в Отдел Вирусология. През 1989 год. защитива кандидатска дисертация, а през 2013 год. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен степен „доктор на науките”- Проучвания върху етиологията на вирусните хепатити, разпространението и специфичната профилактика на основните хепатотропни вируси и разпространението на други потенциално хепатотропни вируси в България.През 1991 год. е назначен за завеждащ лаборатория “Хепатитни вируси”, а от 2010 год Отдел “Вирусология”. През 1999 год. е хабилитиран като доцент, а през 2014 год е професор. Специализации в чужбина: WHO-VHPB-CDC Рrevention and control of Hepatitis B, Huhgary 1996. Strengthening immunization system and introduction of HBV vaccine in central and eastern Europe and Newly independent States St Petersburg, Russian Federation WHO-VHPB-GAVI–CDC, 2001. New methods in the diagnosis of viral hepatitis, Paris, France 2006. Основна насока в работа е проучване на хепатотропните вируси, диагностика, разпространение и имунопрофилактика на инфекциите предизвикани от тях.
Члество в професионални организации : Член на Съюза на учените в България, Европейско Дружество по Клинична Микробиология и Инфекциозни болести /ESMID/.

 
Уведомително писмо......PDF
 
ЗАЯВКА ЗА ВЪНШЕН КОНТРОЛ 2013......doc